Home Poskytovatelé PP PROSPE
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
PROSPE
Přednášky a besedy
Sociometrie
Intervenční programy
Adaptační pobyty
Dlouhodobé programy PP
Všechny strany

 

1. Zaměření programu - témata a cílová populace

a) Dlouhodobý preventivní program pro základní školy

Program nabízí ucelenou prevenci rizikového chování s důrazem na problematiku závislostí. Program reaguje na aktuální potřeby třídy, je interaktivní formou zážitkových her s navazující diskuzí.

Cílová populace: žáci základních škol od 5. do 9.tříd - v průběhu 5 školních let

Témata: atmosféra a vztahy ve třídním kolektivu, vzájemná komunikace, vztahy s dospělými, zvládání obtížných situací, vyrovnávání se s neúspěchy, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, rizika a důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu, šikana, kriminalita, odolávání manipulaci, partnerské vztahy a sexualita, vztah k vlastnímu tělu, posílení individuality a sebehodnocení. Témata jednotlivých setkání se v praxi odvíjí od potřeb třídy.

Počet účastníků: jedna třída. Úzká spolupráce s třídními učiteli a kšolním metodikem prevence, možnost účasti třídního učitele na programu.

 

 

b) Dlouhodobý preventivní program pro střední školy

Cílová populace: studenti 1. ročníku středních škol a odborných učilišť.

Program umožňuje ve vznikajícím kolektivu předcházet negativním skupinovým procesům, usiluje o kvalitnější vzájemné poznání, spolupráci a komunikaci. Přináší informace o rizicích užívání návykových látek a dává možnost otevřeně hovořit o svých postojích a zkušenostech v životním období, kdy dospívající utvářejí svůj další životní styl a pro které jsou charakteristické rozličné experimenty.

Počet účastníků: jedna třída. Úzká spolupráce s třídními učiteli a kšolním metodikem prevence, možnost účasti třídního učitele na programu.

 

2. Charakteristika programu – časové rozvržení, místo realizace, tým lektorů

Ad a) Dlouhodobý preventivní program pro základní školy: Program je realizován na školách, vede ho dvojice lektorů. Dvakrát ročně probíhá jeden blok, který trvá 180 minut.


Ad
 b) Dlouhodobý preventivní program pro střední školy: Program je realizován na školách, vede ho dvojice lektorů. Doporučená frekvence setkání je 2x měsíčně, jedno setkání trvá 90 minut.


3. Metodika programu

Program je realizován interaktivní formou. Lektoři využívají kresebných technik, her s prvky muzikoterapie, technik s prvky imaginace, diskuse.

Součástí programů jsou aktivity zaměřené na posílení sebevědomí a sociálních kompetencí.

 

4. Cíl programu

 • Zvýšit informovanost v cílové skupině o drogách a nepříznivých osobnostních, zdravotních a sociálních důsledcích, které se pojí s jejich konzumací
 • Nacvičit konkrétní metody odmítání
 • Vytvořit a podporovat protidrogové postoje a normy ve skupině vrstevníků
 • Ovlivňovat vytvářející se hodnotovou orientaci
 • Posilovat směřování jedinců ke zdravému životnímu stylu a co nejvyšší kvalitě vlastního života
 • Oddálit začátek užívání návykových látek do co nejvyššího věku
 • Minimalizovat rizika spojená s případným užíváním návykových látek, ať už jde o dopady na jedince, nebo na jeho sociální okolí.
 • Ovlivnit volbu užívaných návykových látek, okolnosti a způsoby jejich konzumace a upozornit na varovné signály provázející rozvoj problémového užívání.

 

5. Kapacita programu – min. a max. počet účastníků

Maximální počet účastníků je jedna třída.
Minimální počet: 60% z dané třídy.

 

6. Evaluace programu – jakými nástroji a jakým způsobem je program hodnocen

Programy jsou evaluovány ve třech rovinách:

 • evaluace plánování programu
 • evaluace průběhu programu
 • evaluace výsledku programu

Školní metodici prevence hodnotí pomocí zpětnovazebního dotazníku spolupráci s o.s. PROSPE. Žáci hodnotí po skončení každého bloku program pomocí dotazníku. Po každém bloku píše třídní učitel písemnou zpětnou vazbu o průběhu programu.

Se školami z MČ Praha 14 probíhá nad rámec standardních postupů ještě 2x ročně hodnotící setkání za účasti školních metodiků prevence a výchovných poradců. Školy dostávají celoroční závěrečnou zprávu, která obsahuje i doporučení.

 

7. Návaznost programu – co programu předchází, jak byly zjišťovány potřeby cílové skupiny a co a proč bude nebo má po programu následovat – výstupní zpráva

Před zahájením spolupráce se vyplňuje ve škole smlouva, která se uzavírá s ředitelem školy a je platná pro všechny třídy, které by chtěly vstoupit do spolupráce v daném školním roce. Lektoři jsou seznámeni se situací ve třídách, kde budou pracovat. Je vypracován plán a návrh preventivní intervence – jednotlivé dílčí aktivity pro danou třídu. Nabídku organizace lze modifikovat tak, aby byla šitá na míru dle zakázky školy.

Škola dostává písemnou zprávu o průběhu po skončení programu, která obsahuje shrnutí všech setkání a jejich zhodnocení.

 

8. certifikace: ano/ne

Program specifické primární prevence užívání návykových látek poskytovaný v rámci školní docházky – 34/07/CE

 

9. cena programu

Základní školy: 3000 kč/4 vyučovací hodiny.

(Cena zahrnuje: dva lektory, přípravu lektorů na program, přímou práci se třídou, tj. 4 vyučovací hodiny,1/2 hodiny konzultace po skončení programu (20 minut pro děti, 10 minut pro učitele), závěrečnou zprávu z proběhlého programu, návštěvu třídních schůzek, náklady na koordinaci projektu


Střední školy: 1600 Kč/ 2 vyučovací hodiny.

(Cena zahrnuje: dva lektory,přípravu lektora na program,přímou práci se třídou, tj. 2 vyučovací hodiny, návštěvu třídních schůzek, souhrnnou závěrečnou zprávu s celého programu, náklady na koordinaci projektu