Home Ze světa prevence
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Vybíráme z odborného časopisu E - psychologie

Z čísla 4/2017 doporučujene článek Zamyšlení nad oznamovací povinností psychologů jako pracovníků v pomáhajících profesích

Autor: Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský - Filozofická fakulta MU v Brně

Článek se zaměřuje na oznamovací povinnost pracovníků v pomáhajících profesích ohledně trestných činů, o nichž se dozví od svých klientů. Autor prezentuje otázku oznamovací povinnosti jako právní a etický problém. Součástí článku jsou i výsledky pilotního výzkumu, kterým autor zjišťoval přehled českých psychologů o dané problematice. Autor dochází k závěru, že psychologové v ČR mají tendenci oznamovat více trestných činů, než jim ze zákona plyne, a prezentuje s tím související komplikace např. ve vztahu k povinné mlčenlivosti...

 

 Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie

Z čísla 2/2017 doporučujeme článek Trendy a rizikové faktory nadměrné konzumace alkoholu u českých adolescentů

Autoři: Kážmér, L., Orlíková, B. - NÚDZ, UK Praha, UP Olomouc

Konzumace alkoholu v období dospívání představuje závažné riziko pro budoucí zdraví daného jedince. Úroveň pití mezi českými nezletilými patří dlouhodobě k nejvyšším v Evropě.
CÍLE: Analýza prevalence nadměrné konzumace alkoholu u mladistvých Čechů a zhodnocení jejího vývoje za posledních přibližně 20 let. Identifikace vybraných rizikových faktorů souvisejících s rozdílnou úrovní pití u současných českých adolescentů...

 

Vybíráme z odborného časopisu Pedagogická orientace

Z čísla 2/2017 doporučujeme článek Proměny práce školních psychologů v proinkluzivně naladěných školách

Autoři: Bohumíra Lazarová, Lenka Hloušková, Milan Pol, Kateřina Trnková, MU Brno

Abstrakt: Jednou z možností, jak lze podporovat školy v jejich směřování k inkluzivnímu vzdělávání, je posilování odborného potenciálu škol skrze ustavování nových, poradensky orientovaných funkcí pedagogických pracovníků či dalších specialistů. Mezi tyto specialisty bezesporu patří i školní psychologové a naším záměrem v tomto textu je přiblížit, jak inkluzivní směřování škol proměňuje náhled školních psychologů na svou práci...

 

 

Vybíráme z odborného časopisu ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRIE

Z čísla 3/2017 doporučujeme článek POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Autoři: Jana Kocourková, Jiří Koutek - Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a DPKFN Motol, Praha

Souhrn: Posttraumatická stresová porucha ohrožuje děti a dospívající, kteří byli vystaveni závažnému stresu. Diagnostika i terapie je zejména u menších dětí komplikovaná v důsledku vývojové úrovně dítěte v emoční, kognitivní i vztahové oblasti. Autoři popisují typy traumatizace u dětí, charakter klinických následků a možnosti terapeutického ovlivnění...

 

 

  

Vybíráme z odborného časopisu Paidagogos

(Časopis Paidagogos je profilován jako vědecký časopis s veřejným přístupem. Jeho posláním je především poskytování odborného fóra zaměřeného na široké spektrum pedagogických disciplín a také na vývojovou, pedagogickou a sociální psychologii v širším kontextu společenských věd).

Z čísla 1/2017 doporučujeme článek Možnosti a limity současné literatury pro děti a mládež v procesu výchovy k hodnotám

Autoři: Vlasta Řeřichová - Jana Sladová

Abstrakt: Současná literatura určená dětem a mládeži zpracovává řadu aktuálních témat, jako jsou například narušené rodinné vztahy, jinakost a outsiderství, život s handicapem, umírání a smrt, multikulturní problematika, ochrana životního prostředí či rizika virtuální reality. Příběhy tohoto typu mohou v osobnosti čtenáře zanechat zřetelnou stopu, ať už v podobě formování vlastní identity, rozvoje prosociálního chování nebo schopnosti orientovat se ve složitých životních situacích. Literatura pro děti a mládež vydávaná v posledních desetiletích také nově, s využitím humoru, napětí a některých dalších postupů a prostředků přibližuje témata historická, která se tak stávají čtenářsky přístupnější a zajímavější. Tento potenciál současné produkce však naráží na některé bariéry, které nedovolují, aby se kvality konkrétního literárního díla ve výchově k hodnotám plně uplatnily. Příspěvek si všímá možností využití vybraných děl českých a světových autorů literatury pro děti a mládež ve výchově k hodnotám a faktorů, jež utváření hodnotové orientace mladé generace prostřednictvím literárních děl limitují...

 

 

Pražské fórum primární prevence rizikového chování 2017

Hlavní město Praha ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha uspořádalo 10. května další ročník Pražského fóra primární prevence rizikového chování. Fórum se uskutečnilo pod záštitou radního hlavního města Prahy Radka Lacka a účastnilo se ho spolu s odborníky na primární prevenci 160 pedagogů z pražských škol.

Více informací na stránkách MHMP ZDE

Výstupy z Pražského fóra primární prevence rizikového chování 2017

Dynamika školní třídy

Krizová komunikace ve školním prostředí

Vztah rodič a učitel

Bezpečné klima

 

 

 

Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie

Časopis ADIKTOLOGIE je moderním odborným časopisem zaměřeným na oblast prevence, léčby a výzkumu závislostí. Je mezioborovým časopisem v duchu interdisciplinární povahy celé oblasti závislostí, tedy oblastí medicíny a psychiatrie, psychologie, pedagogiky, sociální politiky a práce, sociologie, politologie, práva, kriminologie a dalších oborů, které se zde uplatňují a bez jejichž přispění si dnes není možné představit ani prevenci, léčbu a ani výzkum.

Z čísla 3/2016 doporučujeme článek Sociálně-emocionální učení na českých školách a preventivní program Druhý krok

 

 

Tisková zpráva z Konference primární prevence rizikového chování 2016

Praha ve dnech 31.10. - 1.11.2016 hostila XIII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování, jejímž letošním podtitulem bylo téma: "Co děláme, když děláme minimální preventivní program?" Dvoudenní konference, jejímiž spolupořadateli jsou Magistrát hl. m. Prahy, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ministerstvo školství a mládeže a sdružení SCAN, se konala v magistrátní budově Nové radnice.

Cílem bylo nejen přinést co nejvíce praktických poznatků, dovedností a zkušeností z tvorby a aplikace minimálního preventivního programu ve škole, ale rovněž pochopit a správně aplikovat jeho vnitřní strukturu a vzájemnou provázanost.

Více informací na stránkách MHMP ZDE

 

 

Výstupy z Pražského fóra primární prevence rizikového chování 2016

Oddělení prevence odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy a Centrum sociálních služeb Praha – odd. Pražské centrum primární prevence uspořádali dne 18.5.2016 PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2016 NA TÉMA SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE VE ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Fórum se uskutečnilo v Praze v prostorách MHMP ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1.
Pražské fórum primární prevence rizikového chování 2016 proběhlo pod záštitou radního hl. m. Prahy, Ing. Radka Lacka.

Výstupy z Pražského fóra primární prevence rizikového chování 2016:

Aktuální trendy na školách ovlivňující práci lektora selektivní prevence

Řešení problematiky užívání návykových látek na střední škole - příklad dobré praxe

Spolupráce se školou kazuisticky

Prevence na Květňáku

Prevence předčasného a nadměrného užívání alkoholu

Preventivní CESTOU – NECESTOU aneb Křižovatky odbornosti

Role třídního učitele v programu PPRCH

Hudba jako forma prevence RCH v Dětském domově Klánovice

Revize preventivního programu

Dům tří přání

 

 

Výstupy ze semináře k problematice řešení školní šikany

Seminář, který pořádal MHMP, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, oddělení prevence ve spolupráci s odborem školství a mládeže a Centrem sociálních služeb Praha, Pražským centrem primární prevence, se uskutečnil dne 15.04.2016 v prostorách Nové radnice MHMP.

Výstupy ze semináře ke stažení:

Program proti šikanování

Kde hledat pomoc při řešení šikany

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou při řešení školní šikany

Školní poradenské pracoviště

Prev-Centrum: Intervenční program

Výsledky z průzkumu „Agresivní chování vůči učitelům“ ke stažení:

Download this file (pruzkumsikana web.pdf)  pruzkumsikana web.pdf  (871kB)

   

 

upol big

Publikace k prevenci rizikového chování na stránkách Univerzity Palackého v Olomouci

Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň - Autoři Ondřej Skopal, Martin Dolejš a Jaroslava Suchá

Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů - Autoři Ondřej Skopal, Martin Dolejš a Jaroslava Suchá

Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež - Autoři Vanda Zemanová, Martin Dolejš

 

 

Nové monografie k prevenci rizikového chování publikované Klinikou adiktologie 1. LF VFN UK v Praze

Prevence rizikového chování ve školství

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících

  

 

Výstupy z "Pražského fóra primární prevence rizikového chování 2015 na téma agrese a agresivní chování"

Na portálu hlavního města Prahy jsou k dispozici prezentace organizací, které přednášely na Pražském fóru PPRCH 2015 na téma agrese a agresivní chování. Fórum se uskutečnilo v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy dne 25.5.2015 pod záštitou radního hl.města Prahy Ing. Radka Lacka.

Prezentace naleznete na stránkách praha.eu ZDE

Další informace z Pražského fóra PPRCH 2015 na stránkách praha.eu také ZDE

(Ne)bezpečná škola! A pro koho?

Ve dnech 18. a 19. 11. 2014 proběhl v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy již 11. ročník konference primární prevence rizikového chování. Letošním tématem byla "(Ne)bezpečná škola – A pro koho?", které se v kontextu nedávných událostí ukázalo jako velice aktuální. Pořadateli konference byl Magistrát hl. města Prahy, Klinika adiktologie 1. LF UK Praha a sdružení SCAN.
Asi nejčastěji diskutovaným tématem byla šikana a kyberšikana, otázka šikany učitelů, objevilo se i téma supervize učitelů, práce s pravidly, ale také postup při krizové situaci. Slavnostně vyhlášen byl i další ročník AntiFetFestu (bližší informace na antifetfest.cz)

Pracovníci Pražského centra primární prevence přednesli na konferenci celkem 3 příspěvky:

* Žufníček, Dosoudil: Krizový scénář při výbuchu skupinového násilí

Prezentace ke stažení ZDE

* Myšková, Dosoudil: Bezpečná supervize

Prezentace ke stažení ZDE

* Hanusová, Čermáková, Štěpánková, Papežová: Dospělí s ADHD – zamyšlení nad důsledky

Prezentace ke stažení ZDE

 

 

 Odborný časopis Adiktologie

Časopis ADIKTOLOGIE je moderním odborným časopisem zaměřeným na oblast prevence, léčby a výzkumu závislostí. Je mezioborovým časopisem v duchu interdisciplinární povahy celé oblasti závislostí, tedy oblastí medicíny a psychiatrie, psychologie, pedagogiky, sociální politiky a práce, sociologie, politologie, práva, kriminologie a dalších oborů, které se zde uplatňují a bez jejichž přispění si dnes není možné představit ani prevenci, léčbu a ani výzkum.

Od roku 2016 je k dispozici také v elektronické verzi.

Archiv dosud publikovaných čísel časopisu Adiktologie v elektronické verzi naleznete ZDE