Home Odkazy Odkazy ČR
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Počet zobrazených 
1   Link   Sociální klima školy
Na těchto stránkách naleznete výstupy z tříletého grantového projektu zaměřeného na problematiku sociálního klimatu školy. Výsledky jsou zde prezentovány jednak ve formě plného znění recenzovaných sborníků (i dalších textů), české a slovenské bibliografie k tématu a anglicko-českého slovníčku nejužívanějších pojmů.
2   Link   Drogy-info
Informační portál o ilegálních a legálních drogách provozovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády České republiky. Poskytuje aktuální informace z oblasti adiktologie zaměřené na prevenci, výzkum, podporu a pomoc a spolupráci se zahraničím.
3   Link   PaedDr. Jan Mikáč
Stránky nabízejí poradenské služby ve školství, semináře, prevenci inspekčně- zřizovatelsky- a kontrolně-patologických jevů. Naleznete zde také velké množství metodických materiálů, kompletní znění zákonů a vyhlášek vztahujících se ke školnímu prostředí.
4   Link   o.s. Prev-Centrum
Portál občanského sdružení Prev-Centrum poskytuje kromě informací v oblasti primární a sekundární prevence rizikového chování a web-poradny také adresář psychosociální sítě a adresář volnočasových aktivit s působností v celé České republice.
5   Link   Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí
Internetové stránka, která nabízí školám unikátní nástroj pro monitorování školního prostředí, postojů žáků, jejich rodičů i pedagogů nejen v oblasti rizikového chování. Tento nástroj zároveň umožňuje dlouhodobé sledování a hodnocení efektivity preventivních aktivit ve škole.
6   Link   Primární prevence
Preventivní web nestátní organizace o.s. Sananim vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a snaží se na praktických příkladech pomoci s prováděním primární prevence v rodině, ve školách i jinde. Vítaným doplňkem jsou "mýty o drogách" a standardní informace o rozdělení drog atd. Škálovatelné, přízpusobitelné návštěvníkovi.
7   Link   Czechkid
Czechkid je komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy do škol. Prostřednictvím virtuálních dětských postav se snaží zprostředkovat zkušenosti lidí, kteří pochází z odlišných kulturních a sociálních prostředí
8   Link   Národní ústav pro vzdělávání
Národní ústav pro vzděláván je školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vznikl sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického v Praze a Institutu pedagogicko–psychologického poradenství.
Věnuje se vzdělávání všeobecnému i odbornému, a také uměleckému a jazykovému, zabývá se otázkami pedagogicko–psychologického, výchovného a kariérového poradenství, s důrazem na celoživotní učení a spolupráci s EU.
9   Link   o.s. Sananim
Portál občanského sdružení „pro prevenci, léčbu a resocializaci osob ohrožených zdraví škodlivými návyky“ SANANIM vybudoval ojedinělý komplexní systém odborných služeb, který v současnosti zahrnuje 7 pracovišť: Středisko terénních programů, Kontaktní centrum, Denní stacionář-psychoterapeutické centrum, Doléčovací centrum s chráněným bydlením a Drogový informační servis a terapeutické komunity v Karlově a Němčicích.
10   Link   Adiktologie
Internetový Portál Centra adiktologie, které je odborným pracovištěm Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se na výzkum užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření závislého chování, a na výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených.
11   Link   A.N.O. - Asociace nestátních organizací
Stránky Asociace nestátních organizací činných v oblasti prevence a léčby zneužívání drog a léčby závislostí. Součástí stránek je i právní poradna asociace.
12   Link   Poradenská linka pro pedagogy
Linka pomáhá řešit problémové situace, týkající se školního prostředí (včetně problémů se šikanou a kyberšikanou). Určena je především těm pedagogům, kteří nemají možnost zkonzultovat problematické situace u školního psychologa či dalších odborníků. Linka také shromažďuje kontakty na pedagogicko-psychologické poradny, psychology, psychiatry, linky důvěr, krizová centra a další instituce, se kterými mohou školy spolupracovat. Tento projekt realizuje MŠMT společně s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Telefon: 841 220 220 nebo 741 771 439, zpoplatněno dle tarifních pásem ČR, umožňuje anonymní kontakt, funguje v pracovních dnech od 8 do 16 hod, od 14 hod na mobilním telefonu.
13   Link   Chat Pražské linky důvěry
Krizová pomoc a poradenství prostřednictvím chatu. Veškerá komunikace je anonymní.
14   Link   RAMPS-VIPIII Národní ústav odborného vzdělávání
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.
15   Link   Programy prevence VZP
16   Link   Magistr - online aplikace pro ředitele škol (Wolters Kluwer ČR)
Neocenitelný průvodce školním rokem určený pro ředitele všech typů škol a jejich zástupce, střední management, zřizovatele, domy dětí a mládeže, dětské domovy, výchovné ústavy a střediska výchovné péče. V Magistrovi naleznete řešení konkrétních pracovních situací, vzory a formuláře potřebné pro jejich řešení, kalendář, ve kterém jsou označeny povinnosti pro management všech typů škol, aktuality z oblasti školství, zákony, vyhlášky, nařízení, které mají vztah k řízení a vedení školy či školského zařízení, přehled DVPP a archiv časopisu Řízení školy a Speciálů pro MŠ, střední školy a ZUŠ.
17   Link   Centrum pro rodinu - Slunečnicová zahrada
Projekt sdružení Drop In, který je zaměřen na práci s dětmi a žáky ze znevýhodněného prostředí, na práci s rodiči a pedagogy.
18   Link   Česká asociace streetwork
Oborový portál o nízkoprahových socialních službách a zařízeních.
19   Link   Dokumentární film Čekárna na dospělost
Jací jsou dnešní mladí lidé? Jaké mají touhy, problémy a radosti? Kdo jsou klienti nízkoprahových klubů? Proč do takového klubu chodí? Co znamená nízkoprahový? Kdo se jim v takovém klubu věnuje a jak?
20   Link   Česká asociace školních metodiků prevence
ČAŠMP jako profesní nepolitická organizace sdružuje školní metodiky prevence a svoji činnost vyvíjí na území České republiky.
Profesně je zaměřena především na metodickou a vzdělávací činnost, poskytování poradenských služeb, osvětovou činnost v oblasti zdravého životního stylu a prevence rizikového chování a prosazování zájmů školních metodiků prevence.
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 1 z 2