Instituce, organizace - Strana 2

Odkazy - Rizikové chování - Instituce, organizace

Seznam článků

 

ADDP - Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z.s.

Asociace je nezávislé a dobrovolné profesní sdružení lékařů. Cílem je podpora zdravotních služeb jak základních, tak navazujících, které se  týkají oboru dětská a dorostová psychiatre a dále péče o duševní zdraví dětí a mládeže.

* Česká asociace školních metodiků prevence

ČAŠMP jako profesní nepolitická organizace sdružuje školní metodiky prevence a svoji činnost vyvíjí na území České republiky.
Profesně je zaměřena především na metodickou a vzdělávací činnost, poskytování poradenských služeb, osvětovou činnost v oblasti zdravého životního stylu a prevence rizikového chování a prosazování zájmů školních metodiků prevence.

 

Člověk v tísni

Internetový portál obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, která vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Dětské advokační centrum - Centrum LOCIKA

Dětské advokační centrum znamená bezpečné a neutrální místo určené pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí. 

* DIVADELTA

Organizace pracující s tématy prevence RCH prostřednictvím divadelních představení s aktivním zapojením diváků - žáků.

Drogy-info

Informační portál o ilegálních a legálních drogách provozovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády České republiky. Poskytuje aktuální informace z oblasti adiktologie zaměřené na prevenci, výzkum, podporu a pomoc a spolupráci se zahraničím.

Dům tří přání, z.ú.

Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci.

Fokus Praha - Projekt Blázníš? No a!

Je primární preventivní program pro školní třídy, žáky a studenty ve věku 15 - 20 let. Věnuje se komplexně tématům spojeným s duševním zdravím a nemocí. V jeho průběhu se vystřídá vzdělávací, interaktivní i zážitková část.

DYS-centrum Praha

DYS-centrum® Praha je dobrovolné nezávislé sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických vývojových poruch učení a chování.

Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Klinika adiktologie je odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla k spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde na tomto poli o zcela unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.

* MHMP-Odbor sociálních věcí

Magistrát hlavního města Prahy - Prevence kriminality, protidrogová prevence, primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Multikulturní centrum Praha

Vzdělávací projekty pro školy a pedagogy, knihovna a infocentrum, pořady pro veřejnost
publikace, výzkum a další.

Národní pedagogický institut České republiky

Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, ostatní příspěvková organizace přímo řízená MŠMT) vznikl k 1. 1. 2020 sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání.

Národní ústav pro autismus, z.ú. - Projekt AutismPort

Stránky zameřené na informace a pomoc v oblasti PAS.

NUDZ

Stránky Národního ústavu duševního zdraví.

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s.

OSPRCh, z.s. je spolek ve smyslu občanského zákoníku, jehož cílem je podporovat efektivní a ověřené postupy v oblastech environmentální, všeobecné, selektivní, indikované prevence, časné diagnostiky a intervencí s cílem kontinuálně zlepšovat zdraví a kvalitu života jednotlivců a řešit nerovnosti zdraví.

Prev-Centrum Praha

Stránky Prev-Centra, z.ú., jehož základním posláním je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy.