Závislostní chování

Závislostní chování

Digitální závislosti v České republice

Úřad vlády ČR - NMS, (Zaostřeno 4/2022); Mgr. Zuzana Dvořáková, Mgr. Pavla Chomynová

Doporučené postupy pro práci s mladými lidmi s problémy souvisejícími s užíváním návykových látek

Royal College of Psychiatrists; Kolektiv autorů, překlad Mgr. Silvia Miklíková

Drogy a drogové závislosti

NMS; K. Kalina a kol.

Evropské kurikulum prevence

Úřad vlády ČR - NMS; Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Evropský průvodce zdravotními a sociálními opatřeními zaměřenými na řešení drogového problému

Úřad vlády ČR - NMS; EMCDDA, Editor českého vydání: Lucie Grolmusová

Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí; Autor: Kalina, K. a kol. © Úřad vlády České republiky

Hraní digitálních her u českých adolescentů

NMS; Mgr. Jaroslava Suchá, PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., Mgr. Helena Pipová

Jak se bránit drogám a předcházet závislostem (Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ)

Projekt Odyssea; Jakub Švec, Simona Jeřábková, Veronika Tesařová

Komorbidita adiktologických a duševních poruch v Evropě

Úřad vlády ČR - NMS, EMCDDA; Marta Torrens, Joan-Ignasi Mestre-Pintó, Antònia Domingo-Salvany

Manuál krátké intervence v oblasti návykových látek v praxi praktického lékaře pro děti a dorost - Třetí, upravené vydání, 2020

MZ ČR, Nakladatelství Ahou Public Relations s.r.o.; Kolektiv autorů

Modely závislosti

NMS; Robert West, editoři českého vydání: Mravčík, V., Grohmannová, K.

Nelátkové závislosti ‐ Behaviorální závislosti

Centrum adiktologie, PK 1. LF UK v Praze a VFN v Praze; Jaroslav Vacek

Prevence problémového hráčství: Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré praxe

NMS; publikace je překladem prvního vydání zprávy „Prevention of Problem Gambling: A Comprehensive Review of the Evidence“, která byla v angličtině vypracovaná pro Středisko provincie Ontario pro výzkum problémového hráčství a ministerstvo zdravotnictví a dlouhodobé péče provincie Ontario

Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací

NMS; Editorem české verze je Mgr. Pavla Chomynová (Lejčková). Překlad publikace původně vydané organizací National Institute for Health and Clinical Excellence.

Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících

MZ ČR - Národní program zdraví; Roman Pešek, Kateřina Nečesaná

Projevy závislostního chování u dětských hráčů hry Minecraft pohledem kvantitativního výzkumu

Pediatrie pro Praxi 19(1); Kamil Kopecký a Szotkowski René, Univerzita Palackého Olomouc

Psychedelika v České republice - přehled situace, zkušenosti a názory uživatelů a poskytovatelů péče

Úřad vlády ČR, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti; R. Kočárová, F. Kňažek, B. Bláhová, M. Plevková a kol.

Screeningový test na užívání alkoholu, tabáku a jiných návykových látek (ASSIST) - Příručka pro využití v primární péči

WHO, Klinika adiktologie VFN v Praze a 1. LF UK; kolektiv autorů

Skupinový program pro experimentující a problémové uživatele návykových látek (ve věku 13 - 17 let)

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Macková, L., Nečas, M., Skácelová, L., Vranková, M.

Sociální práce a drogová problematika dětí a mladistvých

Projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce“; kolektiv autorů

Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek

Univerzita Karlova v Praze & Togga; Dolejš, M., Miovský, M., Řehan, V.

Závislost na videohrách a finanční nástrahy, které videohry obsahují

Karlovarský kraj; Jiří Vimr