Home Ze světa prevence
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

 

Vybíráme z odborného časopisu Pedagogika.sk

Z čísla 3/2018 upozorňujeme na článek Vorlíček, Radek: „Chráníme sebe a děti“: kamerový systém v problémové základní škole

Autor: Vorlíček, Radek

Anotace: Článek zkoumá úlohu kamerového systému v základní škole, která se nachází v západní části Slovenské republiky. Zaměřuje se zejména na otázku šikany a věnuje pozornost tomu, zda kamerový systém dokáže šikanu zmírnit či odbourat. Výsledky výzkumu ukazují, že kamerový systém šikanu nedokáže ani zachytit, ani potlačit. Dokáže ji pouze přesunout do méně viditelné formy. Předkládaný text je založen na kvalitativním, induktivním a etnografickém výzkumu...

 

 

Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Z čísla IV/2018 upozorňujeme na článek Přístup založený na důkazech ve školní prevenci znamená každodenní boj: případová studie zkušeností v České republice s národními standarty kvality a národním certifikačním systémem

Autor: Miovský, M.

Anotace: Česká republika došla ke konci 15letého období vývoje národního preventivního systému ve školách. Rozvaha nad tímto vývojem může nabídnout zajímavou případovou studii, která ukazuje obecné obtíže, které jsou zahrnuté ve vytváření národní preventivní politiky a implementování principů přístupu založeného na důkazech. Prezentují se výsledky posledních projektů, jako jsou klíčové dokumenty (standardy kvality, učebnice, výkladový slovník, příklady dobré praxe a další) a národní systém hodnocení kvality, který se nazývá certifikační proces, který má praktické dopady na grantový systém Ministerstva školství v České republice. Tento kontext je využit k poukázání toho, jak některé evropské platformy (EUSPR, IREFREA a další) mohou být velmi užitečné v zobecnění této myšlenky v Evropě. Příklady těchto aktivit na národní i mezinárodní úrovni se zdají být slibné a podporují čím dál tím více viditelný trend používání přístupu založeného na důkazech v praxi, čímž se celý obor stává atraktivnějším pro studenty a mladé výzkumníky...

 

 

upol big

Vybíráme z odborného časopisu e-Pedagogium (UPOL)

Z čísla III/2018 (str. 44) upozorňujeme na článek "Percipovaná sociální opora od spolužáků u vybraných rolí v šikaně"

Autor: Jiří Kressa

Anotace: Příspěvek představuje dílčí závěry výzkumu realizovaného výzkumníky Psychologického ústavu AV a Pedagogické fakulty JČU. Výzkum se zaměřuje na sociální oporu od spolužáků na základních školách tak, jak je percipovaná žáky a žákyněmi v určitých rolích v šikaně...

 

 

upol big

Vybíráme z odborného časopisu e-Pedagogium (UPOL)

Z čísla I/2018 upozorňujeme na článek „Děláš machry a přitom máš mikinu za dvacku“: socioekonomické antagonismy ve školní třídě

Autor: Radek Vorlíček

Anotace: Článek se zabývá sociální stratifikací ve školní třídě a zaznamenává kontext, v němž probíhá inkluze a exkluze těch, kdo jsou vnímáni jako nositelé jiné než dominantní identity, ať už má povahu spíše etnickou nebo sociálně třídní. Speciální pozornost je věnována vzájemné interakci sociodemografických kategorií. Článek je založen na kvalitativním a etnografickém výzkumu...

 

 

Vybíráme z odborného časopisu ORBIS SCHOLAE (UK Praha)

Z čísla 1/2015 upozorňujeme na článek Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě

Autor: Kateřina Lojdová

Anotace: Výzkumný článek popisuje podoby rezistentního chování žáků 2. stupně základní školy, které zachytili studenti učitelství ve svých denících v průběhu dlouhodobé praxe. Jedná se o chování, které může reprezentovat specifickou podobu nekázně. Na rozdíl od jiných podob nekázně je rezistentní chování interpretováno skrze mikrosociální jevy ve třídě a makrosociální jevy ve společnosti...

 

 

Vybíráme z odborného časopisu PEDAGOGIKA

Z čísla 2/2018 upozorňujeme na článek-studii Odpor učitelů vůči změnám ve škole a ve školství

Autor: Mareš, J.

Anotace: Přehledová studie konstatuje, že zavádění změn ve školství (od velkých koncepčních reforem až po změny na úrovni konkrétní školy) se u části učitelů zpravidla setkává s výhradami. Studie akcentuje psychologický pohled na odpor učitelů ke změnám ve škole a ve školství. Je strukturována do pěti částí. První část přibližuje různá chápání pojmu změna ve školském kontextu. Druhá část studie charakterizuje obtíže, které jsou spojeny s definováním a interpretováním pojmu odpor učitelů vůči změně. Upozorňuje, že kritické postoje učitelů vůči změnám nelze ztotožňovat s úplnou negací změny. Nejen, že postoje a jednání učitelů bývají spíše ambivalentní a mění se v čase, ale mívají i pozitivní funkci: udržují stabilitu systému, brání povrchním, nedomyšleným změnám a nekriticky přijímaným inovacím...

 

 

pedorientlogoVybíráme z odborného časopisu Pedagogická orientace

Z čísla 1/2018 upozorňujeme na článek Narcismus ve výchově a vzdělání 

 Autor: Michal Podzimek 

Anotace: V důsledku procesu individualizace se postmoderní společnost stala svědkem významného hodnotového posunu. Tradiční koncepce vzdělávání se v tomto smyslu také jeví jakožto problematická. Škola se stala jednou z nejdůležitějších sociálních institucí, ve které tráví žák svůj čas v roli obsluhovaného klienta, uspokojovaného v jeho potřebách. Tento druh vztahu podporuje fenomén narcismu, který deformuje postoj k vnějšímu světu. Vybrané studie americké provenience ukazují pedagogický pohled na narcistický fenomén jako na nový trend, protože kulturní narcismus je součástí současné transformace západní společnosti a v budoucnu se může stát i fenoménem globálním. Studie se snaží podpořit promýšlení realizace dalších pedagogických výzkumů vzdělávání, které jsou na evropské úrovni velmi potřebné...

 

 

Preventivní působení prostředí - environmentální prevence

Příznivé nastavení faktorů prostředí má preventivní účinek, označuje se jako environmentální prevence nebo environmentální strategie. V oblasti návykových látek jde zejména o opatření snižující místní, časovou a finanční dostupnost alkoholu (tj. daňová a jiná opatření zvyšující cenu), regulace reklamy a marketingu, pravidla na lokální úrovni (obecní vyhlášky), ve školách (školní řády) apod...

Plné znění článku na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti ZDE

 

 

Vybíráme z odborného časopisu E - psychologie

Z čísla 1/2018 doporučujene článek Obsesivní cvičení jako závislost nebo kompenzační mechanismus u poruch příjmu potravy

Autor: Lenka Mynaříková

Anotace: Příspěvek z praxe představuje dvě kazuistiky klientek, které vyhledaly odbornou pomoc kvůli potížím s obsesivním cvičením, majícím negativní dopad na jejich osobní i pracovní život a zdravotní i psychický stav. V dnešní společnosti, ve které je kladen velký tlak na výkon a na fyzický vzhled, je pravidelné cvičení jako součást zdravého životního stylu žádoucí strategií zvyšování síly a vytrvalosti. Může být tedy snadné i nadměrné cvičení oceňovat a považovat za doklad fyzické a duševní síly. V předložených kazuistikách je patrné, že si obě ženy skutečný dopad svého chování uvědomily až po několika letech intenzivního každodenního cvičení trvajícího okolo tří až šesti hodin denně, kdy si svůj osobní i pracovní život musely organizovat kolem cvičebních jednotek namísto toho, aby cvičily pro zdraví nebo radost. První kazuistika představuje problém obsesivního cvičení jako kompenzačního mechanismu u klientky s historií anorexie v anamnéze, v současnosti trpící záchvatovitým přejídáním. Druhá kazuistika na obsesivní cvičení nahlíží z pohledu syndromu závislosti u klientky s historií alkoholové závislosti v rodinné anamnéze a se znaky vlastní alkoholové závislosti...

 

 

Vybíráme z odborného časopisu E - psychologie

Z čísla 4/2017 doporučujene článek Zamyšlení nad oznamovací povinností psychologů jako pracovníků v pomáhajících profesích

Autor: Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský - Filozofická fakulta MU v Brně

Anotace: Článek se zaměřuje na oznamovací povinnost pracovníků v pomáhajících profesích ohledně trestných činů, o nichž se dozví od svých klientů. Autor prezentuje otázku oznamovací povinnosti jako právní a etický problém. Součástí článku jsou i výsledky pilotního výzkumu, kterým autor zjišťoval přehled českých psychologů o dané problematice. Autor dochází k závěru, že psychologové v ČR mají tendenci oznamovat více trestných činů, než jim ze zákona plyne, a prezentuje s tím související komplikace např. ve vztahu k povinné mlčenlivosti...

 

 

 Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie

Z čísla 2/2017 doporučujeme článek Trendy a rizikové faktory nadměrné konzumace alkoholu u českých adolescentů

Autoři: Kážmér, L., Orlíková, B. - NÚDZ, UK Praha, UP Olomouc

Anotace: Konzumace alkoholu v období dospívání představuje závažné riziko pro budoucí zdraví daného jedince. Úroveň pití mezi českými nezletilými patří dlouhodobě k nejvyšším v Evropě.
CÍLE: Analýza prevalence nadměrné konzumace alkoholu u mladistvých Čechů a zhodnocení jejího vývoje za posledních přibližně 20 let. Identifikace vybraných rizikových faktorů souvisejících s rozdílnou úrovní pití u současných českých adolescentů...

 

 

Vybíráme z odborného časopisu Pedagogická orientace

Z čísla 2/2017 doporučujeme článek Proměny práce školních psychologů v proinkluzivně naladěných školách

Autoři: Bohumíra Lazarová, Lenka Hloušková, Milan Pol, Kateřina Trnková, MU Brno

Abstrakt: Jednou z možností, jak lze podporovat školy v jejich směřování k inkluzivnímu vzdělávání, je posilování odborného potenciálu škol skrze ustavování nových, poradensky orientovaných funkcí pedagogických pracovníků či dalších specialistů. Mezi tyto specialisty bezesporu patří i školní psychologové a naším záměrem v tomto textu je přiblížit, jak inkluzivní směřování škol proměňuje náhled školních psychologů na svou práci...

 

 

Vybíráme z odborného časopisu ČESKÁ A SLOVENSKÁ PSYCHIATRIE

Z čísla 3/2017 doporučujeme článek POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Autoři: Jana Kocourková, Jiří Koutek - Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a DPKFN Motol, Praha

Souhrn: Posttraumatická stresová porucha ohrožuje děti a dospívající, kteří byli vystaveni závažnému stresu. Diagnostika i terapie je zejména u menších dětí komplikovaná v důsledku vývojové úrovně dítěte v emoční, kognitivní i vztahové oblasti. Autoři popisují typy traumatizace u dětí, charakter klinických následků a možnosti terapeutického ovlivnění...

 

  

Vybíráme z odborného časopisu Paidagogos

(Časopis Paidagogos je profilován jako vědecký časopis s veřejným přístupem. Jeho posláním je především poskytování odborného fóra zaměřeného na široké spektrum pedagogických disciplín a také na vývojovou, pedagogickou a sociální psychologii v širším kontextu společenských věd).

Z čísla 1/2017 doporučujeme článek Možnosti a limity současné literatury pro děti a mládež v procesu výchovy k hodnotám

Autoři: Vlasta Řeřichová - Jana Sladová

Abstrakt: Současná literatura určená dětem a mládeži zpracovává řadu aktuálních témat, jako jsou například narušené rodinné vztahy, jinakost a outsiderství, život s handicapem, umírání a smrt, multikulturní problematika, ochrana životního prostředí či rizika virtuální reality. Příběhy tohoto typu mohou v osobnosti čtenáře zanechat zřetelnou stopu, ať už v podobě formování vlastní identity, rozvoje prosociálního chování nebo schopnosti orientovat se ve složitých životních situacích. Literatura pro děti a mládež vydávaná v posledních desetiletích také nově, s využitím humoru, napětí a některých dalších postupů a prostředků přibližuje témata historická, která se tak stávají čtenářsky přístupnější a zajímavější. Tento potenciál současné produkce však naráží na některé bariéry, které nedovolují, aby se kvality konkrétního literárního díla ve výchově k hodnotám plně uplatnily. Příspěvek si všímá možností využití vybraných děl českých a světových autorů literatury pro děti a mládež ve výchově k hodnotám a faktorů, jež utváření hodnotové orientace mladé generace prostřednictvím literárních děl limitují...

 

 

Pražské fórum primární prevence rizikového chování 2017

Hlavní město Praha ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha uspořádalo 10. května další ročník Pražského fóra primární prevence rizikového chování. Fórum se uskutečnilo pod záštitou radního hlavního města Prahy Radka Lacka a účastnilo se ho spolu s odborníky na primární prevenci 160 pedagogů z pražských škol.

Více informací na stránkách MHMP ZDE

Výstupy z Pražského fóra primární prevence rizikového chování 2017

Dynamika školní třídy

Krizová komunikace ve školním prostředí

Vztah rodič a učitel

Bezpečné klima

 

 

 

Vybíráme z odborného časopisu Adiktologie

Časopis ADIKTOLOGIE je moderním odborným časopisem zaměřeným na oblast prevence, léčby a výzkumu závislostí. Je mezioborovým časopisem v duchu interdisciplinární povahy celé oblasti závislostí, tedy oblastí medicíny a psychiatrie, psychologie, pedagogiky, sociální politiky a práce, sociologie, politologie, práva, kriminologie a dalších oborů, které se zde uplatňují a bez jejichž přispění si dnes není možné představit ani prevenci, léčbu a ani výzkum.

Z čísla 3/2016 doporučujeme článek Sociálně-emocionální učení na českých školách a preventivní program Druhý krok

 

 

 

Tisková zpráva z Konference primární prevence rizikového chování 2016

Praha ve dnech 31.10. - 1.11.2016 hostila XIII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování, jejímž letošním podtitulem bylo téma: "Co děláme, když děláme minimální preventivní program?" Dvoudenní konference, jejímiž spolupořadateli jsou Magistrát hl. m. Prahy, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ministerstvo školství a mládeže a sdružení SCAN, se konala v magistrátní budově Nové radnice.

Cílem bylo nejen přinést co nejvíce praktických poznatků, dovedností a zkušeností z tvorby a aplikace minimálního preventivního programu ve škole, ale rovněž pochopit a správně aplikovat jeho vnitřní strukturu a vzájemnou provázanost.

Více informací na stránkách MHMP ZDE

 

 

Výstupy z Pražského fóra primární prevence rizikového chování 2016

Oddělení prevence odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy a Centrum sociálních služeb Praha – odd. Pražské centrum primární prevence uspořádali dne 18.5.2016 PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2016 NA TÉMA SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE VE ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Fórum se uskutečnilo v Praze v prostorách MHMP ve Velké zasedací síni Nové radnice, Praha 1.
Pražské fórum primární prevence rizikového chování 2016 proběhlo pod záštitou radního hl. m. Prahy, Ing. Radka Lacka.

Výstupy z Pražského fóra primární prevence rizikového chování 2016:

Aktuální trendy na školách ovlivňující práci lektora selektivní prevence

Řešení problematiky užívání návykových látek na střední škole - příklad dobré praxe

Spolupráce se školou kazuisticky

Prevence na Květňáku

Prevence předčasného a nadměrného užívání alkoholu

Preventivní CESTOU – NECESTOU aneb Křižovatky odbornosti

Role třídního učitele v programu PPRCH

Hudba jako forma prevence RCH v Dětském domově Klánovice

Revize preventivního programu

Dům tří přání

 

 

Výstupy ze semináře k problematice řešení školní šikany

Seminář, který pořádal MHMP, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, oddělení prevence ve spolupráci s odborem školství a mládeže a Centrem sociálních služeb Praha, Pražským centrem primární prevence, se uskutečnil dne 15.04.2016 v prostorách Nové radnice MHMP.

Výstupy ze semináře ke stažení:

Program proti šikanování

Kde hledat pomoc při řešení šikany

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou při řešení školní šikany

Školní poradenské pracoviště

Prev-Centrum: Intervenční program

Výsledky z průzkumu „Agresivní chování vůči učitelům“ ke stažení:

Download this file (pruzkumsikana web.pdf)  pruzkumsikana web.pdf  (871kB)

 

 

Výstupy z "Pražského fóra primární prevence rizikového chování 2015 na téma agrese a agresivní chování"

Na portálu hlavního města Prahy jsou k dispozici prezentace organizací, které přednášely na Pražském fóru PPRCH 2015 na téma agrese a agresivní chování. Fórum se uskutečnilo v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy dne 25.5.2015 pod záštitou radního hl.města Prahy Ing. Radka Lacka.

Prezentace naleznete na stránkách praha.eu ZDE

Další informace z Pražského fóra PPRCH 2015 na stránkách praha.eu také ZDE

 (Ne)bezpečná škola! A pro koho?

Ve dnech 18. a 19. 11. 2014 proběhl v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy již 11. ročník konference primární prevence rizikového chování. Letošním tématem byla "(Ne)bezpečná škola – A pro koho?", které se v kontextu nedávných událostí ukázalo jako velice aktuální. Pořadateli konference byl Magistrát hl. města Prahy, Klinika adiktologie 1. LF UK Praha a sdružení SCAN.
Asi nejčastěji diskutovaným tématem byla šikana a kyberšikana, otázka šikany učitelů, objevilo se i téma supervize učitelů, práce s pravidly, ale také postup při krizové situaci. Slavnostně vyhlášen byl i další ročník AntiFetFestu (bližší informace na antifetfest.cz)

Pracovníci Pražského centra primární prevence přednesli na konferenci celkem 3 příspěvky:

* Žufníček, Dosoudil: Krizový scénář při výbuchu skupinového násilí

Prezentace ke stažení ZDE

* Myšková, Dosoudil: Bezpečná supervize

Prezentace ke stažení ZDE

* Hanusová, Čermáková, Štěpánková, Papežová: Dospělí s ADHD – zamyšlení nad důsledky

Prezentace ke stažení ZDE