Knihovna - Rasismus, xenofobie, extremismus - Kriminální a extremistická symbolika a tetování
Category: Rasismus, xenofobie, extremismus
ISBN: 9788073809027
Year: 2022

Odborná monografie přináší nové poznatky a zjištění z oblasti významové interpretace extremistické symboliky a kriminálního tetování. Publikace nabízí rozšířený výklad aktuálních symbolů s akcentem na symboliku tuzemských i mezinárodních kriminálních struktur, extremistických organizací, hybridních hnutí a vybraných delikventních subkultur. V textu je věnována zvýšená pozornost rovněž vybrané symbolice šířené v online prostředí.

Kniha obsahuje autentické fotografie symbolů a podrobnější popis významů, funkcí a souvisejících trendů užití symboliky k propagandistickým a náborovacím procesům. Symbolika představuje v kriminálním prostředí a extremistických skupinách ojedinělý způsob mimoslovního dorozumívání a sebevyjádření, které je jedním z mnoha fenoménů, charakteristických pro svět terorismu, extremismu, kriminální a vězeňskou komunitu. Charakter a vizuální stránka kriminální a extremistické symboliky jsou ovlivněny historickými, geografickými, sociokulturními podmínkami, procházejí inovacemi, zejména po stránce kvalitativní, a především obsahové. Symboliku bezprostředně ovlivňují politické a společenské události a bezpečnostní incidenty i v rámci České republiky. Globalizace světa umožňuje snadnější přístup k informacím všeho druhu včetně importu nových znaků, symbolů, různých ideologií, světonázorů a zločinnosti. Motivy a design extremistické symboliky a kriminálního tetování představují jedinečný, relativně stálý výrazový prostředek, který poskytuje mnoho informací o osobnosti svého nositele. Znalost předmětné symboliky může být tak využita v oblasti prevence násilných útoků, ochrany měkkých cílů a detekce rizikových osob. Monografie pojednává o symbolech vyskytujících se v podobě obrazových, textových a alfanumerických znaků, gest, graffiti, tetování, které jsou charakteristické pro různé kriminální subkultury a extremistická hnutí. Monografie vychází a je založena na dlouhodobém studiu této problematiky a praktickém terénním výzkumu realizovaném v kriminálním a souvisejícím prostředí v České republice i v zahraničí.

Publikace je určena především příslušníkům bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, kriminologům, psychologům, sociologům, pedagogickým a sociálním pracovníkům a dalším pomáhajícím profesím, včetně studentů vysokých škol právního, bezpečnostního a sociálního zaměření, ale i širší veřejnosti se zájmem o tuto oblast.

Více informací na stránkách nakladatelství Aleš Čeněk