Co je rizikové chování (RCH)

Co je rizikové chování

Pod pojmem rizikové chování rozumíme chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost (Miovský, Zapletalová, 2006). Jedná se o zastřešující pojem, který v sobě zahrnuje značnou škálu různých typů chování od extrémních projevů běžného chování (např. extrémní sporty) po chování na hranici patologie. Oproti pojmu sociálně patologické jevy se zde používá více hledisko jedince, který se rizikově chová, akcentuje se ohrožující aspekt pro jedince.
 
Rizikové chování považujeme za soubor fenoménů, jejichž existenci a důsledky je možné podrobit vědeckému zkoumání a které lze ovlivňovat preventivními a léčebnými intervencemi. Ukazuje se, že neexistuje jeden společný mechanismus vzniku rizikového chování, ale jeho vznik je podmíněn unikátní souhrou řady faktorů rizikových i protektivních (ochranných). Protektivní i rizikové faktory pak můžeme vysledovat na úrovni (Offord a Bennett, 2002):
* Jedince
* Rodiny
* Vrstevnické skupiny
* Školy
* Celospolečenské a místní komunity
Je několik pohledů na členění forem rizikového chování. Z hlediska zaměření školské (realizované ve škole či školou) primární prevence se zabýváme především tématy:
 
Agrese a šikana
Rasismus, homofobie, extremismus...
Závislostní chování
Sekty
Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality
Záškoláctví
Rizikové chování ve sportu
 
Školská prevence se rovněž zaměřuje na jevy, které nejsou přímo řazeny mezi rizikové chování:
Poruchy příjmu potravy a sebepoškozování
Syndrom CAN
 
METODICKÉ DOKUMENTY (DOPORUČENÍ A POKYNY)
Obsahuje metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT.
 
 
Databanka evaluačních nástrojů pro provádění evaluace preventivních programů a intervencí - Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (iPREV).
 

Co je RCH - seznam článků