Články, odkazy - RCH ve sportu

Články, odkazy - RCH ve sportu

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních vymezuje aktuální terminologii, popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka, definuje školní preventivní program a doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže. Materiál obsahuje řadu příloh s jednotlivými tématy, téma rizikového chování ve sportu ještě tímto způsobem zpracováno není, přesto je možné načerpat inspiraci v jiných oblastech.
 
Metodická informace č. j.: 24 199/2007-50 k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách 
Metodická informace obsahuje postupy, které vedou k zajištění prevence ochrany zdraví a bezpečnosti při užívání zařízení. Je doporučením pro provozovatele všech zařízení v oblasti sportu a jiných pohybových aktivit. Obsahuje požadavky na nářadí v tělocvičně, jeho údržbu a manipulaci, na plochy, povinnosti pro výrobce a provozovatele a kontrolní činnost. Nezabývá se pedagogickým přístupem ani konkrétní prací s dětmi.
 
Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017
Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo Závěrečné zhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 – 2017. To bylo přijato vládou na konci roku 2018. Ze zhodnocení je patrné, že ve sledovaném období počty úrazů dětí do 14 let, které musely být ošetřeny na ambulanci, se snižovaly, zvyšovaly se ale úrazy pod vlivem alkoholu a drog. U dětí nad 15 let se počty úrazů při sportu výrazně neměnily, počty úrazů pod vlivem drog a alkoholu ale výrazně stouply. Sportovních úrazů byla přibližně čtvrtina (dále byly úrazy školní, domácí nebo dopravní).
 
Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu UNESCO
Úmluva je právně závazným dokumentem. Pro Evropu dosud platí Antidopingová úmluva s dodatkovým protokolem, které v ČR vstoupily v platnost 1. května 2005. Cílem Úmluvy je sjednotit boj proti dopingu na celém světě, a to nejen na úrovni sportovců organizovaných, ale i v prostředí rekreačního sportu a jeho zázemí, které představuje obchod s dopingovými látkami a k dopingu zneužívané doplňkové výživy. Úmluva rovněž akcentuje podporu vzdělávacích a výchovných programů pro školní mládež a výzkum s využitím mezinárodní spolupráce (www.msmt.cz). Plné znění dokumentu je k dispozici na stránkách Antidopingového výboru ČR (ADV ČR).
 
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - ÚZIS
Data o úrazech jsou monitorována např. Národním registrem úrazů (zavedeno 2011, každý úraz je zaznamenáván jednotlivě a sleduje se vznik a vývoj, charakter postižení, postup a výsledek léčby a případných komplikací, sledují se závažné úrazy vyžadující hospitalizaci ve všech věkových skupinách). Od roku 20008 probíhá sběr dat o úrazech u dětí v rámci Národního registru dětských úrazů, který byl následně propojen s Národním registrem úrazů. Analýza úrazů může být významná pro cílení preventivních aktivit.
 
Česká školní inspekce - ČŠI
ČŠI vede Evidenci školních úrazů, které se registrují na základě Vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
 
Zdroje:
http://www.fsps.muni.cz/~novotny/prevence.htm
https://detstvibezurazu.cz/prevence-urazu-deti/bezpecny-sport/
Slepička, P., Slepičková, I., Mudrák, J. (2018) Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže. Charles University in Prague, Karolinum Press
 
Publikace online - rubrika na našich stránkách, která obsahuje přehled volně dostupných publikací k RCH a souvisejícím tématům.

Knihovna - rubrika na našich stránkách, která obsahuje anotace na literaturu k RCH a souvisejícím tématům.