Home VYNSPI
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

Projekt VYNSPI  - Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni


 

 

Zahájení projektu VYNSPI II

 

Dne 1. září 2014 byl spuštěn rozsáhlý jednoletý projekt pod názvem “Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni“ (ESF OPVK č. CZ.1.07/1.1.00/53.0017), jehož hlavním cílem je otestovat a ověřit možnosti zavedení celonárodního systému školské prevence rizikového chování (včetně prevence užívání návykových látek, šikany atd.) pro děti základních škol...

 

Další informace naleznete na stránkách Kliniky adiktologie ZDEV letech 2009-2012 byl Centrem adiktologie PK VFN a 1. LF UK v Praze  (nyní Klinika adiktologie) spolu s Institutem pedagogicko - psychologického poradenství (nyní Národní ústav pro vzdělávání) realizován projekt VYNSPI. Řešitelé se zaměřili na vytvoření systematického vzdělávání v prevenci rizikového chování pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření systému celoživotního vzdělávání v této oblasti na národní úrovni, spolu s nástroji pro hodnocení úspěšnosti. Důraz byl kladen především na využitelnost výstupů při přípravě Minimálního preventivního programu a krajských strategií vzdělávání.

Některé z výstupů projektu jsou dostupné na stránkách Kliniky adiktologie

Nabízené publikace představují metodická východiska pro systémové řešení prevence rizikového chování ve školním prostředí. Teoretické zázemí tohoto systémového řešení je mapováno monografiemi Primární prevence rizikového chování ve školství, Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování a Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky.

Na tyto publikace navazují materiály popisující reálné možnosti zavádění prevence RCh do škol (Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy, Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství).

Navrhují také  možnosti zajištění odborné způsobilosti jednotlivců i organizací, které prevenci ve školním prostředí realizují. Soubor publikací doplňuje praktický sborník Příklady dobré praxe programů školské prevence rizikového chování, který nabízí strukturovaný přehled efektivních programů, které byly v posledních letech v české republice realizovány. Autorsky se na všech publikacích podílel tým kliniky adiktologie a jejích externích spolupracovníků, pod vedení prof. Michala Miovského.

 

Tisková zpráva k závěrečné konferenci projektu VYNSPI - Vzdělávání v primární prevenci rizikového chování o krok dál

 

 

Další vybrané tituly ke stažení k tématu primární prevence publikované na stránkách Kliniky adiktologie:


Prevence rizikového chování ve školství

Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování

Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi

Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících

Program prevence kriminality na základních školách

Metodika vedení třídnických hodin

Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů

Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek

Poruchy příjmu potravy. Příručka pro pomáhající profese

Kočičí zahrada. Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Metodika pro učitele

Metodika osobního rozvoje

Rizikové chování dětí a jeho právní dopady. Příručka učitele

Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka. Příklad dobré praxe

Skupinový program pro experimentující a problémové uživatele návykových látek