Psychologie

Psychologie

Agresivita, depresivita, sebehodnocení a impulzivita u českých adolescentů, (UPOL; Jaroslava Suchá, Martin Dolejš)

Cesta k zotavení, (Fokus Praha; sebrané texty Marka Raginse, MHA Village)

Co to je ACE? - Adverzní dětské zkušenosti (Adverse Childhood Experiences) a jejich vliv na sociální chování, psychické a celkové zdraví během života, (NATAMA, o.p.s.; Petra Winnette)

Děti s psychiatrickou diagnózou, (Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.; Monika Marxtová, Martina Marečková)

Dětské pojetí smrti, (Masarykova univerzita v Brně; Iva Žaloudíková)

Doporučené postupy časného záchytu, diagnostiky a terapie poruch autistického spektra (PAS), (Národní portál klinických doporučených postupů; kolektiv autorů)

Efektivita poradenské péče o děti s poruchami chování. Evaluace multisystémového modelu indikované prevence realizovaného v pedagogicko–psychologické poradně v Praze 6., (Univerzita Karlova v Praze; Veronika Pavlas Martanová)

Hodnoty českých a slovenských adolescentov pod vplyvom kyberpriestoru, (Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci; Barbora Považanová a kol.)

Hraní digitálních her českými adolescenty, (UPOL; Jaroslava Suchá, Martin Dolejš, Helena Pipová, Eva Maierová, Panajotis Cakirpaloglu)

Hyperaktivita, (Vzdělávací institut ochrany dětí, o.p.s.; Ivo Paclt, Radek Ptáček, Jakub Florián)

Jak na online třídnické hodiny: praktická příručka pro školní psychology, (Asociace školní psychologie, z.s.; Kolektiv autorů)

Jak zvládnout generalizovanou úzkostnou poruchu, (Nakladatelství Galén; Ján Praško)

Kdo a co řídí české adolescenty?, (FF UP Olomouc; Martin Dolejš, Vanda Zemanová, Lucie Vavrysová)

Korekční program pro děti s ADHD, (Slezská univerzita v Opavě; Nora Gavendová)

Metodika videokonferenčního kontaktu pro oblast sociálních služeb, (Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci; Sluková, Petra Zia; Jochmannová, Leona; Gergely, Ondrej a kol.)

Mladiství v procesu poruchové socializace, (Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP); Kazimír Večerka, Jana Hulmáková, Markéta Štěchová)

Na antidepresivech o antidepresivech, (Fokus Praha, z.ú.;  Kateřina Kudláčová)

Neuropedagogika, (Univerzita Pardubice; Milan Adámek)

Ohrožená mládež mezi prevencí a represí, (Institut pro kriminologii a sociální prevenci; Kazimír Večerka, Jakub Holas, Markéta Štěchová, Simona Diblíková, Marina Luptáková)

Podpora rodičů, rodin a párů na základě programů založených na důkazech - Projekt Pozitivní rodičovství - Triple P, (Ministerstvo zdravotnictví ČR; kolektiv autorů)

Poradenství a terapie dětí s adverzními dětskými zkušenostmi (ACE) a narušeným vývojem attachmentových vztahů - pro psychology, pedagogy, sociální pracovníky, rodiče, pěstouny a zaujatou veřejnost, (NATAMA, o.p.s.; Petra Winnette)

Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků, (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity; Petr Adamus, Alica Vančová, Monika Lőfflerová)

Poruchy chování v dětském věku, (Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s.; Radek Ptáček)

PRAXE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA - Příručka školního psychologa ve školním poradenském pracovišti, (Zlínský kraj; Andrea Bernátková Vraštilová, Věra Facová, Martina Jandorová, Eva Oláhová, Daniel Žákovský)

Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů, (UPOL; Martin Dolejš, Ondřej Skopal, Jaroslava Suchá a kolektiv)

Psychologie vývojová a osobnosti, (UK v Praze, Pedagogická fakulta; Daniel Heller)

Resilience u adolescentů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, (UPOL; Ivana Štefková, Martin Dolejš)

Rizikové aktivity, depresivita a vybrané osobnostní rysy u českých adolescentů z dětských domovů se školou a z výchovných ústavů, (FF UP Olomouc; Lucie Vavrysová)

Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování, (UPOL; Martin Dolejš, Miroslav Orel)

Rizikové správanie, blízke vzťahy a osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárného vzdelávania, (UPOL; Čerešník Michal, Banárová Katarína)

Sebepoškozování není rozmar! - průvodce pro děti, rodiče a učitele, (Dětské krizové centrum Praha; Zora Dušková)

Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty, (Mendelova univerzita v Brně; Smolík Josef)

Učebnice obecné psychologie, (ACADEMIA-Akademie věd ČR; Alena Plháková)

Úskalí internetového poradenství, (Masarykova univerzita Brno; Zbyněk Vybíral, Klára Kolofíková)

Vedení rozhovoru s dítětem, (Velký vůz Sever; Veronka Uhlířová)

Všichni moji blízcí - Adolescenti a dospělí kolem nich, (Masarykova univerzita Brno; Lenka Lacinová a kolektiv)

Vybrané aspekty sebepojetí dětí a adolescentů, (UPOL; Miroslav Orel, Radko Obereignerů, Andrej Mentel)

Vybrané kapitoly z dětské klinické psychologie v kazuistikách, (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Karolína Malá, Dana Krejčířová a kol.)

Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň, (UPOL; Ondřej Skopal, Martin Dolejš a Jaroslava Suchá)

Vývojová psychologie pro sociální práci, (MPSV; Radek Ptáček, Hana Kuželová)

Základní pojmy z metodologie psychologie - definice a vysvětlení, (Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU; Stanislav Ježek, Martin Vaculík, Václav Wortner)

Žák s obsedantně-kompulzivní poruchou, (Mendelova univerzita v Brně (Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání); Karolina Diallo)

Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, (UPOL; Vanda Zemanová, Martin Dolejš)