Metodiky a strategické dokumenty

Metodiky a strategické dokumenty

Metodická doporučení a strategické dokumenty MŠMT:

MŠMT - Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027

MŠMT - Metodické dokumenty (doporučení a pokyny) v oblasti PPRCH

MŠMT - Strategie a koncepce PPRCH

MŠMT - Aktualizované přílohy metodického doporučení (alkohol, návykové látky,tabák)

MŠMT - Metodické doporučení k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování (2024)

MŠMT - Metodické doporučení k PPRCH u dětí a mládeže - Sebevražedné chování vč. příloh (bod č. 24)

MŠMT - Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

MŠMT - Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení (ŠPZ) žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)

MŠMT - Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+

MŠMT - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2023-2027

 

Další dokumenty a informace:

* Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025 včetně přílohy Aktivity Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023-2025 - Úřad vlády České republiky - ke stažení ZDE

* Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na období 2022 až 2027, včetně Akčního plánu primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy pro období 2022 až 2025 - ke stažení ZDE

* Strategie Hlavního města Prahy pro oblast závislostního chování na období 2022-2027 - ke stažení ZDE

* Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023–2026 - Úřad vlády ČR - ke stažení ZDE

* Koncepce boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021–2026 - Ministerstvo vnitra ČR - ke stažení ZDE

* Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030 - Ministerstvo zdravotnictví ČR - ke stažení ZDE

* Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 - Úřad vlády České republiky, Sekretariát RVKPP - ke stažení ZDE

* Národní akční plán prevence sebevražd 2020–2030 - Ministerstvo zdravotnictví ČR, NÚDZ - ke stažení ZDE

* Evropské kurikulum prevence (Úřad vlády ČR, NMS, 2021) - ke stažení ZDE

* Strategie EU pro oblast drog na období 2021–2025 - plné znění (česky) ZDE

* Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí ("Istanbulská úmluva") - ke stažení ZDE

* Úmluva o právech dítěte a související dokumenty (MPSV 2016, český překlad) - ke stažení ZDE