Rizikové a protektivní faktory - PPP

Rizikové a protektivní faktory - PPP

Rizikové faktory Protektivní faktory
* Důraz na ideální vzhled a dokonalou postavu, zaměření na vzhled a štíhlost ve společnosti a jeho propagace * Pozitivní sebepřijetí (self-concept), psychická odolnost, stabilita
* Zvýšená sebekritičnost, nejistota, zvýšená citlivost na kritiku od druhých, srovnávání s druhými * Dovednosti adaptivních copingových strategií pro vyrovávání se s psychickou zátěží
* Úzkostnost * Dovednosti zvládání negativních emocí
* Perfekcionismus (navenek může jít o vzorného žáka) * Sociální dovednosti
* Puritánství, asketismus, sebetrestající chování * Dovednost kritického myšlení
* Emoční labilita, nezdrženlivost, impulsivita v případě bulimie a psychogenního přejídání * Potizivní vzory ve škole ve vztahu k jídlu a jídelnímu chování
* Nadměrně vysoká očekávání a kritičnost v rodině a ve škole * Sportovní aktivity zaměřeny spíše na zlepšování kondice a radost z pohybu, než na výkon
* PPP v rodině * Evidence-based prevetivní programy
* Experimentování s dietami v dospívání (predikuje vyšší nárůst váhy v budoucnosti) * Včasná intervence
Zvýšené zaujetí jídelníčkem a “zdravou” stravou na úkor ostatních zájmů * Celková atmosféra školy (žáci mají důvěru k učitelům, respekující přístup učitelů k žákům)
* Neodborně vedené prevetivní programy proti obezitě či zaměřené na zdravý životní styl, které vedou žáky k přehanému se zabývání stravou, počítáním kalorií, zdůrazňováním váhy a postavy