Rizikové a protektivní faktory u RCH v dopravě

Rizikové a protektivní faktory u RCH v dopravě

Rizikové faktory Protektivní faktory
Nedostatečné vzdělání, informovanost a získané dovednosti týkající se dopravní výchovy (např. nácvik na dopravním hřišti) Systematická výchova a vzdělávání od raného dětství až po získání řidičského oprávnění, osvěta, příkladné vzory.
Osobnostní faktory – snížená frustrační tolerance, problém s respektováním autorit a norem, zvýšená potřeba stimulace a vyhledávání rizik, nízká autoregulace, zvýšená úzkostná reaktivita atp. Zvyšování tzv. měkkých dovedností, interpersonálních dovedností týkající se např. zdravé komunikace, schopnosti empatie a schopnosti řešit konflikty, zvyšování frustrační tolerance.
Nevhodné prostředí pro nácvik bezpečného chování v dopravním systému Vhodné prostředí pro nácvik bezpečného chování v dopravním systému (např. bezpečná a funkční dopravní hřiště).
Nevhodná úprava prostředí, dopravních komunikací (dobře zajištěná signalizace, přechody, podchody atp.). Vhodná úprava prostředí, dobře zajištěná signalizace a značení na cestě do školy a v jejím okolí, přechody pro chodce, podchody nebo nadchody atp. Spolupráce na komunitní úrovni, s městskými částmi, kraji.

 

 

 

Efektivní prevence rizikového chování v dopravě by měla zahrnovat různé oblasti zdrojů rizik. V rámci školní prevence by mělo být zohledněno vývojové období dítěte, a to jak po fyzické stránce, tak po stránce kognitivní zralosti, dále je nutné zaměřit se na bezpečné dopravní prostředí zejména v okolí škol a do prevence je vhodné zahrnout také rodiče a pedagogy, v širším měřítku pak i další účastníky silničního provozu.