Home Poskytovatelé PP Prevalis
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
seznam článků
Prevalis
Sociometrie
Adaptační pobyty
Případné další služby
Dlouhodobé programy PP
Všechny strany

 
logo Prevalis

 

 

 

 

Hlavním aktivitou Prevalisu je realizace školské primární prevence rizikového chování, akreditovaného vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování, inovací ve vzdělávání a realizace aktivit na podporu a ochranu zdraví a podporu pohybových aktivit.
 
V Prevalis:
• Realizujeme programy školské primární prevence rizikového chování (všeobecná, selektivní) ve školách a školských zařízeních.
• Spolu s dalšími partnery pořádáme konferenci DNY PREVENCE (v Praze a Ostravě). Podílíme se na Fóru zdraví ve vzdělávání a semináři Dítě v krizi.
• Realizujeme akreditované metodické semináře a workshopy. Nově nabízíme specializační studium pro školní metodiky prevence (2015 – 2017, začínáme v květnu 2015, o akreditaci je požádáno).
• Provozujeme ve spolupráci s pobočným spolkem Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ) Informační a metodický portál IZDRAVI.INFO.
• Provozujeme informační a poradenskou činnost.

Prevalis  je institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v režimu DVPP pod č. j. 32326/2010-25.

 

Kontakt:
PREVALIS
sídlo: Pod Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5
kontaktní adresa pracoviště Ostrava: 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava
webové stránky: www.prevalis.org, www.facebook.com/prevalis

Vedoucí Centra primární prevence: Mgr. et Bc. Klára Vožechová
e-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: +420 736 473 725

 


 

Prevalis je připraven v případě zájmu provést sociometrické šetření, výsledky vyhodnotit a připravit následný program pro třídní kolektiv.
Cílová skupina, časová dotace, cena: dle specifikace v zakázce školy.

 


 

Stručný popis: Adaptační pobyty vnímáme jako nedílnou součást primární prevence realizované na školách. Adaptace žáků na 2. stupeň je často velmi komplikovaná a pro žáky znamená vysokou míru psychické zátěže. Tím se v tomto období stávají rizikovou skupinou z hlediska sociálně patologických jevů. Současně mnozí žáci odcházejí na jiné školy, mnozí jiní posilují nově kolektiv třídy. Může se stát, že počet odcházejících dětí způsobí slučování tříd. S takovými kolektivy je třeba i nadále pracovat. Během adaptačních pobytů se žáci poznávají i za jiných okolností, než jen ve škole. Mají možnost o sobě získat více informací, poznat své vlastnosti a dovednosti, které nemusí být vždy ve škole čitelné.
Obsahem těchto pobytů je práce s třídním kolektivem, práce v dyádách, ve skupinách. Vybíráme takové metody a techniky, které jsou určeny na kohezi kolektivu, na práci se skupinovou dynamikou, dále pak techniky na posilování komunikačních dovedností, umění vyjádřit pozitivní zpětné vazby.
Nedílnou součástí jsou sebepoznávací aktivity, neboť pokud žáci umějí poznat sama sebe, lépe se pak orientují v ostatních. Součástí výjezdu je dvouhodinový vzdělávací blok formou přednášky a modelových situací, během kterého se žáci seznámí s důsledky rizikového chování, které je mohou negativně ovlivnit.
Program bude pokračovat následnou péčí o třídy v rozsahu 6 hodin na třídu.


Cílová skupina: žáci 6. ročníku ZŠ, případně studenti 1. ročníku SŠ
Časová dotace: 16 hodin přímé práce s třídním kolektivem
Cena: 14 400 Kč, cena zahrnuje lektorné, přípravu, organizaci programu, provozní náklady organizace, vzdělávání a supervizi.
Kapacita programu: Program je určen pro jednu třídu.


Prevalis  je připraven zajistit adaptační pobyt i organizačně (objekt, ubytování a stravování) za předpokladu, že škola projeví zájem v dostatečném předstihu. Dopravu si zajišťuje škola sama.
Prevalis je připraven připravit program výjezdu ZŠ a SŠ dle konkrétní zakázky i pro jiné ročníky.

 


 

Kurzy a semináře pro školní metodiky prevence, učitele a další zájemce (dle nabídky na www.prevalis.org).


Dlouhodobý vzdělávací program „Prevence ve škole"
Akreditace jednotlivých témat lze nalézt na webových stránkách MŠMT.
Stručný popis: Jedná se o workshopy s aktivní výměnou zkušeností, nácvikem psychoher, rozborem kazuistik. Důraz je kladen též na důležitost realizace efektivní specifické primární prevence, představována je nabídka jednotlivých organizací působících v daném regionu. Program se též zaměřuje na specifika prevence v období středního a staršího školního věku (drogová prevence, agresivita a násilí, nelátkové závislosti, týmová spolupráce) s ohledem na specifika výchovného přístupu k pubescentům (výchova k reprodukčnímu zdraví, cyberstalking, cybergrooming, hodnotová orientace, sebeovládání, seberealizace, sebeuvědomování, sebepojetí, právní vědomí). Veškeré didaktické přístupy jsou v souladu se Strategií prevence projevů rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012.
Vzdělávací cíl: zvýšit odbornou kvalifikaci pracovníků v oblasti prevence SPJ, zvýšit jejich právní vědomí, prezentovat připravené materiály pro pracovníky, vysvětlit uplatňování interdisciplinární spolupráce v rámci sociálně právní ochrany dětí, seznámit s možnostmi spolupráce v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Cílová skupina: učitel – výchovní poradci, školní metodici prevence, učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně, ředitelé škol a školských zařízení.

 


 

Program školské primární prevence Prevalis (PŠPP)

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování (DPPPPK)
Program rozvoje třídního kolektivu (PROTK)

 

Podrobně zpracovanou nabídku dlouhodobých programů PP Prevalis naleznete ZDE