Rizikové a protektivní faktory u záškoláctví

Rizikové a protektivní faktory u záškoláctví

Rizikové faktory vztahující se ke škole:

Rizikové faktory Protektivní faktory
Vysoký počet žáků ve třídě Zdravé klima školy a třídního kolektivu
Nedostatečná příprava učitele * Podpora učitele
Odpor ke škole u dětí s menším nadáním (jsou kárány, trestány, v horším případě i zesměšňovány) Včasná diagnostika výukových obtíží a náprava motivace k učení
Vysoké požadavky na žáka Pozitivní hodnocení
Negativní citové zážitky spojené se slabým prospěchem Podpora sebevědomí s ohledem na individualitu žáka
Zhoršené sociální postavení v kolektivu Včasná systematická a efektivní specifická primární prevence
Projevy šikanování na školách, osobnost pedagoga - nespravedlivé hodnocení žáků, lhostejnost k chování žáků, neřešení vážných situací * Kvalitní a pestrá nabídka volnočasových aktivit jak v mimoškolní činnosti, tak v místě bydliště
Nedostatečná nabídka volnočasových aktivit v komunitě  
Prostředí ohrožené sociálním vyloučením