Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality

Co je rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality

Jako rizikové sexuální chování označujeme projevy spojené s intimním a pohlavním životem dětí, které přináší rizika zdravotní, sociální, psychologická, popř. rizika v dalších oblastech. Řadíme sem např.:
* předčasný začátek sexuálního života
* promiskuitní chování
* prostituční chování (poskytování sexu za peníze či jinou úplatu)
* nechráněný pohlavní styk s náhodnými známostmi
* rizikové, násilné či krvavé sexuální praktiky
* nepřiměřené projevy sexuality (masturbace na veřejnosti)
 
Do oblasti rizikové sexuálního chování zařazujeme také nové trendy realizované prostřednictví technologií, např.:
* zveřejňování svých intimních fotografií či videí na internetu
* zasílání svých intimních fotografií či videí mobilním telefonem
* zvýšenou konzumaci pornografie před 15. rokem života
* zasílání nevyžádaného erotického obsahu a pornografie dalším osobám
 
Pořizování a zveřejňování intimních fotografií přináší vysoké riziko zneužití. Takové případy vyvolávají závažné psychosociální dopady na oběť, v krajních případech vedoucí např. i k pokusům o sebevraždu.
 
Sexuální orientace (heterosexuální či homosexuální) je celoživotně neměnný, nositelem nezapříčiněný a biologicky předurčený stav výlučné nebo převažující erotické a citové preference osob daného pohlaví. Sexuálně rizikové chování se může pojit s heterosexuálním, homosexuálním i bisexuálním chováním.
 
Prevence rizikového sexuálního chování je postavena na vytváření zdravých postojů, které korigují jedince směrem k zodpovědnému a bezpečnému sexuálnímu chování, používáním ochrany před sexuálně přenosnými chorobami či nechtěnému početí.
Tento druh prevence je plně v kompetenci škol a pedagogů, nikoliv pouze rodiny, přestože rozumíme, že řešit otázky spojené se sexuálním stykem, ochranou před pohlavními chorobami a zodpovědným přístupem k sexualitě dospívajících může být pro pedagogy náročné a nekomfortní.
Pedagog je zároveň povinen chránit a prosazovat nejlepší zájem dítěte. Podezření na sexuální zneužití dítěte, využití osoby mladší 18 let k výrobě pornografie či podezření na prostituční či jinak ohrožující chování nezletilého je povinen ohlásit, a to nejlépe orgánům sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).