Odborné časopisy

Odborné časopisy

Odborné časopisy zaměřené na pedagogiku a související obory, které jsou dostupné online v plné verzi (vč. archivu) zdarma.

Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Časopis vznikl jako reakce na poptávku různých profesních skupin v adiktologii a v příbuzných oborech směřující k intenzivnějšímu a hlubšímu dialogu a propojení soudobého vědeckého poznání a jejich každodenní praxe.
Vydavatel: SCAN, z.s.

Aplikovaná psychologie

Recenzovaný odborný časopis, jeho posláním je rozšířit možnosti publikovat výsledky psychologických výzkumů aplikovaných a aplikovatelných v praxi.
Vydavatel: Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně

Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace (anglicky)

The journal is focused on social science research about cyberspace. It brings psychosocial reflections of the impact of the Internet on people and society. The journal is indexed with Web of Science (Social Science Citation Index and Current Contents - Social & Behavioral Sciences), SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO Academic Search Complete, the Directory of Open Access Journals and the Czech Database of Scientific Journals.
Vydavatel: Masaryk University, Faculty of Social Studies, Brno

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS pro odbornou veřejnost.
Vydavatel: Nakladatelství Galén; Psychiatrická společnost ČLS JEP

Československá psychologie (archiv na stránkách Digitální knihovny AV ČR)

Indexovaný odborný časopis s dlouholetou tradicí (vychází od roku 1957) je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, ale i psychologické praxi.
Vydavatel: Psychologický ústav Akademie věd České republiky, Brno

e-Pedagogium

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů.
Vyavatel: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

E-psychologie

E-psychologie je elektronický recenzovaný časopis určený odborné veřejnosti.
Vydavatel: Českomoravská psychologická společnost, z.s.

EduPort - Education Support journal

Education Support (EduPort) je odborný recenzovaný časopis zaměřený na oblast vzdělávání.
Vydavatel: Katedra preprimárního a primárního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Kolibřík - Bulletin pro mezioborovou spolupráci

Kolibřík - Bulletin pro mezioborovou spolupráci poskytuje prostor pro sdílení informací všem, kteří chtějí fungovat v síti zdravotní, sociální a pedagogické.
Vydavatel: Naše rovnováha z.s. 

Komenský

Časopis Komenský je určen především učitelům základních škol, studentům učitelství a blízkých oborů, ale také široké veřejnosti, která má zájem o problematiku vzdělávání.
Vydavatel: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Orbis scholae

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum

Paidagogos

Je profilován jako vědecký časopis s veřejným přístupem. Jeho posláním je především poskytování odborného fóra zaměřeného na široké spektrum pedagogických disciplín a také na vývojovou, pedagogickou a sociální psychologii v širším kontextu společenských věd.
Vydavatel: Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání

Pedagogická orientace

Vědecký recenzovaný časopis, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů.
Vydavatel: Česká pedagogická společnost

Pedagogika

Odborný časopis věd o vzdělávání a výchově respektující aktuální požadavky na kvalitu vědeckého publikování.
Vydavatel: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Pedagogika.sk

Slovenský časopis pre pedagogické vedy, poslaním časopisu je najmä prezentácia výsledkov bádania v oblasti pedagogických vied.
Vydavatel: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV

Psychologie a její kontexty

Odborný recenzovaný časopis pro teoretické i praktické otázky uplatnění psychologie v životě dnešního člověka.
Vydavatel: Filozofická fakulta Ostravské Univerzity

Psychologie pro praxi

Odborný časopis publikující příspěvky zejména z oborů psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum

Social Pathology and Prevention (S.P.P.)

Časopis je vědeckým mezinárodním recenzovaným periodikem zaměřeným na problematiku související se sociálním začleňováním, problémovým či rizikovým chováním a jejich prevencí. Časopis je multidisciplinární, začleňuje také příspěvky příbuzných oborů, jako je pedagogika a psychologie, sociologie, sociální práce, speciální či sociální pedagogika... (anglicky)
Vydavatel: Slezská univerzita - Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

Sociální pedagogika

Recenzovaný odborný časopis uveřejňuje teoretické a empirické studie, recenze knih a informace o vědeckých aktivitách z oblasti sociální pedagogiky.
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, partnerem časopisu je Masarykova univerzita v Brně

Sociologický časopis / Czech Sociological Review

Recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů.
Vydavatel: Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Studia paedagogica

Recenzovaný vědecký časopis přináší původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti.
Vydavatel: Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Školský psychológ / Školní psycholog

Recenzovaný odborný časopis vydávaný přináší příspěvky týkající se praxe, výzkumu i teorie ve vztahu ke školní a pedagogické psychologii.
Vydavatel: Asociace školní psychologie, z.s. a Asociácie školskej psychológie

Zaostřeno

Časopis se zaměřuje na nejrůznější aspekty problematiky závislostního chování.
Vydavatel: Vydavatelem časopisu je Úřad vlády České republiky, vydávání zajišťuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.