Pedagogové, vychovatelé

Pedagogové, vychovatelé

Metodické materiály/publikace:

Adaptační koordinátor na základní škole - Metodická příručka

NPI ČR; kolektiv autorů

Funkční hodnocení chování a Plán podpory chování pro žáka - Metodická příručka s formuláři

SOFA; Lenka Felcmanová, Anna Kubíčková

Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole - Metodika

Národní pedagogický institut ČR; Zbyněk Němec

Kočičí zahrada - Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování (Metodika pro učitele)

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie; Markéta Exnerová, Tereza Kaufová, Lenka Skácelová

Kombinovaná sociálně-pedagogická intervence - Metodika

Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování (Agentura); Viktor Piorecký, Lucie Macků

Metodické doporučení pro školy a školská zařízení - Škola a neštěstí: Jsme připraveni!

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR; kolektiv autorů

Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – Principy a příklady dobré praxe

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor pro sociální začleňování (Agentura); kolektiv autorů

Metodický materiál pro předškolní vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování

Pardubický kraj; Mgr. Jana Klementová, Mgr. Markéta Sychrová

Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání

Univerzita Palackého v Olomouci; Oldřich Müller a kol.

Metodika osobního rozvoje

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie; Anna Aujezká, Jana Havigerová, Lenka Macková, Marek Nečas, Lenka Skácelová

Metodika práce asistenta pedagoga - Práce s třídním klimatem

Univerzita Palackého v Olomouci; Šárka Klimešová

Metodika práce asistenta pedagoga - Prevence a zvládání problémového chování

Univerzita Palackého v Olomouci; Hynek Jůn, Branislava Marvánová Vargová

Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra

Univerzita Palackého v Olomouci; Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kolektiv

Metodika pro školní sociální pedagogy

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava, MŠMT, fondy EU; kolektiv autorů

Metodika vedení třídnických hodin

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L.

Metodika vedení třídnických hodin na víceletých gymnáziích a středních školách

Agentura Wenku s.r.o., MŠMT, Gymnázium Budějovická; Mgr. Jana Lidická, Mgr. Kateřina Šmatláková

Možnosti zvyšování efektivity a kvality vyučovacího procesu - Metodická příručka pro pedagogické pracovníky

Elio, z.s.; Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík, Mgr. Milan Černý

Patřím mezi ostatní - Soubor metodických listů pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí

IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s; kolektiv autorů

Práce s třídním kolektivem - Metodika

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; Friedlová Karin, Jurová Lucia, Lindovská Lenka, Macková Petra, Urbancová Martina

Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ - metodická příručka pro učitele

Pedagogicko-psychologická poradna a SPC Olomouckého kraje; Mgr. Silvie Houšťavová, Mgr. Irena Oršulíková, Mgr. Karel Opravil

Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení - Metodické doporučení

Česká školní inspekce, Praha 2021; Kolektiv autorů

Psychická krize/duševní nemocnění žáka - příloha k Metodickému doporučení MŠMT k PPRCH u dětí a mládeže

MŠMT; Mgr. Bc. Alena Vrbová, Mgr. Linda Nývltová

Svět se tvoří v našich hlavách - Metodické listy pro rozvoj demokratické kultury ve školách

ACADEMIA IREAS, o.p.s.;  Pavlína Seidlerová, Kateřina Kučerová, Anastasia Sahoo

Třídnické hodiny - Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy

Projekt Odyssea; Mgr. Michal Dubec

Učíme s filmem - metodická příručka pro využití dokumentárního filmu ve výuce

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - Člověk v tísni, o.p.s., Kolektiv autorů

Vztahy žáka ve skupině - Metodika práce asistenta pedagoga

Univerzita Palackého v Olomouci; Roman Pešek

Základní metodika - Podpora pedagogům pro výuku v předmětech Člověk a zdraví a Výchova ke zdraví

Anabell; PhDr. Mgr. Lenka Procházková

 

Ostatní materiály/publikace:

Aktuální problémy mediální výchovy a mediální gramotnost žáků 2. stupně ZŠ

Vydavatelství univerzity Palackého v Olomouci; Mikulcová Klára, Kopecký Kamil

Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Nová škola o.p.s.; Zbyněk Němec a kol.

Asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem: praktická příručka pro asistenty a asistentky pedagoga v ZŠ

META, o.p.s.; Zuzana Prokopová, Milena Poeta, Kristýna Titěrová

Bezpečné klima ve třídě

Projekt Minimalizace šikany; Petr Hrouzek, Zdeňka Marková a kol.

Co dělají čeští učitelé ve třídách jinak než ti v zahraničí?

Program Učitel naživo + PAQ; Václav Korbel, Daniel Prokop

Co dělat, když – intervence pedagoga v případě psychické krize / duševního onemocnění žáka

MZČR, MHMP; Mgr. Alena Vrbová, Mgr. Linda Nývltová

Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD

UJEP, Ústí n. Labem; Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D., PhDr. et. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., RNDr. Pavel Pešat, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.

Dětství a sekta

Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.; Anežka Misauerová, Zdeněk Vojtíšek

Diverzifikace předškolního vzdělávání v České republice: Inkluze, exkluze a sociální nerovnosti

Masarykova univerzita Brno, 2020; Lucie Jarkovská, Martina Kampichler, Katarína Slezáková

Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování

Nakladatelství Masarykovy univerzity Brno; Petr Kachlík, Věra Vojtová, Karel Červenka a kol.

Etická výchova (metodiky, učebnice, pracovní listy)

NIDV; Kolektiv autorů

Hodnoty a volný čas: nové výzvy pro sociální pedagogiku a pedagogiku volného času

Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci; Jiří Pospíšil

Hra s dobrými otázkami - Klima ve třídě

Člověk v tísni, o.p.s.; Lucie Pivoňková

Chybování není konec světa aneb Cesta k lepší komunikaci

NIDV; Olga Medlíková

Jak na osobnostní a sociální výchovu?

Projekt Odyssea, z. s.; Vladimír Srb a kol.

Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí

NMS; Editorem českého vydání je Mgr. Jiří Richter, na odborné redakci se podílel Mgr. Josef Radimecký, MSc. Manažerem projektu, v rámci něhož byla připravena originální publikace, byl Maurice Galla - Trimbos Institute, Nizozemsko.

Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění

Univerzita Palackého v Olomouci; Zuzana Žampachová, Věra Čadilová a kol.

Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění

Univerzita Palackého v Olomouci; Lenka Felcmanová, Martina Habrová a kol.

Klima školy - Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče

Národní ústav pro vzdělávání; Helena Grecmanová, Miroslav Dopita, Jana Poláchová Vašťatková, Jitka Skopalová

Komunikace učitele v prostředí české primární školy

Vydavatelství Univerzity Palackého; Dominika Provázková Stolinská

Krabička první záchrany pro učitele - první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě

Národní pedagogický institut ČR 2021; Alice Kourkzi

Krizová intervence nejen pro pedagogickou praxi

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Jan Pavlišta

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Univerzita Palackého v Olomouci-Pedagogická fakulta; Michal Růžička a kolektiv

Management třídy

Redakce Řízení školy; Václav Mertin

Manuál koučování pro ředitele škol

Národní pedagogický institut ČR; Bedřiška Žufanová

Možnosti práce s dětmi s poruchami (v) chování v ústavní výchově

Národní ústav pro vzdělávání; Kolektiv autorů, editor © Lucie Myšková

Můj hrdina jsi ty - Jak mohou děti bojovat s COVID 19

Inter-Agency Standing Committee; Helen Patuck

Muzikofiletické techniky v inkluzivní výuce

Univerzita Palackého v Olomouci; Martina Friedlová a kol.

Na cestě k inkluzivní škole. Interakce a norma

Masarykova univerzita; Radim Šíp, Denisa Denglerová, Miroslav Bielik

Na pravdě záleží – Jak učit o pravdě a lži na internetu (Příručka pro učitele)

Univerzita Palackého v Olomouci; Kamil Kopecký, Dominik Voráč, René Szotkowski

Neočekávané situace ve školní třídě a jejich řešení

Cesta rozvoje SŠ v JmK; Mgr. Robert Čapek, Ph.D.

Od kritického myšlení ke globálnímu občanství – Příklady dobré praxe

Národní institut pro další vzdělávání, 2019; Alica Petrasová

Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi

AISIS, z. ú.; Josef Valenta

Pedagogická diagnostika a pedagogické diagnostikování

Masarykova univerzita Brno; kolektiv autorek

Pedagogicko-psycholologické otázky online vzdělávání

Mararykova univerzita Brno; Michal Černý

Poradní kruh jako součást školní praxe

Masarykova univerzita Brno; Petra Banďouchová, Eva Dittingerová, Martina Kurowski

Pozitivní podpora a vhodné reakce na chování žáků - Ověřené pedagogické strategie pro práci s žáky

SOFA; Lenka Felcmanová, Anna Kubíčková a Patricie Vlachová

Poznáváme, určujeme a dodržujeme základní pravidla chování ve třídě a ve škole

Projekt Odyssea; Mgr. Michal Dubec

Prevence rizikového a problémového chování

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc; Miluše Hutyrová, Michal Růžička, Jan Spěváček

Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy

NÚV; Autoři: Karel Červenka, Helena Fialová, Dana Lipová, Jan Mazák, Lucie Myšková, Monika Peterková, Dana Pukancová, Jaroslav Šejvl, Věra Vojtová, Jana Ženíšková

Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem. Pro základní školy.

META, o.p.s. a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; Michala Bernkopfová, Barbora Nosálová, Kristýna Titěrová, Tereza Vágnerová, Jana Vávrová

První pomoc pro školy

Ve škole i mimo ni, z.s.; MUDr. Ondřej Franěk, Mgr. Pavla Trčková

Předcházení problémům v chování žáků - Dotazník pro žáky

Národní ústav pro vzdělávání; Věra Vojtová, Petr Fučík

Příklady inspirativní praxe III. (Využití případové konference – účinného postupu skupinového řešení problémů dětí a žáků ve vzdělávání)

NPI ČR - projekt IPs APIV A; Kolektiv autorů

Příručka pro školy: Když se stane neštěstí

Psychosociální intervenční tým ČR, HZS ČR; kolektiv autorů

Příručka pro školy v době katastrofické události

NÚDZ, MŠMT; kolektiv autorů

Příručka pro tvorbu zdravého a bezpečného klimatu školy

Plzeňský kraj; Kolektiv autorů

Příručky pro aktéry adaptačního období začínajících učitelů (pro začínající učitele, pro uvádějící učitele, pro vedení školy)

NPI ČR - Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů; kolektiv autorů

Rizikové chování dětí a jeho právní dopady - Příručka učitele

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Jindrová, M.

Role sociálního pracovníka ve školství

Projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce“; Kolektiv autorů

Rozhovory v Komenském. Tucet zamyšlení o výchově a vzdělávání

Masarykova univerzita; Veronika Rodová (ed.)

Rozvíjíme demokratickou kulturu na školách

EDUcentrum, z.ú.; kolektiv autorů

Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé

Nakladatelství Masarykovy univerzity Brno; Kateřina Vlčková, Kateřina Lojdová, Josef Lukas, Jan Mareš, Lucie Škarková, Tomáš Kohoutek, Petr Květon, Stanislav Ježek

Sborník materiálů ke vzdělávání dětí a žáků s PAS a těžkým kombinovaným postižením

Projekt Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; Silvie Kubišová, Helena Lovasová a kol.

Specifické poruchy učení a chování

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta; PaedDr. Drahomíra Jucovičová

Společně tvoříme svět

NIDV; Jiří Zajíc

Spravedlivý start? - Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu

Univerzita Karlova v Praze — Pedagogická fakulta; David Greger, Jaroslava Simonová, Jana Straková

Stručný průvodce pro asistenty podporující děti a žáky z Ukrajiny

NPI ČR; kolektiv autorů

Studenti se specifickými nároky ve výuce

Masarykova univerzita, Brno 2020; Lukáš Másilko, Ilja Rajdová, Eva Barnová, Iva Oulehlová, Miroslav Zítko

Sumář dobré praxe. Zkušenosti s inzkluzivním vzděláváním

Masarykova univerzita, Brno 2021; Lenka Kissová, Katarína Slezáková, Dana Dlouhá, Lenka Felcmanová, Veronika Mavrogiannopoulou Lapšanská, Lenka Gajzlerová, Martin Vrubel

Systémová spojení - Spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání

Člověk v tísni, o. p. s.; Jaroslav Šotola a kol.

Škola – místo bezpečí a pomoci. Příručka pro učitele, kteří pro své žáky chtějí dětství bez násilí

Centrum LOCIKA; kolektiv autorů

Školství - Sborník stanovisek veřejného ochránce práv

Kancelář veřejného ochránce práv, 2021, Wolters Kluwer ČR, a. s.; Kolektiv autorů

Techniky kolegiálního sdílení profesních zkušeností - Když spolu vyučující mluví o práci…

Univerzita Karlova — Pedagogická fakulta; Irena Smetáčková, Veronika Pavlas Martanová, Veronika Francová, Ida Viktorová, Helena Franke, Anna Páchová

Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, SCIO; Mgr. Radka Šmejkalová, Mgr. Kateřina Schmidová

TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování

Univerzita Palackého v Olomouci; Martin Dominik Polínek

Úvod do sociální pedagogiky

Masarykova univerzita Brno; Dana Knotová a kol.

Volný čas dětí a mládeže: zábava, odpočinek a příležitost pro rozvoj

Univerzita Palackého v Olomouci; Zdeněk Hamřík

Vstřícné prostředí a vztahy ve škole a jejich vliv na průběh a výsledky vzdělávání

Česká školní inspekce; kolektiv autorů

Vybraná témata vychovatelské praxe

NÚV, KA 1. LF UK Praha; Autorský kolektiv: Mgr. Jan Žufníček, Mgr. Pavel Dosoudil, PhDr. Pavla Skasková, PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD., PhDr. Jan Soukup, PhD., Mgr. Tereza Polesná, PhDr. Božena Lányová, PaedDr. Jiří Pilař

Výukové případové studie - podpora klíčových kompetencí v pregraduální přípravě pedagogů

Univerzita Palackého Olomouc (2020); Nábělková, Jitka

Well-being žáků, třídní klima, používání ICT a vnímání role učitele

Česká školní inspekce; kolektiv autorů

Wellbeing ve škole: Jak na pozitivní přístup k učení i k životu

Partnerství pro vzdělávání 2030+, z. ú.; Lenka Felcmanová

Wellbeing ve vzdělávání - Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s. v rámci Partnerství pro vzdělávání 2030+; Kateřina Novotná

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

Univerzita Karlova v Praze; Štefunková, M., & Šejvl, J. (Eds.)

Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA; Doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D., Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. a kol.

Zdravý životní styl

Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze; PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

Žáci-cizinci ve školní třídě

Univerzita Karlova — Pedagogická fakulta; Yvona Kostelecká, Richard Braun, Jiří Hasman, Kateřina Machovcová, Jakub Pivarč, Zuzana Hadj-Moussová, David Hána