Dotace a granty

Dotace a granty

* Magistrát hlavního města Prahy

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti PPRCH pro školy a školská zařízení ZDE 

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogové prevence ZDE

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti prevence kriminality ZDE

 

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022

Informace pro žadatele o drobné aktualizaci formuláře pro Opatření II

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 22. 10. 2021 do 4. 11. 2021.

 

Program v oblasti prevence kriminality pro rok 2022

Vyhlášená Opatření:
I. Práce s dětmi a mládeží
II. Pomoc obětem trestné činnosti
III. Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti
IV. Nové hrozby a přístupy

Lhůta pro podání Žádosti je od 1. 10. 2021 do 15. 10. 2021.

Finanční vypořádání dotace HMP pro oblast prevence kriminality pro rok 2021 (Termín do 31. 1. 2022)

 

Program adiktologických služeb pro rok 2022

Lhůta pro podání Žádosti na rok 2022 je od 22. 10. 2021 do 05. 11. 2021.

 

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace k aktuálním dotačním programům pro oblast primární prevence rizikového chování vč. informace o certifikacích a jejich vazbě na dotační řízení, na stránkách MŠMT ZDE

 

* Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogvé politiky (látkové i nelátkové závislosti) zahrnující také programy primární prevence v adiktologii na stránkách RVKPP ZDE

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2022

Lhůta pro zpracování a odeslání žádosti je stanovena do 31. října 2021.

 

* Další grantové příležitosti v oblasti primární prevence rizikového chování: 

 

Organizace Oblast Název grantu kontakt
Nadace O2 digitální a mediální gramotnost O2 Chytrá škola Více informací
MŠMT volnočasové aktivity-snižování dopadů pandemie "Práce s dětmi a mládeží 2022" - Podpora NNO Více informací
HMP běžné výdaje související s poskytováním soc. služby Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací Více informací
Středočeský kraj primární prevence, prevence kriminality, adiktologické služby Středočeský fond prevence 2022 Více informací
MČ Praha 1 sociální oblast+protidrogová prevence Jednička pro rok 2022 Více informací
Fondy EHP a Norska prevence domácího a genderově podmíněného násilí Prevence domácího a genderově podmíněného násilí Více informací
MČ Praha 2 primární prevence soc. patologických jevů Dotační program na podporu prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality Více informací