Home Legislativa Ministerstvo spravedlnosti
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

 

 

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

 

 

140/1961 Sb.

Trestní zákon

Tento zákon definuje v § 89 trestný čin, těžkou újmu na zdraví, stanovuje osoby blízké, veřejné činitele a volené funkcionáře. Odst. 10 tohoto paragrafu určuje alkohol, omamné a psychotropní jako látky a jiné látky jako látky návykové a způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. §167- Nepřekažení trestného činu- odst. 2, nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188. § 187 stanovuje výši trestu při neoprávněné výrobě, dovozu, vývozu, nabízení, zprostředkování, prodeji nebo  jinému opatřování nebo přechovávání omamné nebo psychotropní látky. § 187a o přechovávání omamné nebo psychotropní látky v množství větším než malém a o trestním postihu. § 188 o výrobě, opatřování nebo přechovávání OPL a o trestním postihu. § 188a- Šíření toxikomanie, trestní postih.

 

(s účinností od 1.1.1962)

114/1999 Sb.

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce

§ 1

(1) Za jedy ve smyslu § 187, 187a a 188 trestního zákona, nejde-li o léčiva, se považují

a) chemické látky uvedené v příloze č. 1 (dále jen "látky"),

b) chemické přípravky, které obsahují nejméně 7 % látky.

(2) Za nakažlivé lidské choroby ve smyslu § 189 a 190 trestního zákona se považují choroby uvedené v příloze č. 2

 

 

(s účinností

15.6.1999)

257/2000 Sb.

Zákon o Probační a mediační službě a o změně dalších zákonů

§ 2

(1) Probací se pro účely tohoto zákona rozumí organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným (dále jen "obviněný"), kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení, sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, dále individuální pomoc obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních i společenských vztahů.

(2) Mediací se pro účely tohoto zákona rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného.

 

(s účinností od 1.1.2001)

218/2003 Sb.

Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

Tento zákon upravuje podmínky odpovědnosti mládeže za protiprávní činy uvedené v trestním zákoně, opatření ukládaná za takové protiprávní činy, postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže.

 

(s účinností od 1.1.2004)