Home Legislativa Ministerstvo práce a sociálních věcí
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

 

 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

 

 

359/1999 Sb.

Zákon o sociálně právní ochraně dětí

§ 1

Sociálně-právní ochrana dětí

(1) Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "sociálně-právní ochrana") se rozumí zejména

a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,

b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

(2) Nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které upravují též ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte

Stanovuje v § 32a v § 10 povinnosti, předepisuje činnosti a vymezuje pravomoci Obecních úřadů a Obecních úřadů obcí s rozšířenou pravomocí v oblasti sociálně právní ochrany dětí.

(s účinností od 1.4.2000)

94/1963 Sb.

Zákon o rodině

§ 31

Souhrn práv a povinností rodičovské zodpovědnosti

§ 32

Rozhodující úloha rodičů, jejich příklad ve výchově.

§ 33

Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte, za předpokladu, že s ním žije ve společné domácnosti.

§ 34

Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům

§ 43

O opatřeních soudu, vyžaduje-li to zájem řádné výchovy dítěte

(2) Učinil-li orgán sociálně-právní ochrany dětí opatření uvedené v odstavci 1, nepotřebuje schválení soudu. Měnit nebo rušit taková opatření může orgán, který je učinil.

(s účinností

od 1.4.1964)

262/2006 Sb.

Zákoník práce

§ 1

Tento zákon

a) upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními,

b) upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními,

c) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství,

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a).                                       

(s účinností od 1.1.2007) 

469/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení stanoví katalog prací pro zaměstnance uvedené v § 1 odst. 1 zákona o platu.

§ 2

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) koordinací práce spočívající v aktivním působení na složky systému vymezeného příkladem práce (obory, agendy, práce) k dosažení jejich souladu,

b) zajišťováním práce s plnou odpovědností za uskutečnění úkolů vymezených příkladem práce,

c) komplexními pracemi práce zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku (systému) vymezeného příkladem práce,

d) metodickým usměrňováním určování jednotných obecně platných způsobů dosažení určitého cíle,

e) koncepcí vedoucí idea, myšlenková osnova a vůdčí záměr,

f) oborem ucelená oblast společenských, technických nebo přírodních nauk, které jsou zpravidla i obsahem studia akreditovaných studijních programů,

g) agendou souhrn věcně souvisejících prací, které tvoří ucelenou část určitého oboru včetně vazeb na ostatní agendy tohoto oboru, a

h) organizací zaměstnavatel, organizační složka státu nebo územního samosprávného celku.

§ 3

Katalog prací

Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví v souladu s charakteristikami uvedenými v zákoně o platu zařazení prací (příkladů prací) do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.

 

(s účinností od 1.1.2004) 

533/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb. , kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

(s účinností od 1.1.2006) 

110/2006 Sb.

Zákon o životním a existenčním minimu

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen "příjem") fyzických osob (dále jen "osoba") k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

(2) Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima.

(3) Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní předpisy

(s účinností od 1.1.2007)

117/1995 Sb.

Zákon o státní sociální podpoře

§ 1

Státní sociální podpora

(1) Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.

(2) Náklady na státní sociální podporu hradí stát.

(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti státních sociálních dávek uvedených v § 2

(s účinností od 1.10.1995)

108/2006 Sb.

Zákon o sociálních službách

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci (dále jen "osoba") prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.

(2) Tento zákon dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních.

(s účinností od 1.1.2007)