Odborné časopisy

Odborné časopisy

Odborné časopisy zaměřené na pedagogiku a související obory, které jsou dostupné online v plné verzi (vč. archivu) zdarma. (Pokud není uvedeno jinak, časopis je vydáván v českém jazyce).

Addictology (anglicky)

Odborný časopis pro výzkum závislosti a její prevenci a léčbu.
Vydavatel: SCAN, z.s., redakce Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Časopis vznikl jako reakce na poptávku různých profesních skupin v adiktologii a v příbuzných oborech směřující k intenzivnějšímu a hlubšímu dialogu a propojení soudobého vědeckého poznání a jejich každodenní praxe.
Vydavatel: SCAN, z.s.

Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace (anglicky)

The journal is focused on social science research about cyberspace. It brings psychosocial reflections of the impact of the Internet on people and society. The journal is indexed with Web of Science (Social Science Citation Index and Current Contents - Social & Behavioral Sciences), SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO Academic Search Complete, the Directory of Open Access Journals and the Czech Database of Scientific Journals.
Vydavatel: Masaryk University, Faculty of Social Studies, Brno

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS pro odbornou veřejnost.
Vydavatel: Nakladatelství Galén; Psychiatrická společnost ČLS JEP

Československá psychologie (archiv na stránkách Digitální knihovny AV ČR)

Indexovaný odborný časopis s dlouholetou tradicí (vychází od roku 1957) je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, ale i psychologické praxi.
Vydavatel: Psychologický ústav Akademie věd České republiky, Brno

e-Pedagogium (česky, anglicky)

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů.
Vyavatel: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

E-psychologie (česky, anglicky)

E-psychologie je elektronický recenzovaný časopis určený odborné veřejnosti.
Vydavatel: Českomoravská psychologická společnost, z.s.

EduPort - Education Support journal (česky, anglicky)

Education Support (EduPort) je odborný recenzovaný časopis zaměřený na oblast vzdělávání.
Vydavatel: Katedra preprimárního a primárního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

EduRevue

EduRevue je tištěný a online magazín určený pedagogům a pedagogickým pracovníkům, odborné veřejnosti, rodičům a všem, kteří se zajímají o trendy ve vzdělávání. Od podzimu 2023 ho připravuje a vydává Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Komenský

Časopis Komenský je určen především učitelům základních škol, studentům učitelství a blízkých oborů, ale také široké veřejnosti, která má zájem o problematiku vzdělávání.
Vydavatel: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno

Orbis scholae (česky, anglicky)

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum

Pedagogická orientace

Vědecký recenzovaný časopis, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů.
Vydavatel: Česká pedagogická společnost

Pedagogika

Odborný časopis věd o vzdělávání a výchově respektující aktuální požadavky na kvalitu vědeckého publikování.
Vydavatel: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Pedagogika.sk

Slovenský časopis pre pedagogické vedy, poslaním časopisu je najmä prezentácia výsledkov bádania v oblasti pedagogických vied.
Vydavatel: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV

Psychologie a její kontexty (česky, anglicky)

Odborný recenzovaný časopis pro teoretické i praktické otázky uplatnění psychologie v životě dnešního člověka.
Vydavatel: Filozofická fakulta Ostravské Univerzity

Social Pathology and Prevention (S.P.P.) (česky, anglicky)

Časopis je vědeckým mezinárodním recenzovaným periodikem zaměřeným na problematiku související se sociálním začleňováním, problémovým či rizikovým chováním a jejich prevencí. Časopis je multidisciplinární, začleňuje také příspěvky příbuzných oborů, jako je pedagogika a psychologie, sociologie, sociální práce, speciální či sociální pedagogika...
Vydavatel: Slezská univerzita - Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

Sociální pedagogika (česky, anglicky)

Recenzovaný odborný časopis uveřejňuje teoretické a empirické studie, recenze knih a informace o vědeckých aktivitách z oblasti sociální pedagogiky.
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, partnerem časopisu je Masarykova univerzita v Brně

Sociologický časopis / Czech Sociological Review (česky, anglicky)

Recenzovaný vědecký časopis publikující původní příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů.
Vydavatel: Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

Studia paedagogica (česky, anglicky)

Recenzovaný vědecký časopis přináší původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti.
Vydavatel: Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Zaostřeno

Časopis se zaměřuje na nejrůznější aspekty problematiky závislostního chování.
Vydavatel: Vydavatelem časopisu je Úřad vlády České republiky, vydávání zajišťuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.