Aktivity a projekty PCPP

Aktivity a projekty PCPP

Pražské centrum primární prevence (PCPP) vzniklo v roce 2008 jako odborné metodické pracoviště zaměřené na oblast primární prevence rizikového chování na území hl. města Prahy, jehož zřizovatelem byl Magistrát hlavního města Prahy, od roku 2010 je jedním z oddělení Centra sociálních služeb Praha MHMP.

  • Spolupracujeme se školami a dalšími odbornými organizacemi a institucemi státní i nestátní sféry
  • Poskytujeme metodickou podporu, konzultace, supervize a vzdělávání v jednotlivých oblastech rizikového chování
  • Podílíme se na tvorbě informačních a metodických projektů
  • Mapujeme systém služeb primární prevence
  • Podílíme se na metodice a hodnocení projektů v rámci grantového řízení MHMP v oblasti primární prevence
  • Připravujeme také analýzy z oblasti rizikového chování, které jsou podkladem pro vytváření plánů a strategií v oblasti primární prevence rizikového chování v Praze, v této oblasti také spolupracujeme s MŠMT a odborem prevence MHMP.
  • Podílíme se na vědecko-výzkumné činnosti ve spolupráci s akademickými pracovišti.

PCPP nabízí v rámci své činnosti odborné služby. Tyto služby jsou určené pro vedení školy, třídní učitele, školní metodiky prevence, další pedagogické pracovníky, organizace a další odborníky z oblasti prevence rizikového chování. Lektoři jsou proškolení a specializují se na danou oblast.

Z nabídky: Problematika šikany a kyberšikany - lektorská činnost, komunikace s problémovým žákem a rodičem, efektivní řešení konfliktních situací, práce se sociometrickým ratingovým dotazníkem, kvantitativní a kvalitativní průzkumy s tématy rizikového chování.

PCPP zastoupené Mgr. Lucií Myškovou je od roku 2021 členem organizace Odborných partnerů iniciativy Partnerství pro vzdělávání 2030+, z. ú.

 

Projekty, na kterých se PCPP podílelo či podílí:

Program ART (srpen 2022 - prosinec 2022)

Program ART (Aggression Replacement Training) je určený dětem a dospívajícím. Ve 30 hodinových lekcích nacvičují sociální dovednosti, trénují zvládání svého vzteku a rozvíjí svoje morální usuzování. Byl vyvinut ve Spojených státech amerických, v České republice pomáháme zavádět jeho norskou verzi (aART). V tomto roce probíhá díky podpoře MŠMT trénink 30 pedagogických pracovníků z Prahy. Nezisková organizace AISIS z. ú. šíří program také v některých pražských střediscích výchovné péče.

ChildTalks+ (březen 2021 - srpen 2023)

ChildTalks+ je preventivní a edukativní metodika pro práci s rodinami, kde jeden z rodičů trpí duševním onemocněním. Cílem je předcházet duševním problémům a rizikovému chování jejich dětí a adekvátně k jejich věku jim poskytnout informace o duševním onemocnění jejich rodičů, emoční a sociální podporu. Rodičům program usnadní s dětmi o svém onemocnění mluvit a získají doporučení na návaznou odbornou pomoc.

Zipyho kamarádi (duben 2015 - dosud)

Zipyho kamarádi jsou metodika určená pedagogickým pracovníkům (a spřízněným profesím) pro práci s dětmi ve věku 5-7 let. Díky práci s metodikou dochází u dětí k rozvoji jejich sociálních dovedností a strategií zvládání obtížných životních situací, ale i ke zlepšení vztahů v kolektivech.

Projekt ADHD "Nepozorní" (2013 - 2014)

Projekt věnovaný lidem, kteří trpí ADHD/ADD (poruchou pozorností s hyperaktivitou či bez hyperaktivity) nebo zažívají podobné potíže, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti a sebeovládáním.

Healthy and Free (duben 2015 - dosud)

Healthy and Free je projekt prevence a včasné intervence poruch příjmu potravy, zaměřený na podporu duševního zdraví, sebepřijetí a pozitivních postojů k sobě i jídelnímu chování.

Build Future, Stop Bullying (2016 - 2018)

Centrum sociálních služeb, oddělení Pražské centrum primární prevence je jedním z partnerů v evropském projektu Build Future, Stop Bullying, který se zaměřuje na boj se šikanou.

PRO YOUTH (2012 - 2015)

PRO-YOUTH - online program zaměřený na prevenci poruch příjmu potravy, určen pro všechny žáky základních, středních i studenty vysokých škol (věk 15 – 25 let).

Proč nemluvíme? (2012 - 2014)

Kampaň pro porozumění problematice drog, šikany a internetu a správné komunikace mezi školou, rodiči a dětmi ve spolupráci s MČ Praha 12.

Můžu ti pomoct? (2010 - 2013)

Projekt zaměřen na specifickou i nespecifickou primární prevenci rizikového chování. Cílovou skupinou jsou školské instituce, působící ve středoškolském vzdělávání.