Krok 5: Proveďte evaluaci

Krok 5: Proveďte evaluaci

Krok 5: Proveďte evaluaci
 
Evaluace je nezbytnou součástí Preventivního programu školy. Není to pouze nástroj hodnocení vykonané práce, ale především může (a měla by) sloužit jako jedno ze základních východisek pro plánování primárně preventivních aktivit pro příští rok.
 
Formulář Preventivního programu školy nabízí v kapitole Evaluace dvě oblasti, na které se musí zpracovatelé zaměřit.
 
První část hodnocení je zaměřena na kvalitativní složku realizovaných programů primární prevence. Zásadní je zhodnocení, zda bylo dosaženo stanovených cílů a to na základě ukazatelů, tak jak byli definovány v kapitole Stanovení cílů PPŠ. Na základě tohoto posouzení se zpracovatelé musí rozhodnout, zda v daném programu budou pokračovat i v následujícím roce. To souvisí jednak s tím, jak byl program v uplynulém roce úspěšný, ale také s tím, jaké jsou potřeby pro roky následující a zda daný program koresponduje s cíly pro další rok, popřípadě s další preventivní strategií školy.
 
Druhá část hodnocení je zaměřena kvantitativně. Udává nám počty aktivit, které byly pro jednotlivé cílové skupiny ve škole realizovány a také množství jedinců, kteří těmito aktivitami v rámci jednotlivých cílových skupinách prošli.
 
Evaluace by se opět měla zaměřit opět na všechny cílové skupiny (žáky/rodiče/pedagogy), nikoli pouze na skupinu žáků. I ostatní skupiny totiž poskytují zásadní informace pro přípravu PPŠ v dalších letech.
 
Na závěr evaluace je třeba odpovědět si na následující otázky:
Bylo skutečně dosaženo stanoveného cíle?
Budu opakovat tento přístup, postup? (fungují realizované programy, co je komplikuje, co je ovlivňuje)
Na co se příští rok zaměřím? (stanovení nových cílů)
 
Hodnocení by mělo probíhat prostřednictvím třídních učitelů s podporou vedení školy v rámci spoluúčasti všech pedagogických a nepedagogických pracovníků dané školy či školského zařízení (školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, PPP a jiné specializované zařízení).