Závislostní chování

Závislostní chování

Digitální závislosti v České republice, (Úřad vlády ČR - NMS, (Zaostřeno 4/2022); Zuzana Dvořáková, Pavla Chomynová)

Doporučené postupy pro práci s mladými lidmi s problémy souvisejícími s užíváním návykových látek, (Royal College of Psychiatrists; Kolektiv autorů, překlad Silvia Miklíková)

Drogy a drogové závislosti, (NMS; K. Kalina a kol.)

Evropské kurikulum prevence , (Úřad vlády ČR - NMS; Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost)

Evropský průvodce zdravotními a sociálními opatřeními zaměřenými na řešení drogového problému, (Úřad vlády ČR - NMS; EMCDDA, Editor českého vydání: Lucie Grolmusová)

Glosář pojmů - Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí, (Úřad vlády České republiky; Kalina, K. a kol.)

Hraní digitálních her u českých adolescentů, (NMS; Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Helena Pipová)

Jak se bránit drogám a předcházet závislostem - Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ, (Projekt Odyssea; Jakub Švec, Simona Jeřábková, Veronika Tesařová)

Komorbidita adiktologických a duševních poruch v Evropě, (Úřad vlády ČR - NMS, EMCDDA; Marta Torrens, Joan-Ignasi Mestre-Pintó, Antònia Domingo-Salvany)

Manuál krátké intervence v oblasti návykových látek v praxi praktického lékaře pro děti a dorost - Třetí, upravené vydání, 2020, (MZ ČR, Nakladatelství Ahou Public Relations s.r.o.; kolektiv autorů)

Modely závislosti, (NMS; Robert West, editoři českého vydání: Mravčík, V., Grohmannová, K.)

Nelátkové závislosti ‐ Behaviorální závislosti, (Centrum adiktologie, PK 1. LF UK v Praze a VFN v Praze; Jaroslav Vacek)

Prevence problémového hráčství: Komplexní přehled důkazů a zjištěné dobré praxe, (NMS; kolektiv autorů)

Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací, (NMS; Editorem české verze je Pavla Chomynová (Lejčková). Překlad publikace původně vydané organizací National Institute for Health and Clinical Excellence)

Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících, (MZ ČR - Národní program zdraví; Roman Pešek, Kateřina Nečesaná)

Projevy závislostního chování u dětských hráčů hry Minecraft pohledem kvantitativního výzkumu, (Pediatrie pro Praxi 19/1; Kamil Kopecký a Szotkowski René, Univerzita Palackého Olomouc)

Psychedelika v České republice - přehled situace, zkušenosti a názory uživatelů a poskytovatelů péče, (Úřad vlády ČR, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti; R. Kočárová, F. Kňažek, B. Bláhová, M. Plevková a kol.)

Screeningový test na užívání alkoholu, tabáku a jiných návykových látek (ASSIST) - Příručka pro využití v primární péči, (WHO, Klinika adiktologie VFN v Praze a 1. LF UK; kolektiv autorů)

Skupinový program pro experimentující a problémové uživatele návykových látek (ve věku 13 - 17 let), (Univerzita Karlova v Praze & Togga; Macková, L., Nečas, M., Skácelová, L., Vranková, M.)

Sociální práce a drogová problematika dětí a mladistvých, (Projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce“; kolektiv autorů)

Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek, (Univerzita Karlova v Praze & Togga; Dolejš, M., Miovský, M., Řehan, V.)

Závislost na videohrách a finanční nástrahy, které videohry obsahují, (Karlovarský kraj; Jiří Vimr)