Emočně nestabilní adolescenti a možnosti jejich ovlivnění

Emočně nestabilní adolescenti a možnosti jejich ovlivnění

Emočně nestabilní adolescenti a možnosti jejich ovlivnění

Zdroj: Odborný časopis Česká a Slovenská psychiatrie

Autoři: Jana Kocourková, Jiří Koutek - Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Adolescence představuje specifické vývojové období, které přináší řadu změn, zejména v oblasti vlastní identity, studijní kompetence a zájmové orientace, vztahů s druhými lidmi - rodiči, vrstevníky, romantickými partnery. Výkyvy v  psychosociální adaptaci bývají přisuzovány adolescenci i tehdy, kdy by již bylo vhodnější připustit, že jde o poruchový stav osobnostního vývoje ve smyslu specifické osobnostní poruchy. Hraniční porucha osobnosti obecně představuje široce diskutovaný pojem, počínaje deskriptivním vymezením znaků chování až po sofistikované psychodynamické analýzy. Obava použít tuto diagnózu v adolescentním věku (před osmnáctým rokem) pramení z toho, že v  rámci kategoriálního přístupu k diagnóze je porucha osobnosti hodnocena jako přetrvávající stav, který může pro adolescenta představovat neměnnou, stigmatizující a sociálně znevýhodňující charakteristiku...

Plné znění článku na stránkách odborného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie číslo 2 / 2022 ZDE