Rizikové a protektivní faktory - RCH ve sportu

Rizikové a protektivní faktory - RCH ve sportu

Rizikové chování ve sportu u dětí, žáků a studentů je možné ovlivnit na několika úrovních:
* riziko na straně dítěte: fyzická stránka dítěte včetně zdravotního oslabení – fyzická indispozice, nepozornost, snížená frustrační tolerance, zvýšená tendence k úzkostem, agresivní reaktivita, nevyzrálost nervové soustavy (mladší děti neodhadnou riziko);
* dospělý a jeho přístup (výkonově orientovaný přístup znamená vyšší riziko);
* prostředí – jde např. o kontakt s něčím nebo někým (v přírodě může být rizikovým prostředím lavina, divoká voda, větve, v budovách ostré hrany, ohrožující může být kontakt s diváky, protihráči, …), dále může být riziková špatná viditelnost (mlha, sněžení, zakalená voda, …), klimatické podmínky (teplo, vítr, nadmořská výška, …), povrchy (hřiště, nářadí, břehy, …);
* rizikový způsob provádění sportovní aktivity – jde např. o úmyslný kontakt s protihráči (např. box a jiné bojové sporty), zvýšené riziko pádu, srážky (např. lezení bez jištění, sjezdové lyžování, motosport), riziko poškození vlivem extrémní zátěže – silové (vzpírání), obratnostní (akrobacie, parkur), vytrvalostní (maraton).
 
 
Rizikové faktory Protektivní faktory
* Nedostatečné dovednosti a informovanost * Systematická výchova a vedení ke zdravému a bezpečnému pohybu od raného dětství
* Přístup dospělého zaměřený na výkon * Přístup dospělého zaměřený na spolupráci, fair play, radost ze hry samotné
* Osobnostní faktory u dětí–snížená frustrační tolerance, problém s respektováním autorit a norem, zvýšená potřeba stimulace a vyhledávání rizik, nízká autoregulace, pohotovost k agresivní reaktivitě, potřeba silného prožitku * Zvyšování interpersonálních dovedností týkající se např. zdravé komunikace, spolupráce, schopnosti empatie a schopnosti řešit konflikty, zvyšování frustrační tolerance dítěte, nabízet silné zážitky bezpečnou cestou
* Nevhodné prostředí pro sportovní aktivity * Vhodná úprava prostředí, dobře zajištěné sportovní náčiní a bezpečné povrchy, sportovní aktivity v bezpečných klimatických podmínkách, odstranění nebezpečných předmětů, používání ochranných pomůcek (chrániče, jištění)
* Nedobrý zdravotní stav * Zajištění dobrého zdravotního stavu sportovců, výběr vhodných sportovních aktivit, kontrola aktuálního stavu, spolupráce rodiče s trenérem/učitelem, preventivní sportovně-lékařské prohlídky, zlepšování odolnosti postupnou a přiměřenou zátěží
* Překračování pravidel, nerespektování bezpečnosti, tolerování dopingu * Dbaní na dodržování pravidel, vyloučení dopingu, kontrola