Dotace a granty

Dotace a granty

* Magistrát hlavního města Prahy

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti PPRCH pro školy a školská zařízení ZDE 

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogové prevence ZDE

MHMP - průběžné informace k dotačním řízením v oblasti prevence kriminality ZDE

 

Program primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci pro rok 2023 je od 10. 10. 2022 do 20. 10. 2022.

 

Program adiktologických služeb pro rok 2023

Lhůta pro podání Žádosti pro rok 2023 je od 01. 10. 2022 do 14. 10. 2022

 

Grantové řízení v oblasti prevence kriminality pro rok 2023

Vyhlášená Opatření:
I. Práce s dětmi a mládeží
II. Pomoc obětem trestné činnosti
III. Boj proti recidivě, práce s pachateli trestné činnosti
IV. Nové hrozby a přístupy

Lhůta pro podání Žádosti je od 01. 10. 2022 do 17. 10. 2022.

  

* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace k aktuálním dotačním programům pro oblast primární prevence rizikového chování vč. informace o certifikacích a jejich vazbě na dotační řízení, na stránkách MŠMT ZDE

Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023

(Lhůta pro podání žádosti je do 02. ledna 2023)

 

* Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

Průběžné informace k dotačním řízením v oblasti protidrogvé politiky (látkové i nelátkové závislosti) zahrnující také programy primární prevence v adiktologii ZDE

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2023

Lhůta pro zpracování a odeslání žádosti je stanovena do 16. prosince 2022.

 

* Další grantové příležitosti k PPRCH a souvisejícím oblastem: 

 

Organizace Oblast Název grantu kontakt
MŠMT rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání Operační program Jan Amos Komenský Více informací
MPSV-ESF zdravotní gramotnost v oblasti duševního zdraví,wellbeing dětí a dospívajících,prevence sebevražd... Zkvalitnění zdravotních služeb–péče o duševní zdraví Více informací
Praha 2 programy pro rodiny s dětmi v nepříznivé psychosociální situaci Dotační program pro oblast sociální a sociálně zdravotní Více informací
MV ČR podpora integračních programů pro cizince 8. výzva OP AMIF Více informací