Na charakteru (nejen pedagoga) ve vzdělávání záleží

Na charakteru (nejen pedagoga) ve vzdělávání záleží

Na charakteru (nejen pedagoga) ve vzdělávání záleží

Zdroj: Odborný časopis Pedagogika

Autor: prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta v Hradci Králové začala v roce 2021 vyučovat nový jednosemestrální kurz, který připravuje budoucí pedagogy pro výchovu, resp. vzdělávání charakteru žáků a studentů. Hradecká fakulta – zásluhou především doc. Pavla Vacka a jeho kolegů již roky připravuje učitele etické výchovy, ovšem edukace charakteru představuje nový koncept, do značné míry inspirovaný praxí „Character Education“, kterou již deset let rozvíjí Jubilee Centre for Character and Virtue, University of Birmingham. Absolventi kurzu si osvojují antropologická východiska, možnosti a meze působení na morální charakter, znalosti o komponentech utvářejících charakter a především základní metody formování charakteru.
V českém (a slovenském) vzdělávacím prostředí je s oblastí etiky, morálky či hodnot spojen pojem „výchova“ jako jistý protipól k pojmu „vzdělávání“, hovoří se o etické, morální či hodnotové výchově, nikoli vzdělávání. V otázce formování charakteru tyto pojmy neoddělujeme, vycházíme z latinského educatio, které zahrnuje výchovu i vzdělávání. Jde o rozvoj kognitivní, afektivní, volní i konativní složky osobnosti ve své celistvosti. Nicméně vzhledem k jazykovému úzu budeme užívat pojem výchova charakteru...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Pedgogika, roč. 72, č. 3, 2022, s. 415–420