Psychologie

Psychologie

Agresivita, depresivita, sebehodnocení a impulzivita u českých adolescentů

UPOL; Jaroslava Suchá, Martin Dolejš

Co to je ACE? - Adverzní dětské zkušenosti (Adverse Childhood Experiences) a jejich vliv na sociální chování, psychické a celkové zdraví během života

NATAMA, o.p.s.; PhDr. Petra Winnette, Ph.D.

Děti s psychiatrickou diagnózou

Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.; Mgr. Monika Marxtová, Mgr. Martina Marečková

Dětské pojetí smrti

Masarykova univerzita v Brně; Iva Žaloudíková

Duševní nemoci u dětí a dospívajících

Česká asociace pro psychické zdraví; Mgr. Josef Gabriel

Efektivita poradenské péče o děti s poruchami chování. Evaluace multisystémového modelu indikované prevence realizovaného v pedagogicko–psychologické poradně v Praze 6.

Univerzita Karlova v Praze; PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová

Evaluační nástroje pro NZDM

Společnost Podané ruce Brno; Kolektiv autorů

Hodnoty českých a slovenských adolescentov pod vplyvom kyberpriestoru

Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci; Barbora Považanová a kol.

Hraní digitálních her českými adolescenty

UPOL; Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Helena Pipová, Eva Maierová, Panajotis Cakirpaloglu

Hyperaktivita

Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.; Ivo Paclt, Radek Ptáček, Jakub Florián

Jak na online třídnické hodiny: praktická příručka pro školní psychology

Asociace školní psychologie, z.s.; Kolektiv autorů

Jak usměrňovat agresivitu (předškolní věk)

Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.; PhDr. Ilona Špaňhelová

Jak zvládnout generalizovanou úzkostnou poruchu

Nakladatelství Galén; Ján Praško

Kdo a co řídí české adolescenty?

FF UP Olomouc, autoři: PhDr. Martin Dolejš PhD., Mgr. et Mgr. Vanda Zemanová, Mgr. Lucie Vavrysová

Korekční program pro děti s ADHD

Slezská univerzita v Opavě; Nora Gavendová

Metodika videokonferenčního kontaktu pro oblast sociálních služeb

Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci; Sluková, Petra Zia; Jochmannová, Leona; Gergely, Ondrej a kol.

Mladiství v procesu poruchové socializace

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP); Kazimír Večerka, Jana Hulmáková, Markéta Štěchová

Neuropedagogika

Univerzita Pardubice; Milan Adámek

Ohrožená mládež mezi prevencí a represí

Institut pro kriminologii a sociální prevenci; Kazimír Večerka, Jakub Holas, Markéta Štěchová, Simona Diblíková, Marina Luptáková

Poradenství a terapie dětí s adverzními dětskými zkušenostmi (ACE) a narušeným vývojem attachmentových vztahů - pro psychology, pedagogy, sociální pracovníky, rodiče, pěstouny a zaujatou veřejnost

NATAMA, o.p.s.; Petra Winnette

Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity; Petr Adamus, Alica Vančová, Monika Lőfflerová

Poruchy chování v dětském věku

Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.; Radek Ptáček

Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů

UPOL; Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Jaroslava Suchá a kolektiv

Psychologie vývojová a osobnosti

UK v Praze, Pedagogická fakulta; PhDr. Daniel Heller

Resilience u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

UPOL; Ivana Štefková, Martin Dolejš

Rizikové aktivity, depresivita a vybrané osobnostní rysy u českých adolescentů z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů

FF UP Olomouc, autor: Mgr. Lucie Vavrysová

Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování

UPOL; Martin Dolejš, Miroslav Orel

Rizikové správanie, blízke vzťahy a osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárného vzdelávania

UPOL; Čerešník Michal, Banárová Katarína

Sebepoškozování není rozmar! - průvodce pro děti, rodiče a učitele

Dětské krizové centrum Praha; PhDr. Zora Dušková

Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty

Mendelova univerzita v Brně; Smolík Josef

Učebnice obecné psychologie

ACADEMIA-Akademie věd ČR; Alena Plháková

Úskalí internetového poradenství

Masarykova univerzita Brno; Zbyněk Vybíral, Klára Kolofíková

Vedení rozhovoru s dítětem

Velký vůz Sever; Veronka Uhlířová

Všichni moji blízcí - Adolescenti a dospělí kolem nich

Masarykova univerzita Brno; Lenka Lacinová a kolektiv

Vybrané aspekty sebepojetí dětí a adolescentů

UPOL; Miroslav Orel, Radko Obereignerů, Andrej Mentel

Vybrané kapitoly z dětské klinické psychologie v kazuistikách

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Karolína Malá, Dana Krejčířová a kol.

Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň

UPOL; Ondřej Skopal, Martin Dolejš a Jaroslava Suchá

Vývojová psychologie pro sociální práci

MPSV; Radek Ptáček, Hana Kuželová

Základní pojmy z metodologie psychologie - definice a vysvětlení

Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU; Stanislav Ježek, Martin Vaculík, Václav Wortner

Žák s obsedantně-kompulzivní poruchou

Mendelova univerzita v Brně (Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání); Karolina Diallo

Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

UPOL; Vanda Zemanová, Martin Dolejš