Home Vzdělávání Nabídka Do světa
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Vzdělávací programy společnosti Do světa z.s.

(Organizace vznikla ze sdružení o.s. Prevent)

www.dosveta.org

 

„250“ Pokročilý preventivní pracovník - Studium k výkonu specializovaných činností (Metodik PPRCH)

Kurz zaměřený na praxi a metody, zejména školní metodiky prevence a lektory primární prevence, který si klade za cíl vzdělat cílovou skupinu na „pokročilou“ úroveň vědomostí z oblasti primární prevence rizikového chování. Kurz je koncipován jako prakticko-metodologický.

 

"80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci

80 hodinový, na praxi a metody zaměřený kurz. Vhodný především pro pedagogy, učitele, pracovníky NNO a školských zařízení (lektory prevence, školní metodiky prevence, pedagogy, výchovné pracovníky, pracovníky s mládeží, pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež), kteří pracují na poli primární prevence rizikového chování (PPRCH) a potřebují posílit teoretickou a praktickou základnu, nebo si musí doplnit vzdělání pro naplnění podmínek Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské PPRCH.

 

Dvouletý sebezkušenostní výcvikový kurz v terapii zážitkem

Výcvik je zaměřený na oblast zážitku, psychoterapii a osobnostní rozvoj. Probíhá ve 2 letech, v 8 setkáních a 364 hodinách. Obsahuje jak část sebezkušenostní, tak teoretickou a tréninkovou. Cílem je Prožít a Naučit se v této metodě pracovat. Výcvik rozvíjí kompetence účastníků (znalosti, postoje, dovednosti) v oblasti zážitkové pedagogiky, psychoterapie a osobnostního rozvoje.

 

Adaptační kurzy

Adaptační kurzy pracují s prvky zážitkové pedagogiky, která využívá prožitek a zkušenost jako prostředky výchovy a vzdělávání. Kurzy jsou primárně určeny prvním ročníkům SŠ a OU a 6. ročníkům ZŠ. Dále pak kolektivům, kde dochází např. ke sloučení dvou tříd, změně třídního učitele či jiné zásadní změně ve skupině.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků