Výzkumy

Empatie žáků vůči šikanovaným spolužákům - studie

Empatie žáků vůči šikanovaným spolužákům - studie

Autoři: Pavlína Janošová, Lenka Kollerová, Panajotis Cakirpaloglu, Radek Vorlíček

Zdroj: odborný časopis Československá psychologie, Vol. 67 No. 1 (2023)

Záměrem této studie je analyzovat z širšího hlediska kognitivní empatii vůči konkrétním obětem ze strany spolužáků. Kognitivní empatii lze charakterizovat jako dovednost rozpoznat emoce druhého člověka a vidět situaci z jeho perspektivy (Caravita et al., 2009). Tato dovednost je zásadní, protože díky ní si žáci mohou všimnout utrpení, které šikana způsobuje, a uvědomit si, že se oběti nacházejí v nelehké situaci. Cílem studie je sledovat, zda a do jaké míry žáci empatizují se spolužáky, kteří se v posledních měsí-cích stali obětí školní šikany. Tato souvislost byla sledována vkontextu dalších rele-vantních jevů: vztahů empatie získané od spolužáků k pohlaví, skupinovému statusu a k soucitu jako osobnostní charakteristice šikanovaného...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Československá psychologie, Vol. 67 No. 1 (2023) ZDE

Problémové správanie žiaka ako sekundárny dôsledok poruchy učenia a možnosti podpory žiaka triednym učiteľom - výzkum

Problémové správanie žiaka ako sekundárny dôsledok poruchy učenia a možnosti podpory žiaka triednym učiteľom - výzkum

Autorka: Mgr. Vladimíra Zemančíková, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zdroj: odborný časopis e-Pedagogium, 2022 (roč. 22), číslo 3

Príspevok sa zaoberá problematikou problémového správania žiakov ako sekundárneho dôsledku porúch učenia a možnosťami ich podpory triednymi učiteľmi. Oboznamuje s výsledkami výskumu realizovaného prostredníctvom obsahovej analýzy textových dokumentov, a to pedagogických charakteristík žiakov s vývinovou poruchou učenia, ktorých súčasťou je Connersova hodnotiaca škála pre učiteľa. Dáta boli spracované prostredníctvom štatistického programu SPSS. Cieľom bolo zistiť výskyt problémového správania u žiakov s poruchou učenia, a to s ohľadom na ich pracovné úsilie a kvalitu spolupráce rodičov so školou...

Plné znění článku na stránkách časopisu e-Pedagogium, 2022 (roč. 22), číslo 3 ZDE

Další články...