wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

pornbox

 

Napsali Lucie Myšková a Roman Petrenko

Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence

UČITEL JE TAKÉ ČLOVĚK

1) Pečujme o sebe

I my, pedagogové a jiní odborníci věnující se dětem, musíme stejně jako kdokoli jiný v první řadě pečovat o sebe. Musíme sami zůstat fyzicky i psychicky zdraví, abychom tu mohli být pro druhé. Péče o sebe vedle doporučených hygienických opatření zahrnuje především pravidelný denní režim, dostatek spánku, zdravou a pravidelnou stravu, pravidelný pohyb, čas na relaxaci a koníčky či udržení sociálních kontaktů. Snažme se následující týdny navzdory on-line vzdělávání trávit čas nejen u počítače...

Přečtěte si celý článek 

 

pornbox

prazdnatrida dbunsplash

Napsal Pavel Dosoudil

Centrum sociálních služeb Praha, oddělení Pražské centrum primární prevence

Stále ještě jsme svíráni epidemií a z ní plynoucími omezeními. Objevují se smutné zprávy o růstu počtu vážně nemocných a zemřelých, ale také zprávy pozitivní o příznivějším vývoji křivky epidemie, o postupu v hledání účinné léčby či vakcíny. Již se objevují, zatím opatrně vyslovovaná a spekulativní data, kdy budou opět otevřené školy. Ač boj naší společnosti s epidemií stále trvá a pozornost je stále spíše soustředěna na přítomný okamžik, nastává možná pomalu čas přemýšlet a s rozmyslem konat ve prospěch budoucnosti.

Školy se rychle adaptovaly na situaci. Prostřednictvím moderních technologií zvládají předávat informace, kontrolovat úkoly a dávat zpětnou vazbu k osvojeným znalostem. Kolují zprávy o někde až zahlcení dětí (a rodičů) zadanými úkoly. Možná bude řada pedagogů hnána touhou rychle dohnat neprobranou látku a neztrácet čas jinými aktivitami. Pokud je však potřeba nějaká forma adaptačního programu (nikoliv zrovna adaptační výjezd) po každých prázdninách, bude po této traumatizující situaci zapotřebí dvojnásob. Je nejspíše čas kontaktovat své poskytovatele preventivních programů a domluvit se na formě podpory...

Přečtěte si celý článek 

 

logoKA vykaznictviVe školách a školských zařízeních v ČR je školním metodikem prevence pro každý školní rok zpracováván minimální preventivní program (dále MPP). Nedílnou součástí MPP je vyhodnocování všech preventivních aktivit realizovaných ve školách a školských zařízeních za sledované období jednoho školního roku. Hodnocení a souhrnná zpráva bývá součástí výroční zprávy školy.

 
pornbox.cc

  

 

Rodičia v prevencii rizikového správania sa dospievajúcich

Autoři: Mária Bačíková, Anna Janovská, Oľga Orosová

Zdroj: Elektronický časopis E-psychologie - časopis Českomoravské psychologické společnosti

V období ranej adolescencie patria rodičia a ich správanie k významným faktorom, ktoré môžu napomôcť predchádzaniu rizikovému správaniu dospievajúcich. K najčastejším formám rizikového správania v tomto období patrí fajčenie a konzumácia alkoholu.

 

PCPP nabízí v rámci své činnosti odborné služby. Tyto služby jsou určené pro vedení školy, třídní učitele, školní metodiky prevence, další pedagogické pracovníky, organizace a další odborníky z oblasti prevence rizikového chování. Lektoři jsou proškolení a specializují se na danou oblast.

Z nabídky: Problematika šikany a kyberšikany - lektorská činnost, Projekt EU-Dap, Komunikace s problémovým žákem a rodičem, Efektivní řešení konfliktních situací, práce se sociometrickým ratingovým dotazníkem, kvantitativní a kvalitativní průzkumy s tématy rizikového chování.

Bližší informace, kontaky a možnost objednání

 

 

Zippy´s Friends - Projekt Zipyho kamarádi

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je opět partnerem v šíření metodiky podpory duševního zdraví u dětí 1. stupně Zipyho kamarádi. Projekt realizuje nezisková organizace E-clinic, z.ú. s finanční podporou Gesou z.s.

Zipyho kamarádi jsou metodika určená pedagogickým pracovníkům (a spřízněným profesím) pro práci s dětmi ve věku 5-7 let. Díky práci s metodikou dochází u dětí k rozvoji jejich sociálních dovedností a strategií zvládání obtížných životních situací, ale i ke zlepšení vztahů v kolektivech. Metodika sestává z 24 lekcí rozdělených tematicky do 6 modulů (emoce, komunikace, vztahy, šikana, ztráty, jdeme dál) a byla několikrát evaluována v Čechách i v zahraničí. Zipyho kamarádi byli vyvinuti britskou charitativní organizací Partnership for Children a jsou rozšířeny do více než 30 zemí světa.

V předchozích projektech obě organizace CSSP a E-clinic, z.ú.společně implementovali v ČR metodiku Zipyho kamarádi a navazující Jalblíkovi kamarádi. V roce 2015- 2017 získali grantovou podporu z Norských fondů a v letech 2016-2018 grantový program OP Praha - pól růstu ČR.

Nyní se podařilo organizaci E-clinic sehnat sponzorský dar na tisk materiálů pro učitele. Projekt tak může pokračovat bez nutnosti další grantové podpory. Kurzy proškolení v metodice si účastníci hradí sami.
Kurz Zipyho kamarádi sestává z 8 hodinového tréninku a následného metodického vedení v rozsahu 9 hodin rozdělených do 2-3 setkání v průběhu jednoho roku. Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP a vedou jej certifikovaní lektoři.

Kurzy  jsou zajišťovány neziskovou organizací E-clinic. Více informací, cenu kurzu a aktuality naleznete na zipyhokamaradi.cz

Kontaktujte nás na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Prezentace projektu na AT konferenci v českém jazyce ke stažení ZDE

Prezentace projektu Zipyho kamarádi na Konferenci PPRCH 2015 - Dobrá praxe v prevenci aneb "Konec řečí, jdeme k věci...", která proběhla 9.11. - 10.11.2015 v Praze, je k dispozici na stránkách E-clinic ZDE

 

 

 

haf logo 02

 

Healthy and Free je projekt prevence a včasné intervence poruch příjmu potravy, zaměřený na podporu duševního zdraví, sebepřijetí a pozitivních postojů k sobě i jídelnímu chování. E-clinic z.ú. ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, odd. Pražského centra primární prevence a ROS (Norsko), získala v rámci Norských fondů 2015/2016 grant na vývoj tohoto programu.  

V projektu vytváříme webový portál pro dospívající a dospělé s tématy: diety, lifestyle, hubnutí, zdravý životní styl.  Portál bude tedy obsahovat jak odborné informace o onemocnění a možnostech léčby, tak články a blogy s popoulární tématikou z oblasti lifestyle, hubnutí, diet, stravování. Na stránkách naleznou doporučení také učitelé a rodiče (jak rozpoznat známky onemocnění, co mohu dělat a co již ne), učitelé zde naleznou doporučení pro výběr preventivního programu ve škole. Všichni návštěvníci mohou položit anonymní dotaz na fóru nebo anonymně chatovat s klinickým psychologem, který jim může v indikovaných případech pomoci vyhledat vhodnou léčbu.
Prostřednictvím rozšíření odborných informací na internetu a poskytnutím anomyního nízkoprahového přístupu, napomáhá projekt destigmatizaci duševních onemocnění, jejich léčby a včasnému vyhledání adekvátní pomoci. Cílem je také nabídnout protiváhu stránkám propagujícím nezdravé postoje a chování (např. proanorektické stránky), ale i bulvárním médiím, korigovat nepravdivé a nepřesné informace, např. o redukčních dietám a osvědčených receptech na „zdravé“ stravování,  které se na internetu šíří.  Na základě zkušeností z předchozího mezinárodního projektu ProYouth a sdílení zkušenosti s Norským partnerem ROS tedy vytváříme model péče, který by byl snadno dostupný a svou formou cílovou skupinu oslovil.

Stránky projektu Healthy and Free pro ČR naleznete na www.healthyandfree.cz

 

Prezentace projektu Healthy and Free na Konferenci PPRCH 2015 - Dobrá praxe v prevenci aneb "Konec řečí, jdeme k věci...", která proběhla 9.11. - 10.11.2015 v Praze, je k dispozici na stránkách E-clinic ZDE

 

 

haf loga all

 

S 1. LF UK a VFN v Praze Pražské centrum primární prevence spolupracuje na projektu zaměřeném na pomoc lidem, kteří trpí ADHD/ADD. Jedná se o pilotní program doprovázený výzkumnou studií. Odborným garantem je prof. MUDr. Hana Papežová, Csc.
ADHD není sama o sobě rizikovým chováním, nicméně výzkumy ukazují, že predikuje v mnohonásobně vyšší míře náchylnost jedince (obzvlášť, není-li u něj ADHD správně ošetřena) k různým typům rizikového chování – užívání návykových látek, rizikové chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, sebevražedné chování… Donedávna panoval názor, že ADHD se týká převážně dětí, které z této poruchy až na výjimky „vyrostou“. Ukazuje se však, že ADHD přetrvává do dospělosti, jen se projevuje jinými způsoby.
Z hlediska prevence je velmi důležité včasné rozpoznání této poruchy a zvolení vhodných intervencí, které mohou výrazně přispět ke zlepšení kvality života lidí, kteří ADHD trpí a tím i možné snížení výskytu souvisejícího rizikového chování.

 

V rámci projektu vznikly tyto metodické materiály:

 

* Brožura Poruchy pozornosti a hyperaktivita (ADHD/ADD) - Příručka pro dospělé vznikla za finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, na realizaci se podílela 1. LF UK Praha a Pražské centrum primární prevence - Centrum sociálních služeb Praha.

Plná verze brožury ke stažení: ADHD-ADD_dospeli_brozura.pdf

 

* Dokumentární film k problematice ADHD/ADD v dospělosti s názvem Nepozorní můžete shlédnout ZDE

Tento dokument natočila společnost Lopolo Av Productionza finanční podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, na realizaci se podílela 1. LF UK Praha a Pražské centrum primární prevence - Centrum sociálních služeb Praha.

Ve filmu vystupují jak přední odborníci na tuto problematiku, tak sami pacienti.

 

* Stránky podpůrného programu pro dospělé s ADHD/ADD najdete na adrese http://www.nepozornidospeli.cz/

Program je realizovaný na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze za finančního přispění Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

 

* Rubrika o ADHD na našem webu, kde zveřejňujeme informace o této problematice pro pedagogické i nepedagogické pracovníky, ale i pro rodiče dětí s ADHD.

 

 

project bullyingCentrum sociálních služeb, oddělení Pražské centrum primární prevence je jedním z partnerů v evropském projektu Build Future, Stop Bullying, který se zaměřuje na boj se šikanou. Dalšími partnery jsou to asociace Per Formare a asociace Scosse z Itálie, K.E.D.D.Y. of Evia z Řecka, Universitat autonoma de Barcelona ze Španělska a původně i Regional cluster „North-East“ Varna z Bulharska. Cílem projektu je rozvoj regionální politiky proti šikanování, podpora vzdělanosti pracovníků škol v oblasti prevence a řešení šikany, práce s třídními kolektivy i s rodiči žáků. Více informací o projektu naleznete na stránkách http://www.buildfuture-stopbullying.eu/project/

Zpráva ze závěrečné konference projektu v Římě ve dnech 21.6. - 22.6.2018

Výsledné metodické doporučení pro prevenci šikany (tzv. „Guidelines“) vydané Municipio Roma I Centro a sestavené na základě příspěvků všech partnerských organizací projektu

Zpráva z 3. mezinárodního setkání partnerů projektu Build Future - Stop Bullying v Barceloně

Zpráva z 2. mezinárodního setkání partnerů projektu Build Future-Stop Bullying

Zpráva z Kick-off meetingu projektu Build future - Stop bullying

Informace k projektu na stránkách CSSP

Prezentace a výstupy projektu - poster