Home Poskytovatelé PP Prevalis
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Prevalis
Sociometrie
Adaptační pobyty
Případné další služby
Dlouhodobé programy PP
Všechny strany

 

Kurzy a semináře pro školní metodiky prevence, učitele a další zájemce (dle nabídky na www.prevalis.org).


Dlouhodobý vzdělávací program „Prevence ve škole"
Akreditace jednotlivých témat lze nalézt na webových stránkách MŠMT.
Stručný popis: Jedná se o workshopy s aktivní výměnou zkušeností, nácvikem psychoher, rozborem kazuistik. Důraz je kladen též na důležitost realizace efektivní specifické primární prevence, představována je nabídka jednotlivých organizací působících v daném regionu. Program se též zaměřuje na specifika prevence v období středního a staršího školního věku (drogová prevence, agresivita a násilí, nelátkové závislosti, týmová spolupráce) s ohledem na specifika výchovného přístupu k pubescentům (výchova k reprodukčnímu zdraví, cyberstalking, cybergrooming, hodnotová orientace, sebeovládání, seberealizace, sebeuvědomování, sebepojetí, právní vědomí). Veškeré didaktické přístupy jsou v souladu se Strategií prevence projevů rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012.
Vzdělávací cíl: zvýšit odbornou kvalifikaci pracovníků v oblasti prevence SPJ, zvýšit jejich právní vědomí, prezentovat připravené materiály pro pracovníky, vysvětlit uplatňování interdisciplinární spolupráce v rámci sociálně právní ochrany dětí, seznámit s možnostmi spolupráce v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Cílová skupina: učitel – výchovní poradci, školní metodici prevence, učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně, ředitelé škol a školských zařízení.