Školní metodici prevence

Školní metodici prevence

Metodiské materiály/publikace:

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, (MŠMT; Kolektiv autorů)

Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků, (MŠMT; Kolektiv autorů)

Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí), (MŠMT, NPI ČR; kolektiv autorů)

Metodika na podporu kvality v prevenci, (Projekt iPREV, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze; Elizabeth Nováková, Renáta Habiňáková, Lenka Skácelová)

Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu, (Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L., Ferdová, J., Zárubová, L., Aujezká, A.)

Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů, (Univerzita Karlova v Praze & Togga; Skácelová, L.)

O rodičích a dětech - Metodický materiál preventivního programu pro 8. třídy ZŠ, (Nadace Sirius, SEMIRAMIS z.ú.; kolektiv autorů)

Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka, (Univerzita Karlova v Praze & Togga; Macková, L., Skácelová, L. a kol.)

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole - Metodika, (Národní ústav pro vzdělávání; kolektiv autorů, odborný garant PhDr. Veronika Pavlas Martanová)

 

Ostatní materiály/publikace:

Etický kodex pracovníka primární prevence rizikového chování, (Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s.; kolektiv autorů)

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících, (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze; Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L. & Pavlas Martanová, V.)

Legislativa pro školní metodiky prevence - výtah (aktualizováno k 5. 9. 2022), (Moravskoslezský kraj; zdroj webové stránky OSPRCH, z.s.)

Manuál pro školní metodiky prevence, (Krajské centrum primární prevence Pardubického kraje, PPP Ústí nad Orlicí; Mgr. Jana Klementová, Mgr. Markéta Sychrová)

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy, (Univerzita Karlova v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., & Zapletalová, J.)

Prevence rizikového chování ve školství, (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P. et al.)

Primární prevence rizikového chování ve školství, (Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze; Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P. (Eds.)

Program prevence kriminality na základních školách, (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze; Petra Kubišová)

Program Škola podporující zdraví, (Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie; Jaroslava Boudová, Linda Fröhlichová, Marcela Krunclová, Dana Martinková, Marie Nejedlá, Marcela Pavlíková, Jitka Reissmannová, Anna Sládková)

Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi, (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čablová, L., Červenková, E., Jírová Exnerová, M. et al.)

Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování, (Univerzita Karlova v Praze; Širůčková, M., Miovský, M., Skácelová, L., Gabrhelík, R. a kol.)

Rukověť školního metodika prevence, (Středočeský kraj; Eva Burdová)

Sborník příkladů dobré praxe, (Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s.; kolektiv autorů)

Sborník příkladů dobré praxe II, (Odborná společnost pro prevenci rizikového chování, z.s.; kolektiv autorů)

Slovník vybraných pojmů k oblasti prevence rizikového chování, (Slezská univerzita v Opavě; Kamil Janiš, University of Hradec Králové)

Spolupráce školy s policií a orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení školní šikany, (Společně k bezpečí o. s. pro AISIS o.s.; Michaela Veselá, Kateřina Pospíšilová)

Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek, (Univerzita Karlova v Praze & Togga; Dolejš M., Miovský, M., & Řehan, V.)

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování, (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN; Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čablová, L., Čech, T., Doležalová,P. et al.)

Vzorová dokumentace ŠMP, (Středočeský kraj; Eva Burdová)