Home Poskytovatelé PP PROSPE
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
PROSPE
Přednášky a besedy
Sociometrie
Intervenční programy
Adaptační pobyty
Dlouhodobé programy PP
Všechny stranyprospeObčanské sdružení PROSPE vzniklo v roce 2005.

 

Hlavním cílem organizace je poskytovat kvalitní preventivní programy rizikového chování se specifickým zaměřením na prevenci zneužívání návykových látek. Práce s žáky a studenty źákladních škol, středních škol a odborných učilišť.

Občanské sdružení PROSPE pracuje s žáky a studenty základních i středních škol a odborných učilišť. Práce s touto cílovou skupinou směřuje k posílení sebevědomí a vlastní identity, přiměřeného prosazování svých skutečných potřeb, podpoře zdravého životního stylu, navazování a rozvíjení kvalitních mezilidských vztahů, předání potřebných informací o důsledcích rizikového chování, vhodných způsobech řešení problémů a hledání pomoci.

Značný důraz klade o.s. PROSPE na výběr a zaškolování lektorů a péči o svůj tým. Lektoři programů jsou speciálně vyškolenými a kvalifikovanými odborníky v oblasti protidrogové prevence, v rámci udržení kvality služeb se pravidelně dále v oboru prakticky i teoreticky vzdělávají a jejich práce je pravidelně supervidována.
V roce 2007 o.s. PROSPE jako doklad kvality poskytovaných služeb získalo certifikaci MŠMT pro program primární prevence poskytovaný v rámci školní docházky.

 Kontakt:

Vedoucí o.s. Prospe:  Mgr. Michaela Titmanová

Biskupcova 39, Praha 3 (korespondenční adresa), Hálkova 1, Praha 2 (kancelář)

tel: Mgr.Titmanová : 602 283 008

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

web: www.prospe.cz


I. Pro žáky ZŠ a studenty SŠ, SOÚ

1. Drogy: zábava, nebo nebezpečí?

 • jednorázová beseda je zaměřená na problematiku užívání nejrozšířenějších ilegálních drog: marihuany, pervitinu a extáze
 • pomocí jednoduchých her lektor navozuje atmosféru pro další otevřenou diskusi
 • využívá přitom informací, případně zkušeností, které děti už získaly, doplňuje je o další podstatná fakta a koriguje obvyklé mýty
 • cílem je vyzdvihnout možná úskalí životního stylu, který je s užíváním těchto drog spojený, snížit atraktivitu drogových experimentů, oddálit je a jasně vymezit hranici mezi experimentováním a problémovým užíváním

Cílová skupina:  žáci 2.stupně základních škol, studenti škol středních, učni

Časová dotace: 90 minut

Počet účastníků: jedna třída

Cena: 1 100,-/90 min. (v Praze), 1 lektor 1 500,-/90 min. (mimo Prahu)


2. Alkohol a cigarety

 • jednorázová beseda o u nás nejobvyklejších a nejrozšířenějších návykových látkách
 • lektor pomocí interaktivních her vyvolává diskusi o postojích, názorech a zkušenostech účastníků
 • koriguje časté mýty o bezproblémovosti uvedených drog, informuje o rizicích a využívá vlivu zdravých postojů k usměrnění vznikajících vrstevnických norem
 • u těch jedinců, kteří se od experimentování s alkoholem a cigaretami jeví v současné době jako neodklonitelní, usiluje o změnu přístupu směrem k volbě méně rizikových způsobů užívání

Cílová skupina:  žáci základních škol

Časová dotace: 90 minut

Počet účastníků: jedna třída

Cena: 1 100,-/90 min. (v Praze), 1 lektor 1 500,-/90 min. (mimo Prahu

 

3. Videobeseda

 • videoprojekce kvalitního dokumentu, který přináší konkrétní informace o uživatelích návykových látek a živě přibližuje jejich životní styl a osudy („Štěstí na jehle", „Když musíš tak musíš")
 • komentář odborného lektora ke shlédnutému filmu
 • diskuse o problematice, která umožňuje vyjádřit vlastní názory, podrobněji objasnit rizika a ve spolupráci s dětmi hledat odpovědi na vynořující se otázky

Cílová skupina:  žáci 2.stupně základních škol

Časová dotace: 90 minut

Počet účastníků: jedna třída

Cena: 1 100,-/90 min. (v Praze), 1 lektor 1 500,-/90 min. (mimo Prahu

 

II. Pro rodiče

 • setkání přináší možnost zodpovědět nevyjasněné otázky rodičů
 • program vede odborný lektor se zkušeností s prací s rodinami závislých
 • cílem je zvýšit informovanost rodičů jako klíčových osob, posílit jejich kompetence a jistotu v obtížnějších výchovných situacích a motivovat je k případné spolupráci s odbornými zařízeními
 • obvyklá témata: jak velké nebezpečí drogy představují, jak mohu poznat že mé dítě drogy užívá, co dělat při podezření, co nezanedbat ve výchově, jak s dětmi o drogách mluvit

Cílová skupina:  rodiče žáků a studentů, další rodinní příslušníci

Časová dotace: 90 minut

Počet účastníků: max 25

Cena: 1 400,- Kč / 90 min.

  

III. Pro pedagogy

 • beseda nad problematikou sociálně patologických jevů
 • zaměřuje se na jejich projevy ve škole, vhodné postoje k problematickým žákům a rodičům a reakce na konkrétní situace
 • zahrnuje diskusi o mýtech a faktech o drogách a jejich uživatelích
 • témata přizpůsobujeme konkrétním potřebám školy

Cílová skupina:  pedagogové, výchovní poradci, školní psychologové

Časová dotace: 90 minut

Počet účastníků: max 25

Cena: 1 600,- Kč / 90 min.

 

 


 

Tato služba není poskytována.

 Témata: 
Se zaměřením na narušené vztahy v kolektivu a šikanu/ projevy xenofobie a rasismu/ experimentování žáků s návykovými látkami.

Časová dotace: 6x 3 vyučovací hodiny 

Kontaktní osoba: Bc. Kristina Vachudová

Mobil: 774 723 804

Obsah programu:

V rámci intervenčního programu lektoři intenzivně po dobu dvou měsíců pracují se třídami, u nichž lektoři primární prevence nebo učitelé rozpoznali výskyt sociálně patologických jevů jako je šikana, projevy xenofobie a rasismu nebo rozšířené experimentování s návykovými látkami. Součástí programu je diagnostika vztahů ve třídním kolektivu, které umožní s dětmi efektivně pracovat.

 Cílová skupina:
žáci 6. tříd základních škol, studenti 1.ročníků středních škol, případně i žáci dalších ročníků


Adaptační pobyty usnadňují zvládnutí změněných podmínek, typicky při přechodu z prvého na druhý stupeň základní školy či při přechodu ze školy základní na střední. Napomáhají při utváření zdravých vztahů a norem v nově vznikajícím kolektivu. Zážitkové techniky jsou kromě prevence užívání návykových látek zaměřené na prohloubení vzájemného poznání, spolupráce a pomoci. Lektoři se obvykle podílejí na tvorbě a vedení části programu, další část je prostorem pro pedagogy. Délka pobytu vychází z možností a potřeb školy, další možností je účast lektorů a vedení programů na školách v přírodě či vícedenních školních výletech.

Cena: dle dohody se školou, závisí na počtu tříd, vzdálenosti od Prahy, zajištění ubytování, stravy, jízdného pro lektory apod.

 


 

1. Zaměření programu - témata a cílová populace

a) Dlouhodobý preventivní program pro základní školy

Program nabízí ucelenou prevenci rizikového chování s důrazem na problematiku závislostí. Program reaguje na aktuální potřeby třídy, je interaktivní formou zážitkových her s navazující diskuzí.

Cílová populace: žáci základních škol od 5. do 9.tříd - v průběhu 5 školních let

Témata: atmosféra a vztahy ve třídním kolektivu, vzájemná komunikace, vztahy s dospělými, zvládání obtížných situací, vyrovnávání se s neúspěchy, aktivní využití volného času, zdravý životní styl, rizika a důsledky užívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu, šikana, kriminalita, odolávání manipulaci, partnerské vztahy a sexualita, vztah k vlastnímu tělu, posílení individuality a sebehodnocení. Témata jednotlivých setkání se v praxi odvíjí od potřeb třídy.

Počet účastníků: jedna třída. Úzká spolupráce s třídními učiteli a kšolním metodikem prevence, možnost účasti třídního učitele na programu.

 

 

b) Dlouhodobý preventivní program pro střední školy

Cílová populace: studenti 1. ročníku středních škol a odborných učilišť.

Program umožňuje ve vznikajícím kolektivu předcházet negativním skupinovým procesům, usiluje o kvalitnější vzájemné poznání, spolupráci a komunikaci. Přináší informace o rizicích užívání návykových látek a dává možnost otevřeně hovořit o svých postojích a zkušenostech v životním období, kdy dospívající utvářejí svůj další životní styl a pro které jsou charakteristické rozličné experimenty.

Počet účastníků: jedna třída. Úzká spolupráce s třídními učiteli a kšolním metodikem prevence, možnost účasti třídního učitele na programu.

 

2. Charakteristika programu – časové rozvržení, místo realizace, tým lektorů

Ad a) Dlouhodobý preventivní program pro základní školy: Program je realizován na školách, vede ho dvojice lektorů. Dvakrát ročně probíhá jeden blok, který trvá 180 minut.


Ad
 b) Dlouhodobý preventivní program pro střední školy: Program je realizován na školách, vede ho dvojice lektorů. Doporučená frekvence setkání je 2x měsíčně, jedno setkání trvá 90 minut.


3. Metodika programu

Program je realizován interaktivní formou. Lektoři využívají kresebných technik, her s prvky muzikoterapie, technik s prvky imaginace, diskuse.

Součástí programů jsou aktivity zaměřené na posílení sebevědomí a sociálních kompetencí.

 

4. Cíl programu

 • Zvýšit informovanost v cílové skupině o drogách a nepříznivých osobnostních, zdravotních a sociálních důsledcích, které se pojí s jejich konzumací
 • Nacvičit konkrétní metody odmítání
 • Vytvořit a podporovat protidrogové postoje a normy ve skupině vrstevníků
 • Ovlivňovat vytvářející se hodnotovou orientaci
 • Posilovat směřování jedinců ke zdravému životnímu stylu a co nejvyšší kvalitě vlastního života
 • Oddálit začátek užívání návykových látek do co nejvyššího věku
 • Minimalizovat rizika spojená s případným užíváním návykových látek, ať už jde o dopady na jedince, nebo na jeho sociální okolí.
 • Ovlivnit volbu užívaných návykových látek, okolnosti a způsoby jejich konzumace a upozornit na varovné signály provázející rozvoj problémového užívání.

 

5. Kapacita programu – min. a max. počet účastníků

Maximální počet účastníků je jedna třída.
Minimální počet: 60% z dané třídy.

 

6. Evaluace programu – jakými nástroji a jakým způsobem je program hodnocen

Programy jsou evaluovány ve třech rovinách:

 • evaluace plánování programu
 • evaluace průběhu programu
 • evaluace výsledku programu

Školní metodici prevence hodnotí pomocí zpětnovazebního dotazníku spolupráci s o.s. PROSPE. Žáci hodnotí po skončení každého bloku program pomocí dotazníku. Po každém bloku píše třídní učitel písemnou zpětnou vazbu o průběhu programu.

Se školami z MČ Praha 14 probíhá nad rámec standardních postupů ještě 2x ročně hodnotící setkání za účasti školních metodiků prevence a výchovných poradců. Školy dostávají celoroční závěrečnou zprávu, která obsahuje i doporučení.

 

7. Návaznost programu – co programu předchází, jak byly zjišťovány potřeby cílové skupiny a co a proč bude nebo má po programu následovat – výstupní zpráva

Před zahájením spolupráce se vyplňuje ve škole smlouva, která se uzavírá s ředitelem školy a je platná pro všechny třídy, které by chtěly vstoupit do spolupráce v daném školním roce. Lektoři jsou seznámeni se situací ve třídách, kde budou pracovat. Je vypracován plán a návrh preventivní intervence – jednotlivé dílčí aktivity pro danou třídu. Nabídku organizace lze modifikovat tak, aby byla šitá na míru dle zakázky školy.

Škola dostává písemnou zprávu o průběhu po skončení programu, která obsahuje shrnutí všech setkání a jejich zhodnocení.

 

8. certifikace: ano/ne

Program specifické primární prevence užívání návykových látek poskytovaný v rámci školní docházky – 34/07/CE

 

9. cena programu

Základní školy: 3000 kč/4 vyučovací hodiny.

(Cena zahrnuje: dva lektory, přípravu lektorů na program, přímou práci se třídou, tj. 4 vyučovací hodiny,1/2 hodiny konzultace po skončení programu (20 minut pro děti, 10 minut pro učitele), závěrečnou zprávu z proběhlého programu, návštěvu třídních schůzek, náklady na koordinaci projektu


Střední školy: 1600 Kč/ 2 vyučovací hodiny.

(Cena zahrnuje: dva lektory,přípravu lektora na program,přímou práci se třídou, tj. 2 vyučovací hodiny, návštěvu třídních schůzek, souhrnnou závěrečnou zprávu s celého programu, náklady na koordinaci projektu