Pedagogové, vychovatelé

Pedagogové, vychovatelé

Metodické materiály/publikace:

Být připraven, znamená přežít! - 2. díl - Metodický materiál pro 2. stupeň ZŠ - první pomoc v OČMU, (Masarykova univerzita; Vanda Lízalová, Jitka Reissmannová)

Být připraven, znamená přežít! - 3. díl - Metodický materiál pro 2. stupeň ZŠ - psychosociální oblast v OČMU, (Masarykova univerzita; Jitka Reissmannová, Markéta Mertová, Vanda Lízalová)

Funkční hodnocení chování a Plán podpory chování pro žáka - Metodická příručka s formuláři, (SOFA; Lenka Felcmanová, Anna Kubíčková)

Identifikace žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole - Metodika, (Národní pedagogický institut ČR; Zbyněk Němec)

Kočičí zahrada - Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování - Metodika pro učitele, (Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie; Markéta Exnerová, Tereza Kaufová, Lenka Skácelová)

Kombinovaná sociálně-pedagogická intervence - Metodika, (Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování (Agentura); Viktor Piorecký, Lucie Macků)

Metodické doporučení pro školy a školská zařízení - Škola a neštěstí: Jsme připraveni!, (MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR; kolektiv autorů)

Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni – Principy a příklady dobré praxe, (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor pro sociální začleňování; kolektiv autorů)

Metodický materiál pro předškolní vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování, (Pardubický kraj; Mgr. Jana Klementová, Mgr. Markéta Sychrová)

Metodika expresivních přístupů u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávání, (Univerzita Palackého v Olomouci; Oldřich Müller a kol.)

Metodika koordinované mezioborové spolupráce při podpoře ohrožených dětí - Doporučení a postupy pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol, (SOFA; prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., Mgr. Terezie Pemová, PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.)

Metodika osobního rozvoje, (Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie; Anna Aujezká, Jana Havigerová, Lenka Macková, Marek Nečas, Lenka Skácelová)

Metodika práce asistenta pedagoga - Práce s třídním klimatem, (Univerzita Palackého v Olomouci; Šárka Klimešová)

Metodika práce asistenta pedagoga - Prevence a zvládání problémového chování, (Univerzita Palackého v Olomouci; Hynek Jůn, Branislava Marvánová Vargová)

Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra, (Univerzita Palackého v Olomouci; Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kolektiv)

Metodika pro školní sociální pedagogy, (Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava, MŠMT, fondy EU; kolektiv autorů)

Metodika vedení třídnických hodin, (Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L.)

Metodika vedení třídnických hodin na víceletých gymnáziích a středních školách, (Agentura Wenku s.r.o., MŠMT, Gymnázium Budějovická; Mgr. Jana Lidická, Mgr. Kateřina Šmatláková)

Metodiky RRRR (Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience) - pro pedagogy ZŠ a SŠ, (Society for All, z.s.; kolektiv autorů)

Patřím mezi ostatní - Soubor metodických listů pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, (IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s; kolektiv autorů)

Práce s třídním kolektivem - Metodika, (Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; Friedlová Karin, Jurová Lucia, Lindovská Lenka, Macková Petra, Urbancová Martina)

Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů na úrovni škol a školských zařízení - Metodické doporučení, (Česká školní inspekce; kolektiv autorů)

Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ - metodická příručka pro učitele, (Pedagogicko-psychologická poradna a SPC Olomouckého kraje; Mgr. Silvie Houšťavová, Mgr. Irena Oršulíková, Mgr. Karel Opravil)

Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení - Metodické doporučení, (Česká školní inspekce, Praha 2021; Kolektiv autorů)

Psychická krize/duševní onemocnění žáka - příloha k Metodickému doporučení MŠMT k PPRCH u dětí a mládeže, (MŠMT; Mgr. Bc. Alena Vrbová, Mgr. Linda Nývltová)

Svět se tvoří v našich hlavách - Metodické listy pro rozvoj demokratické kultury ve školách, (ACADEMIA IREAS, o.p.s.;  Pavlína Seidlerová, Kateřina Kučerová, Anastasia Sahoo)

Učíme s filmem - metodická příručka pro využití dokumentárního filmu ve výuce, (JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH - Člověk v tísni, o.p.s., Kolektiv autorů)

Vztahy žáka ve skupině - Metodika práce asistenta pedagoga, (Univerzita Palackého v Olomouci; Roman Pešek)

Základní metodika - Podpora pedagogům pro výuku v předmětech Člověk a zdraví a Výchova ke zdraví, (Anabell; PhDr. Mgr. Lenka Procházková)

 

Ostatní materiály/publikace:

Aktuální problémy mediální výchovy a mediální gramotnost žáků 2. stupně ZŠ, (Vydavatelství univerzity Palackého v Olomouci; Mikulcová Klára, Kopecký Kamil)

Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, (Nová škola o.p.s.; Zbyněk Němec a kol.)

Asistujeme u dětí s odlišným mateřským jazykem: praktická příručka pro asistenty a asistentky pedagoga v ZŠ, (META, o.p.s.; Zuzana Prokopová, Milena Poeta, Kristýna Titěrová)

Bezpečné klima ve třídě, (Projekt Minimalizace šikany; Petr Hrouzek, Zdeňka Marková a kol.)

Co dělají čeští učitelé ve třídách jinak než ti v zahraničí?, (Program Učitel naživo + PAQ; Václav Korbel, Daniel Prokop)

Co dělat, když – intervence pedagoga v případě psychické krize / duševního onemocnění žáka, (MZČR, MHMP; Mgr. Alena Vrbová, Mgr. Linda Nývltová)

Determinanty inkluzivního vzdělávání dětí s ADHD, (UJEP, Ústí n. Labem; Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D., PhDr. et. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D., RNDr. Pavel Pešat, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Ilona Pešatová, Ph.D.)

Dětství a sekta, (Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.; Anežka Misauerová, Zdeněk Vojtíšek)

Diskuzní karty pro podporu sociálně - emočního učení, (Society for All, z.s.; kolektiv autorů)

Diverzifikace předškolního vzdělávání v České republice: Inkluze, exkluze a sociální nerovnosti , (Masarykova univerzita Brno, 2020; Lucie Jarkovská, Martina Kampichler, Katarína Slezáková)

Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování, (Nakladatelství Masarykovy univerzity Brno; Petr Kachlík, Věra Vojtová, Karel Červenka a kol.)

Etická výchova - metodiky, učebnice, pracovní listy, (NIDV; Kolektiv autorů)

Hodnoty a volný čas: nové výzvy pro sociální pedagogiku a pedagogiku volného času, (Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci; Jiří Pospíšil)

Hra s dobrými otázkami - Klima ve třídě, (Člověk v tísni, o.p.s.; Lucie Pivoňková)

Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí, (NMS; Mgr. Jiří Richter, Mgr. Josef Radimecký, MSc., Maurice Galla - Trimbos Institute, Nizozemsko)

Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění, (Univerzita Palackého v Olomouci; Zuzana Žampachová, Věra Čadilová a kol.)

Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění, (Univerzita Palackého v Olomouci; Lenka Felcmanová, Martina Habrová a kol.)

KID - Karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi pro školy a školská zařízení, (ČOSIV, nyní SOFA; kolektiv autorů)

Klima školy - Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče, (Národní ústav pro vzdělávání; Helena Grecmanová, Miroslav Dopita, Jana Poláchová Vašťatková, Jitka Skopalová)

Komunikace učitele v prostředí české primární školy, (Vydavatelství Univerzity Palackého; Dominika Provázková Stolinská)

Krizová intervence nejen pro pedagogickou praxi, (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Jan Pavlišta)

Krizová intervence pro speciální pedagogy, (Univerzita Palackého v Olomouci-Pedagogická fakulta; Michal Růžička a kolektiv)

Management třídy, (Redakce Řízení školy; Václav Mertin)

Možnosti podpory duševního zdraví žáků, (Pedagogická orientace; Anna Kubíčková, Lenka Felcmanová)

Možnosti práce s dětmi s poruchami (v) chování v ústavní výchově, (Národní ústav pro vzdělávání; Kolektiv autorů, editor © Lucie Myšková)

Muzikofiletické techniky v inkluzivní výuce, (Univerzita Palackého v Olomouci; Martina Friedlová a kol.)

Na cestě k inkluzivní škole. Interakce a norma, (Masarykova univerzita; Radim Šíp, Denisa Denglerová, Miroslav Bielik)

Na pravdě záleží – Jak učit o pravdě a lži na internetu (Příručka pro učitele), (Univerzita Palackého v Olomouci; Kamil Kopecký, Dominik Voráč, René Szotkowski)

Neočekávané situace ve školní třídě a jejich řešení, (Cesta rozvoje SŠ v JmK; Mgr. Robert Čapek, Ph.D.)

Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi, (AISIS, z. ú.; Josef Valenta)

Pedagogická diagnostika a pedagogické diagnostikování, (Masarykova univerzita Brno; kolektiv autorek)

Pedagogicko-psycholologické otázky online vzdělávání, (Masarykova univerzita Brno; Michal Černý)

Poradní kruh jako součást školní praxe, (Masarykova univerzita Brno; Petra Banďouchová, Eva Dittingerová, Martina Kurowski)

Pozitivní podpora a vhodné reakce na chování žáků - Ověřené pedagogické strategie pro práci s žáky, (SOFA; Lenka Felcmanová, Anna Kubíčková a Patricie Vlachová)

Prevence rizikového a problémového chování, (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc; Miluše Hutyrová, Michal Růžička, Jan Spěváček)

Prevence v kontextu ústavní a ochranné výchovy, (NÚV; Autoři: Karel Červenka, Helena Fialová, Dana Lipová, Jan Mazák, Lucie Myšková, Monika Peterková, Dana Pukancová, Jaroslav Šejvl, Věra Vojtová, Jana Ženíšková)

Průvodce začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem. Pro základní školy., (META, o.p.s. a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy; Michala Bernkopfová, Barbora Nosálová, Kristýna Titěrová, Tereza Vágnerová, Jana Vávrová)

První pomoc pro školy, (Ve škole i mimo ni, z.s.; MUDr. Ondřej Franěk, Mgr. Pavla Trčková)

Předcházení problémům v chování žáků - Dotazník pro žáky, (Národní ústav pro vzdělávání; Věra Vojtová, Petr Fučík)

Příručka pro školy: Když se stane neštěstí, (Psychosociální intervenční tým ČR, HZS ČR; kolektiv autorů)

Příručka pro školy v době katastrofické události, (NÚDZ, MŠMT; kolektiv autorů)

Příručka pro tvorbu zdravého a bezpečného klimatu školy, (Plzeňský kraj; kolektiv autorů)

Příručky pro aktéry adaptačního období začínajících učitelů - pro začínající učitele, pro uvádějící učitele, pro vedení školy, (NPI ČR - Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů; kolektiv autorů)

Rizikové chování dětí a jeho právní dopady - Příručka učitele, (Univerzita Karlova v Praze & Togga; Jindrová, M.)

Role sociálního pracovníka ve školství, (Projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce“; Kolektiv autorů)

Rozhovory v Komenském. Tucet zamyšlení o výchově a vzdělávání, (Masarykova univerzita; Veronika Rodová (ed.)

Rozvíjíme demokratickou kulturu na školách, (EDUcentrum, z.ú.; kolektiv autorů)

Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé, (Nakladatelství Masarykovy univerzity Brno; Kateřina Vlčková, Kateřina Lojdová, Josef Lukas, Jan Mareš, Lucie Škarková, Tomáš Kohoutek, Petr Květon, Stanislav Ježek)

Sborník materiálů ke vzdělávání dětí a žáků s PAS a těžkým kombinovaným postižením, (Projekt Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami; Silvie Kubišová, Helena Lovasová a kol.)

Specifické poruchy učení a chování, (Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta; PaedDr. Drahomíra Jucovičová)

Spravedlivý start? - Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu, (Univerzita Karlova v Praze — Pedagogická fakulta; David Greger, Jaroslava Simonová, Jana Straková)

Studenti se specifickými nároky ve výuce, (Masarykova univerzita; Lukáš Másilko, Ilja Rajdová, Eva Barnová, Iva Oulehlová, Miroslav Zítko)

Sumář dobré praxe. Zkušenosti s inzkluzivním vzděláváním, (Masarykova univerzita; Lenka Kissová, Katarína Slezáková, Dana Dlouhá, Lenka Felcmanová, Veronika Mavrogiannopoulou Lapšanská, Lenka Gajzlerová, Martin Vrubel)

Systémová spojení - Spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání, (Člověk v tísni, o. p. s.; Jaroslav Šotola a kol.)

Škola – místo bezpečí a pomoci. Příručka pro učitele, kteří pro své žáky chtějí dětství bez násilí, (Centrum LOCIKA; kolektiv autorů)

Školství - Sborník stanovisek veřejného ochránce práv, (Kancelář veřejného ochránce práv, 2021, Wolters Kluwer ČR, a. s.; Kolektiv autorů)

Techniky kolegiálního sdílení profesních zkušeností - Když spolu vyučující mluví o práci…, (Univerzita Karlova — Pedagogická fakulta; Irena Smetáčková, Veronika Pavlas Martanová, Veronika Francová, Ida Viktorová, Helena Franke, Anna Páchová)

Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky, (ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, SCIO; Mgr. Radka Šmejkalová, Mgr. Kateřina Schmidová)

TVOŘIVOST (nejen) jako prevence rizikového chování, (Univerzita Palackého v Olomouci; Martin Dominik Polínek)

Úvod do sociální pedagogiky, (Masarykova univerzita Brno; Dana Knotová a kol.)

Volný čas dětí a mládeže: zábava, odpočinek a příležitost pro rozvoj, (Univerzita Palackého v Olomouci; Zdeněk Hamřík)

Vstřícné prostředí a vztahy ve škole a jejich vliv na průběh a výsledky vzdělávání, (Česká školní inspekce; kolektiv autorů)

Vybraná témata vychovatelské praxe, (NÚV, KA 1. LF UK Praha; Mgr. Jan Žufníček, Mgr. Pavel Dosoudil, PhDr. Pavla Skasková, PhDr. et Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD., PhDr. Jan Soukup, PhD., Mgr. Tereza Polesná, PhDr. Božena Lányová, PaedDr. Jiří Pilař)

Výukové případové studie - podpora klíčových kompetencí v pregraduální přípravě pedagogů, (Univerzita Palackého Olomouc; Nábělková, Jitka)

Well-being žáků, třídní klima, používání ICT a vnímání role učitele, (Česká školní inspekce; kolektiv autorů)

Wellbeing ve škole: Jak na pozitivní přístup k učení i k životu, (Partnerství pro vzdělávání 2030+, z. ú.; Lenka Felcmanová)

Wellbeing ve vzdělávání - Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů, (Stálá konference asociací ve vzdělávání, z.s. v rámci Partnerství pro vzdělávání 2030+; Kateřina Novotná)

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky, (Univerzita Karlova v Praze; Štefunková, M., & Šejvl, J. (Eds.)

Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi, (Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA; Doc. PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D., Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc. a kol.)

Zdravý životní styl, (Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze; PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.)

Žáci-cizinci ve školní třídě, (Univerzita Karlova — Pedagogická fakulta; Yvona Kostelecká, Richard Braun, Jiří Hasman, Kateřina Machovcová, Jakub Pivarč, Zuzana Hadj-Moussová, David Hána)