Home Vzdělávání Dlouhodobé vzdělávání
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

PROSPE, z.s.

Kurz pro učitele/třídního učitele v primární prevenci

Kurz si klade za cíl především zvýšit kompetence učitelů, kteří si osvojí některé dovednosti a témata v oblasti primární prevence rizikového chování pro práci s třídním kolektivem, zažijí si techniky práce zážitkové pedagogiky, základní práci s jednotlivými žáky a s dalšími pedagogy, dále se naučí řešit aktuální témata, které se ve třídě objeví. Po školení bude vyškolený učitel schopen sestavit program vhodný pro danou věkovou skupinu na dané téma, předstoupit před třídu a odvést program, přičemž bude připraven na nejčastější krizové situace. Tento učitel bude znát základní právní předpisy, především ohlašovací povinnost a metodické pokyny MŠMT k řešení krizových situací spojených s výskytem rizikového chování ve třídě. Nejdůležitějším cílem je, aby se třídní učitelé naučili nové způsoby práce, techniky práce s kolektivem, které mohou využit během svých třídnických hodin jako podporu primární prevence rizikového chování.
Hodinová dotace: 40 hodin
Max. počet účastníků: 15
Místo konání: Praha (Na Strži 1683/40, Praha 4)
Cena za osobu: 5 000 Kč
Kurz je rozdělen do dvou bloků v šesti dnech.

Kurz začíná dne 7. března 2019 a pokračuje ve dnech 8., 15., 19. a 22. března 2019.

Podrobné informace k programu a přihlášení najdete na stránkách PROSPE ZDE

 

Varianty - Vzdělávací program společnosti Člověk v tísni o.p.s.

Kurz "SCHOLA CULTURA – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole"

Kurz vychází z modelu kompetencí pro demokratickou kulturu. Byl navržen Radou Evropy a je ztvárněn (obrazně řečeno) jako motýl, který má pod křídly hodnoty, postoje, dovednosti, znalosti a kritické porozumění. Proto jsme právě motýla vybrali jako průvodce celým kurzem. Někdy snad necháme motýla poletovat ve výšinách, my však budeme nohama na zemi, abychom učitele podpořili v jejich běžné pedagogické praxi. Zaměříme se jak na komplexní přístup školy ke kompetencím pro demokratickou kulturu, tak na konkrétní aktivity spojené s vybranými kompetencemi v práci s žáky. Vyzkoušíme si aktivizační metody využitelné ve výuce a v třídnických hodinách, budeme se věnovat komunikaci (verbální i neverbální), kritickému myšlení, otázkám hodnocení a odpovědnosti a dalším oblastem, s nimiž se ve škole setkáváme.

Kdy a kde?
8 seminářů od ledna do dubna 2019 (celkový rozsah 40 hodin – viz níže).
Většina seminářů se uskuteční v Centru Langhans (Vodičkova 37, Praha 1).

Pro koho?
Učitelé pražských ZŠ a SŠ

Cíle:

- metodicky podpořit učitele ve společenskovědní oblasti a při výchově žáků k demokratickým hodnotám

- rozvíjet aktivní a odpovědný přístup ve vztahu ke škole, společnosti a celkově k životu

- zaměřit se na potřeby různých typů žáků při společném vzdělávání

- rozvíjet kritické myšlení, schopnost orientovat se v informačních zdrojích, pracovat s předsudky

- zpestřit si (pedagogický) život, sdílet zkušenosti s ostatními, načerpat inspiraci

Podrobné informace, termíny a přihlášení na stránkách programu Varianty ZDE

 

 

Kurz Dialogem k respektu: Školení pro práci s metodou Persona Dolls

Metoda Persona Dolls rozvíjí u dětí schopnost sebevyjádření, empatii, respekt a péči o druhé. Pomáhá dětem i dospělým oceňovat rozmanitost. Persona Dolls jsou panenky s osobností. Mají stejně jako děti svoje jméno, rodinu, domov, svůj příběh. Panenky přicházejí do kolektivu dětí, sdílejí s nimi svůj životní příběh a vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému mateřskému jazyku. Kurz se bude konat 17. – 19.1. 2019, 28. 2. – 2. 3. 2019, 16. – 18. 5. 2019 (vždy čtvrtek – sobota) v Praze.

Podrobné informace a přihlášení na stránkách programu Varianty ZDE

 

 

 

Život bez závislostí, z.s.

Logo_KVP_110px

Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje – KVP V

Vhodné pro harmonizaci v osobním i profesním životě. KVP má jako jediný výcvik ve školské oblasti jasnou teoretickou základnu v přístupu PCA dle C. R. Rogerse. (zakladatel humanisticky orientované psychologie). Výcvik realizuje organizace Život bez závislosti z. s., která patří ke špičce v prevenci a v práci s problémovými třídami. Vydává časopisy Prevence a Třídní učitel. Realizuje skupiny osobnostního rozvoje pro děti i dospělé. Vzdělávání je tak napojeno přímo na praxi.

Třetinu našich frekventantů tvoří pedagogové a spec., pdeagogové, třetinu školští a poradenští psychologové, zaměstnanci SVP, DD, třetinu pak ředitelé škol, pracovníci z různých úrovní úřadů mající na starosti děti a mládež.

Výcvik je akreditován MŠMT. Zahájení v roce 2019.

V čem je výcvik KVP jiný než ostatní výcviky ve škoství:

Má pevný teoretický základ v PCA /psychologii centrované na klienta/ dle Carla R. Rogerse.
* Učí nejen "řemeslo" práce se skupinami, ale i plnohodnotný model nestrukturované práce KVP s problémovými skupinami odmítajícími spolupracovat.
* Pracuje s 6 nevyhnutelnými a dostačujícími podmínkami osobnostního růstu.
* Jako jediný výcvik ve školství nepotřebuje dotace a přesto má naplněné dvě skupiny.
* Výcviková skupina KVP V se otevírá s dolním limitem 10 mužů frekventantů.

Vedoucí výcviku:

PhDr. Helena Vrbková

tel: 602 255 508

e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

www.vycvikkvp.cz

 

 

Respektovat a být respektován 

logo-final

Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání o.s. - Kurzy Respektovat a být respektován.

Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují konflikty.

* Sdělování oprávněných požadavků
* Emoce
* Způsoby vymezování hranic, které vedou k zodpovědnosti
* Jak vyjadřovat uznání a ocenění
* Respektující komunikace pro každý den

Další informace, termíny, přihlášení na stránkách respektovani.com

 

 

 

MOUSOU

mousou logo

Úvod do problematiky chování s rizikem u dětí a mládeže

MOUSOU nabízí pro objednatele seminář "Úvod do problematiky chování s rizikem u dětí a mládeže".
Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (8 hodin). (Akreditace MPSV č. 2016/1148-PC/SP).

 V průběhu semináře se účastníci seznámí s:

• rizikovými faktory psychického vývoje dítěte,
• důsledky nedosycenosti základních sociálních potřeb,
• s možným vlivem rodiny na rizikové chování dítěte a mladistvého,
• konkrétními poruchami chování děti a mládeže.

Typ: akreditace MPSV, účastník získá osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu 
Lektoři: Ivan Košteyn
Organizační pokyny: výuka probíhá v zařízení objednatele 
Cena kurzu: 5200 Kč (Cena je dána za skupinu frekventantů a zahrnuje pracovní materiály, vydání osvědčení. Nutno připočítat k ceně dopravu lektora 5 Kč/1 km. Cena akreditovaného kurzu je osvobozena od DPH. ) 
Místo: celá ČR 
Kapacita: max. 15 účastníků 
Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Objednat kurz ve vlastním termínu: 
Telefonicky na čísle +420.603 550 726 nebo emailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Více na stránkách MOUSOU ZDE

 

 

 

Prev-Centrum Praha

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí 2019

 

Východiska kurzu:
Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad, že pro změnu rizikového chování jedince je nutná změna kontextu, ve kterém žije. Cílem rodinného poradenství/terapie je nalézt možnost změny v rodinném systému, která by vedla ke změně rizikového chování identifikovaného klienta. Tzn. pokud chceme nabízet účinné intervence vedoucí k řešení problémů klienta, je třeba do nich zahrnout jednak klienta samotného, ale také jeho rodiče, ostatní členy rodiny, rodinný systém. Práce s celou rodinou vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, bez kterých nelze garantovat kvalitu služeb. To je jedním z důvodů pro otevření kurzu.

Cílová skupina:
Cílovou  skupinu  Kurzu  rodinného  poradenství  tvoří  pracovníci  pomáhajících  profesí,  tj.  pracovníci adiktologických služeb, sociálních služeb a psychologických služeb.

Místo konání kurzu:
Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí se bude konat v prostorách programu ambulantní léčby
Prev-Centrum, Meziškolská 1120/2 v Praze 6.

Zahájení kurzu 11. ledna 2019

Podrobné informace a přihlášku naleznete na stránkách Prev-Centra ZDE