Ze světa prevence

Třídní učitelé sami o sobě a také z pohledu žáků a rodičů

Vybíráme z odborného časopisu KOMENSKÝ
Z čísla 144/3 upozorňujeme na článek Třídní učitelé sami o sobě a také z pohledu žáků a rodičů

Autoři: Jana Krátká, Lenka Gulová, Stanislav Střelec

Třídní učitel je koordinačním a integračním činitelem s řadou závažných úkolů ve vztahu k žákům své třídy, k jejich rodičům, k ostatním učitelům školy, k jejímu vedení a – za jistých okolností – také k širší veřejnosti. Od třídního učitele se očekává, že dokáže posoudit, jaká je celková edukační úroveň žáka vzhledem k jeho předpokladům, že si v průběhu své funkce vytvoří představu o závažných rysech osobnosti žáka i o perspektivních možnostech jejich dotváření. V působení třídního učitele se prolíná komplexní zřetel zaměřený jak na vývoj jednotlivých žáků, tak školní třídy jako celku (Spousta, 1993, s. 8).
Činnosti třídního učitele (třídní učitelky) mají na každém stupni školního vzdělávání nejen své opodstatnění, ale také specifické nároky vyplývající z pedagogicko-psychologických charakteristik žáka určitého věku a úrovně jeho individuální psychické, fyzické a sociální zralosti...

K etiologii rizikového chování

Vybíráme z odborného časopisu Aplikovaná psychologie

Z čísla 7/2020 (str. 489) upozorňujeme na článek K etiologii rizikového chování

Autor: Blahoslav Kraus

Autor v příspěvku vychází z multifaktorového pojetí příčin rizikového chování. Zmiňuje faktory biologické, psychologické a sociologické. Dochází k závěru, že na změnách v chování v posledních desetiletích se nejvíce podílejí změny, kterými prošla společnost, přibližuje proměny ve společenském klimatu, v komunikačních technologiích a také v rodinném prostředí. V závěru upozorňuje i na osobnostní proměny generací dětí a mládeže, které se rovněž mohou podílet na nárůstu rizikového chování...

Další články...