Odkazy

Odkazy - Rizikové chování

Seznam článků

Alkohol škodí - NMS

Web Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti zaměřený na problematiku konzumace alkoholu. Informace o rizicích spojených s pitím alkoholu, rady a tipy jak pití omezit.

Alkoholpodkontrolou.cz

Stránky provozované Klinikou adiktologie 1.LF UK zaměřené na problematiku konzumace alkoholu.

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti - na stránkách naleznete informace k diagnostice a terapii ADHD, ale také mapu odborné pomoci,diskuzi a další.

Barevný svět dětí, z. s.

Stránky organizace zaměřené na pomoc a podporu ohroženým dětem i rodinám. Dle rozhodnutí MHMP je organizace rovněž pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Bezpečně online

Portál zaměřen na děti, učitele i rodiče. Bezpečnost na internetu, ochrana soukromí, surfuj bezpečně.

* DaDA - Dětska a dorostová adiktologie

Informační web zaměřený na síť odborných služeb v oblasti dětské adiktologie.

DOBRONAUTI

Edukačně-preventivní programy k tématům zvládání konfliktů a respektu k jinakosti.

Domacinasili.cz

Projekt organizace Bílý kruh bezpečí, z.s., který se zaměřuje na pomoc obětem domácího násilí a kriminality. Ve svých poradnách poskytuje psychologickou podporu, právní informace a sociální poradenství.

Domů nevidíš

Projekt vznikl jako rozcestník pro všechny, kteří se ve své praxi mohou s dětmi z náročného rodinného prostředí setkat. Web slouží jako návod, jak v takových situacích postupovat, jak konkrétní případy řešit a na koho se obrátit. Realizátoři: Pedagogická fakulta UK ve spolupráci s Barevný svět dětí, z.s.

Drogová poradna online

Online poradnu provozuje SANANIM z.ú., organizace zaměřená na prevenci a léčbu drogových závislostí. Můžete zde anonymně zadat jakýkoliv dotaz, který se týká drogové problematiky. Na stránkách naleznete také informace o jednotlivých drogách a dalších tématech s této oblasti.

Duševní zdraví dětí a adolescentů

Web Pracovní skupiny pro výzkum duševního zdraví dětí a adolescentů (DZDA) pod NUDZ, který nabízí informace o projektech a nejrůznější materiály, poznatky a zajímavosti týkající se duševního zdraví dětí a adolescentů, které jsou založeny na vědeckých důkazech.

E-bezpeci.cz

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény.

Hazardní hraní - NMS

Stránky provozované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti zaměřené na problematiku hazardního hráčství.

* HLAVA V POHODĚ

Stránky Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s., projekt HLAVA V POHODĚ, který reflektuje současnou situaci, kdy se řada žáků potýká s duševní nepohodou. Cílem projektu je zvýšit informovanost žáků 2. stupně ZŠ o problematice duševního zdraví a edukace pedagogických pracovníků s důrazem na inovativní metodické postupy.

* Idealni.cz – informace o poruchách příjmu potravy

Velmi zajímavé, odbornými informacemi nabité internetové stránky. Najdete tu články o anorexii a bulimii, o souvisejících potížích. Dále spoustu zajímavých kontaktů na terapeuty a lékaře, kteří se poruchám příjmu potravy věnují.

Inkluzivní škola

Stránky zaměřené na začleňování žáků - cizinců do českého vzdělávacího systému a multikulturní výchovu. (META, o.p.s.)

INSPIROMAT - Podpora inkluze

Informace a materiály k inkluzivnímu vzdělávání. Témata - duševní zdraví žáků, SVP, individualizovaná podpora, náročné chování, wellbeing a řada dalších. (ČOSIV)

* IPREV - Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování

Moderní nástroj podpory preventivních pracovníků určený zejména školám a školským zařízením realizujícím komplexní preventivní programy a také externím poskytovatelům těchto programů. (Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze, SZÚ, OSPRCH, PPP Brno, DgÚ a SVP Praha 4).

Koncimshulenim.cz

Webová služba Končím s hulením je projektem SANANIM, z.ú., realizovaným pod názvem „Internetová léčebná intervence pro uživatele konopných látek“. Jejím cílem je upozornit nejen uživatele, ale i širokou veřejnost na možná rizika intenzivního užívání konopí a těm, kteří chtějí své návyky změnit, nabízí podpůrný program online léčby.

Kvalitní škola - metodický portál

Cílem metodického portálu připraveného ČŠI ČR je maximální podpora škol a školských zařízení, jejich ředitelů a učitelů na cestě ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání, a to zejména s využitím metod, postupů a nástrojů vlastního hodnocení.

LIDÉ V POHYBU

Metodická příručka určená nejen pro skautské vedoucí, ale i pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se chtějí ve své práci s dětmi a mladými lidmi věnovat tématům uprchlictví a migrace.
Publikace přináší informace, metodickou podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů.

Mapa pomoci - NMS

Podrobný adresář adiktologických služeb v ČR na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Možnost vyhledávání dle regionu v ČR (kraj/okres) i dle typu služby (např. kontaktní centrum, detoxifikace, protidrogový koordinátor atd.)

Metodický portál RVP

Stránky NPI ČR poskytující metodickou a profesní podporu všem, kteří pracují ve školním prostředí. Obsahuje také vzdělávací část ve formě e-learningu.

Minimalizace šikany

Minimalizace šikany je komplexní program, který pomáhá školám významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi. Informace, poradna, vzdělávání.

Nadační fond MODRÁ RYBKA - Projekt "Jak nebýt za Tro(t)lla"

Výukové materiály pro pedagogy - mediální gramotnost a orientace ve světě dezinformací.

Nemá to na čele

Projekt webových stránek PROSTOR PRO, o.p.s. zaměřených na šikanu, který je určen pro pedagogy i rodiče.

Nepanikař.cz

Projekt Nepanikař nabízí služby první pomoci při psychických potížích. Cílí zejména na mladé lidi a usiluje o zvýšení dostupnosti psychologické pomoci. Projekt nabízí aplikaci, která poskytuje pomoc při nejčastějších psychických potížích, online poradnu, mapu pomoci i osvětovou/vzdělávací činnost.

Nepozornidospeli.cz

Stránky patřící pod Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze zaměřené na ADHD/ADD v dospělém věku - diagnostika, terapie, možnosti pomoci a další.

NIDAR - Národní institut pro děti a rodinu - Projekt Hyperka

NIDAR - Národní institut pro děti a rodinu. Organizace funguje již od roku 2003, kdy skupina odborníků z oblasti psychologie, pedagogiky a sociální práce chtěli zajistit komplexní odborné služby pro jedince, kteří mají ADD nebo ADHD.

Online adiktologická poradna - Klinika adiktologie

Online adiktologická poradna jsou webové stránky Adiktologické ambulance Kliniky adiktologie, které jsou určené všem, kteří hledají pomoc s problémy způsobenými nebo souvisejícími se závislostí, ať už na legálních či nelegálních drogách, nebo na určitém chování.

Pražská linka důvěry

Zařízení CSSP. Telefonická, chatová a emailová pomoc pro děti, dospívající i dospělé v tíživých životních situacích. Služby lze využívat i anonymně.

Preventivní buňka Centra dětské traumatologie

Preventivní buňka Centra dětské traumatologie na stránkách www.detibezurazu.cz poskytuje podrobné informace o dětských úrazech, jejich prevenci a první pomoci vč. instruktážních videí a brožur.

Program Učitel naživo

Nezisková organizace, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. Vytváří a zavádí do praxe programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují vzdělávání dětí.

Rozcestník osvětových materiálů - kybernetická bezpečnost

Stránky NÚKIB - rozcestník představuje selektovanou kolekci materiálů pro učitele i rodiče.

Safezóna

Safezóna je projekt vytvořený komunitou Česko.Digital, jehož cílem je napomáhat dětem a dospívajícím s jejich duševními problémy. Safezóna bude obsahovat 15 důležitých témat, například šikanu, poruchy příjmu potravy nebo osamělost a další. Součástí projektu jsou i pracovní listy a výuková videa.

Sebevraždy.cz - P.S. žij

Webové stránky pracovní skupiny Prevence a výzkum sebevražd v Národním ústavu duševního zdraví. Cílem této stránky je zvyšovat povědomí o tématu sebevražd a sebepoškozování, poskytovat potřebné informace lidem, kteří mají sebevražedné myšlenky, jejich blízkým či pozůstalým, ale také široké veřejnosti a odborníkům.

Schola Empirica

Stránky neziskové organizace, která pomáhá školám rozvíjet měkké dovednosti u dětí prostřednictvím vědecky ověřených metodik (prevence a řešení šikany, raná intervence, měkké dovednosti ...).

Skautský institut, z. s.

Rubrika s volně dostupnými materiály pro pedagogy zaměřenými na práci se třídou, wellbeing a další témata.

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů

Portál společnosti vznikl jako základna informací o nových náboženských hnutích. Charakteristická je snaha o akademický přístup a zároveň o srozumitelnost.

Šance Dětem

Sekce věnovaná problémovému chování dětí a náročným situacím na stránkách internetového portálu Šance Dětem. (Sirius, o.p.s.)

SZÚ - Centrum podpory veřejného zdraví

Preventivní programy - Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu realizuje řadu preventivních programů, které jsou zaměřeny na vybraná témata primární prevence. Preventivní programy jsou určeny pro různé věkové kategorie mateřských a základních škol.

Škola podporující zdraví

Program SZÚ, který sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.

Všech pět pohromadě (V5P)

Všech pět pohromadě (V5P) je vzdělávací program založený na principech gramotnosti v oblasti duševního zdraví a sociálně-emočního učení. (Pro žáky ve věku 10-12 let). Všech pět pohromadě bylo vyvinuto pracovní skupinou Duševní zdraví u dětí a adolescentů, která funguje v rámci oddělení Sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví v ČR.

Zapojme všechny

Praktický informační web realizovaný projektem Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) při NPI ČR zaměřený na inkluzi a kvalitní a moderní vzdělávání určený především pro pedagogy, ale také rodiče a zřizovatele škol.

Zůstaň nad vlivem

Kampaň Asociace nestátních organizací pro náctileté zaměřená na informace a včasnou intervenci v souvislosti se závislostním chováním.