Odkazy

Odkazy - Rizikové chování

Seznam článků

Alkohol škodí - NMS

Web Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti zaměřený na problematiku konzumace alkoholu. Informace o rizicích spojených s pitím alkoholu, rady a tipy jak pití omezit.

Alkoholpodkontrolou.cz

Stránky provozované Klinikou adiktologie 1.LF UK zaměřené na problematiku konzumace alkoholu.

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti

Asociace dospělých pro hyperaktivní děti - na stránkách naleznete informace k diagnostice a terapii ADHD, ale také mapu odborné pomoci,diskuzi a další.

Barevný svět dětí, z. s.

Stránky organizace zaměřené na pomoc a podporu ohroženým dětem i rodinám. Dle rozhodnutí MHMP je organizace rovněž pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Bezpečně online

Portál zaměřen na děti, učitele i rodiče. Bezpečnost na internetu, ochrana soukromí, surfuj bezpečně.

Blízké vztahy bez násilí

Unikátní program prevence násilí v blízkých vztazích, na kterém se podíleli přední norští experti z organizace Alternative to Violence a Centra Locika. Je zaměřený na mladistvé od 13 do 19 let. Společnost SOFA v rámci projektu Všude dobře, doma nejlíp? pořádá školení pro lektory i preventivní program pro teenagery.

* DaDA - Dětska a dorostová adiktologie

Informační web zaměřený na síť odborných služeb v oblasti dětské adiktologie.

DOBRONAUTI

Edukačně-preventivní programy k tématům zvládání konfliktů a respektu k jinakosti.

Domacinasili.cz

Projekt organizace Bílý kruh bezpečí, z.s., který se zaměřuje na pomoc obětem domácího násilí a kriminality. Ve svých poradnách poskytuje psychologickou podporu, právní informace a sociální poradenství.

Domů nevidíš

Projekt vznikl jako rozcestník pro všechny, kteří se ve své praxi mohou s dětmi z náročného rodinného prostředí setkat. Web slouží jako návod, jak v takových situacích postupovat, jak konkrétní případy řešit a na koho se obrátit. Realizátoři: Pedagogická fakulta UK ve spolupráci s Barevný svět dětí, z.s.

Drogová poradna online

Online poradnu provozuje SANANIM z.ú., organizace zaměřená na prevenci a léčbu drogových závislostí. Můžete zde anonymně zadat jakýkoliv dotaz, který se týká drogové problematiky. Na stránkách naleznete také informace o jednotlivých drogách a dalších tématech s této oblasti.

Duševní zdraví dětí a adolescentů - DZDA

Web Pracovní skupiny pro výzkum duševního zdraví dětí a adolescentů (DZDA) pod NUDZ, který nabízí informace o projektech a nejrůznější materiály, poznatky a zajímavosti týkající se duševního zdraví dětí a adolescentů, které jsou založeny na vědeckých důkazech.

E-bezpeci.cz

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény.

Hazardní hraní - NMS

Stránky provozované Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti zaměřené na problematiku hazardního hráčství.

* HLAVA V POHODĚ

Stránky Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s., projekt HLAVA V POHODĚ, který reflektuje současnou situaci, kdy se řada žáků potýká s duševní nepohodou. Cílem projektu je zvýšit informovanost žáků 2. stupně ZŠ o problematice duševního zdraví a edukace pedagogických pracovníků s důrazem na inovativní metodické postupy.

* Idealni.cz – informace o poruchách příjmu potravy

Velmi zajímavé, odbornými informacemi nabité internetové stránky. Najdete tu články o anorexii a bulimii, o souvisejících potížích. Dále spoustu zajímavých kontaktů na terapeuty a lékaře, kteří se poruchám příjmu potravy věnují.

Inkluzivní škola

Stránky zaměřené na začleňování žáků - cizinců do českého vzdělávacího systému a multikulturní výchovu. (META, o.p.s.)

INSPIROMAT - Podpora inkluze

Informace a materiály k inkluzivnímu vzdělávání. Témata - duševní zdraví žáků, SVP, individualizovaná podpora, náročné chování, wellbeing a řada dalších. (ČOSIV)

* IPREV - Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování

Moderní nástroj podpory preventivních pracovníků určený zejména školám a školským zařízením realizujícím komplexní preventivní programy a také externím poskytovatelům těchto programů. (Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze, SZÚ, OSPRCH, PPP Brno, DgÚ a SVP Praha 4).

Koncimshulenim.cz

Webová služba Končím s hulením je projektem SANANIM, z.ú., realizovaným pod názvem „Internetová léčebná intervence pro uživatele konopných látek“. Jejím cílem je upozornit nejen uživatele, ale i širokou veřejnost na možná rizika intenzivního užívání konopí a těm, kteří chtějí své návyky změnit, nabízí podpůrný program online léčby.

Kvalitní škola - metodický portál

Cílem metodického portálu připraveného ČŠI ČR je maximální podpora škol a školských zařízení, jejich ředitelů a učitelů na cestě ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání, a to zejména s využitím metod, postupů a nástrojů vlastního hodnocení.

LIDÉ V POHYBU

Metodická příručka určená nejen pro skautské vedoucí, ale i pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se chtějí ve své práci s dětmi a mladými lidmi věnovat tématům uprchlictví a migrace.
Publikace přináší informace, metodickou podporu, nabídku konkrétních aktivit a programů.

Mapa pomoci - NMS

Podrobný adresář adiktologických služeb v ČR na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Možnost vyhledávání dle regionu v ČR (kraj/okres) i dle typu služby (např. kontaktní centrum, detoxifikace, protidrogový koordinátor atd.)

Metodický portál RVP

Stránky NPI ČR poskytující metodickou a profesní podporu všem, kteří pracují ve školním prostředí. Obsahuje také vzdělávací část ve formě e-learningu.

Minimalizace šikany

Minimalizace šikany je komplexní program, který pomáhá školám významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi. Informace, poradna, vzdělávání.

Nadační fond MODRÁ RYBKA - Projekt "Jak nebýt za Tro(t)lla"

Výukové materiály pro pedagogy - mediální gramotnost a orientace ve světě dezinformací.

Nemá to na čele

Projekt webových stránek PROSTOR PRO, o.p.s. zaměřených na šikanu, který je určen pro pedagogy i rodiče.

Nepanikař.cz

Projekt Nepanikař nabízí služby první pomoci při psychických potížích. Cílí zejména na mladé lidi a usiluje o zvýšení dostupnosti psychologické pomoci. Projekt nabízí aplikaci, která poskytuje pomoc při nejčastějších psychických potížích, online poradnu, mapu pomoci i osvětovou/vzdělávací činnost.

Nepozornidospeli.cz

Stránky patřící pod Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze zaměřené na ADHD/ADD v dospělém věku - diagnostika, terapie, možnosti pomoci a další.

NIDAR - Národní institut pro děti a rodinu - Projekt Hyperka

NIDAR - Národní institut pro děti a rodinu. Organizace funguje již od roku 2003, kdy skupina odborníků z oblasti psychologie, pedagogiky a sociální práce chtěli zajistit komplexní odborné služby pro jedince, kteří mají ADD nebo ADHD.

Online adiktologická poradna - Klinika adiktologie

Online adiktologická poradna jsou webové stránky Adiktologické ambulance Kliniky adiktologie, které jsou určené všem, kteří hledají pomoc s problémy způsobenými nebo souvisejícími se závislostí, ať už na legálních či nelegálních drogách, nebo na určitém chování.

Pražská linka důvěry

Zařízení CSSP. Telefonická, chatová a emailová pomoc pro děti, dospívající i dospělé v tíživých životních situacích. Služby lze využívat i anonymně.

Preventivní buňka Centra dětské traumatologie

Preventivní buňka Centra dětské traumatologie na stránkách www.detibezurazu.cz poskytuje podrobné informace o dětských úrazech, jejich prevenci a první pomoci vč. instruktážních videí a brožur.

Program Učitel naživo

Nezisková organizace, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. Vytváří a zavádí do praxe programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují vzdělávání dětí.

Rozcestník osvětových materiálů - kybernetická bezpečnost

Stránky NÚKIB - rozcestník představuje selektovanou kolekci materiálů pro učitele i rodiče.

Safezóna

Safezóna je projekt vytvořený komunitou Česko.Digital, jehož cílem je napomáhat dětem a dospívajícím s jejich duševními problémy. Safezóna bude obsahovat 15 důležitých témat, například šikanu, poruchy příjmu potravy nebo osamělost a další. Součástí projektu jsou i pracovní listy a výuková videa.

Sebevraždy.cz - P.S. žij

Webové stránky pracovní skupiny Prevence a výzkum sebevražd v Národním ústavu duševního zdraví. Cílem této stránky je zvyšovat povědomí o tématu sebevražd a sebepoškozování, poskytovat potřebné informace lidem, kteří mají sebevražedné myšlenky, jejich blízkým či pozůstalým, ale také široké veřejnosti a odborníkům.

Schola Empirica

Stránky neziskové organizace, která pomáhá školám rozvíjet měkké dovednosti u dětí prostřednictvím vědecky ověřených metodik (prevence a řešení šikany, raná intervence, měkké dovednosti ...).

Skautský institut, z. s.

Rubrika s volně dostupnými materiály pro pedagogy zaměřenými na práci se třídou, wellbeing a další témata.

SOFA - Society for All (dříve ČOSIV)

Společnost se zaměřuje na kvalitní a dostupné vzdělávání pro všechny, duševní zdraví a pomoc ohroženým dětem.

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů

Portál společnosti vznikl jako základna informací o nových náboženských hnutích. Charakteristická je snaha o akademický přístup a zároveň o srozumitelnost.

Šance Dětem

Sekce věnovaná problémovému chování dětí a náročným situacím na stránkách internetového portálu Šance Dětem. (Sirius, o.p.s.)

SZÚ - Centrum podpory veřejného zdraví

Preventivní programy - Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu realizuje řadu preventivních programů, které jsou zaměřeny na vybraná témata primární prevence. Preventivní programy jsou určeny pro různé věkové kategorie mateřských a základních škol.

Škola podporující zdraví

Program SZÚ, který sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.

Těžká hlava.cz

Stránky kampaně "Hlava plná těžkejch myšlenek?" Jihomoravského kraje na podporu duševního zdraví mladých lidí, která se zaměřuje na populaci ve věku 10 - 20 let. (Informace k častým psychickým problémům, možnosti pomoci, info pro pedagogy a rodiče).

Všech pět pohromadě (V5P)

Všech pět pohromadě (V5P) je vzdělávací program založený na principech gramotnosti v oblasti duševního zdraví a sociálně-emočního učení. (Pro žáky ve věku 10-12 let). Všech pět pohromadě bylo vyvinuto pracovní skupinou Duševní zdraví u dětí a adolescentů, která funguje v rámci oddělení Sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví v ČR.

Zapojme všechny

Praktický informační web realizovaný projektem Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) při NPI ČR zaměřený na inkluzi a kvalitní a moderní vzdělávání určený především pro pedagogy, ale také rodiče a zřizovatele škol.

Zůstaň nad vlivem

Kampaň Asociace nestátních organizací pro náctileté zaměřená na informace a včasnou intervenci v souvislosti se závislostním chováním.

 


 

ADDP - Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z.s.

Asociace je nezávislé a dobrovolné profesní sdružení lékařů. Cílem je podpora zdravotních služeb jak základních, tak navazujících, které se  týkají oboru dětská a dorostová psychiatre a dále péče o duševní zdraví dětí a mládeže.

* Česká asociace školních metodiků prevence

ČAŠMP jako profesní nepolitická organizace sdružuje školní metodiky prevence a svoji činnost vyvíjí na území České republiky.
Profesně je zaměřena především na metodickou a vzdělávací činnost, poskytování poradenských služeb, osvětovou činnost v oblasti zdravého životního stylu a prevence rizikového chování a prosazování zájmů školních metodiků prevence.

 

Člověk v tísni

Internetový portál obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, která vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

Dětské advokační centrum - Centrum LOCIKA

Dětské advokační centrum znamená bezpečné a neutrální místo určené pro komplexní a specializovanou pomoc dětským obětem domácího násilí. 

* DIVADELTA

Organizace pracující s tématy prevence RCH prostřednictvím divadelních představení s aktivním zapojením diváků - žáků.

Drogy-info

Informační portál o ilegálních a legálních drogách provozovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády České republiky. Poskytuje aktuální informace z oblasti adiktologie zaměřené na prevenci, výzkum, podporu a pomoc a spolupráci se zahraničím.

Dům tří přání, z.ú.

Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci.

Fokus Praha - Projekt Blázníš? No a!

Je primární preventivní program pro školní třídy, žáky a studenty ve věku 15 - 20 let. Věnuje se komplexně tématům spojeným s duševním zdravím a nemocí. V jeho průběhu se vystřídá vzdělávací, interaktivní i zážitková část.

DYS-centrum Praha

DYS-centrum® Praha je dobrovolné nezávislé sdružení občanů a právnických osob, kterých se jakýmkoli způsobem dotýká problematika specifických vývojových poruch učení a chování.

Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Klinika adiktologie je odborné pracoviště 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla k spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde na tomto poli o zcela unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím oboru.

* MHMP-Odbor sociálních věcí

Magistrát hlavního města Prahy - Prevence kriminality, protidrogová prevence, primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Multikulturní centrum Praha

Vzdělávací projekty pro školy a pedagogy, knihovna a infocentrum, pořady pro veřejnost
publikace, výzkum a další.

Národní pedagogický institut České republiky

Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, ostatní příspěvková organizace přímo řízená MŠMT) vznikl k 1. 1. 2020 sloučením Národního ústavu pro vzdělávání a Národního institutu pro další vzdělávání.

Národní ústav pro autismus, z.ú. - Projekt AutismPort

Stránky zameřené na informace a pomoc v oblasti PAS.

NUDZ

Stránky Národního ústavu duševního zdraví.

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s.

OSPRCh, z.s. je spolek ve smyslu občanského zákoníku, jehož cílem je podporovat efektivní a ověřené postupy v oblastech environmentální, všeobecné, selektivní, indikované prevence, časné diagnostiky a intervencí s cílem kontinuálně zlepšovat zdraví a kvalitu života jednotlivců a řešit nerovnosti zdraví.

Prev-Centrum Praha

Stránky Prev-Centra, z.ú., jehož základním posláním je realizace primární a sekundární prevence a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi a dalšími společensky nežádoucími jevy.

 

 


 

* Bulimiahelp.org

Obsáhlé stránky zaměřené na problematiku bulimie a její léčbu. (anglicky)

ADHD childhood

Stránky s detailně zpracovanou problematikou ADHD obsahující mj. rozsáhlou sekci pro pedagogy

* Drugfree.org

Obsáhlé stránky týkající se mj. prevence rizikového chování. Část, jež se zaměřuje na rodiče, obsahuje nejen informace, ale řadu praktických rad a návodů. (anglicky)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je hlavním centrem pro informace o drogách v Evropské unii. Jeho úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace o drogách, drogové závislosti a prevenci, a tím poskytovat řádný a na důkazech založený přehled o drogové situaci na evropské úrovni.

SAMHSA - Center for Substance Abuse Prevention

The mission of the Center for Substance Abuse Prevention is to improve behavioral health through evidence-based prevention approaches.

* Science Daily - ADD and ADHD News

Sekce ADD/ADHD na stránkách Science Daily, která referuje o novinkách a výzkumných studiích v v oblasti ADD a ADHD.

 


Poznámka k využití filmů v primární prevenci:
Film je umělecké dílo, sám o sobě však není nástrojem prevence (přestože skrývá preventivní potenciál). Nelze tedy očekávat, že by pouhé shlédnutí snímku provázely zásadní postojové změny ve vztahu k rizikovému chování.
Aby byla práce s filmem efektivní a přinášela očekávaný preventivní efekt, je nutné, aby součástí celé aktivity byla po shlédnutí filmu i následná práce se skupinou. Jenom na základě následné diskuse a reflexe je možné posoudit, jak film zapůsobil, jak na něj reagují a jak se filmem vyvolané prožitky dají využít k případným postojovým změnám. Je třeba zmínit, že preventivní efekt bude tím silnější, čím větší míra bezpečí a respektu bude ve skupině panovat. Tyto předpoklady jsou ale výsledkem dlouhodobé soustavné práce se třídou.

(Mgr. Jan Žufníček, CSSP-PCPP)

(Níže uváděné filmy jsou určeny pro věkovou skupinu starší patnácti let)

 

Jako hvězdy na Zemi

Indie, 2007; problematika dyslexie, ADHD

Láska je láska

Švédsko/Dánsko, 1998; hledání sexuální identity na prahu dospělosti

* Mezi zdmi

Francie, 2008, výchovné problémy učitele v etnicky pestré třídě

Náš vůdce

Německo, 2008; školní experiment, který se vymkl kontrole

* Oddělené světy

Dánsko, 2008; problematika sekt

Odpojit

USA, 2012; problematika kyberprostoru a sociálních sítí

Requiem za sen

USA, 2000; závislost na legálních i nelegálních drogách

Stanfordský vězeňský experiment

USA, 2015; psychologické experimenty na americké univerzitě v 70. létech

* Zkažená mládež

Estonsko, 2007; problematika šikany

 


 

Seznam publikací a časopisů k primární prevenci rizikového chování a souvisejícím oborům, které jsou na webech dostupné v plné verzi a zdarma najdete na našem webu v samostatné rubrice Publikace online