Home MPP Manuál pro tvorbu PPŠ
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Pedagog - Minimální preventivní program
seznam článků
Manuál pro tvorbu Preventivního programu školy
Základní pojmy
Pět kroků při tvorbě MPP
Krok 1: Charakterizujte Vaši školu
Krok 2: Analyzujte výchozí situaci
Krok 3: Stanovte cíle MPP
Krok 4: Vytvořte soubor aktivit pro cílové skupiny
Krok 5: Proveďte evaluaci
Poděkování
Všechny strany

Krok 3: Stanovte cíle MPP

1. Dlouhodobé cíle

 v rámci dokumentu MPP se jedná pouze o stanovení základních cílů, podrobněji by dlouhodobé cíle měly být definovány v preventivní strategii školy.


Požadavky na dlouhodobé cíle:

  • Musí jasně korespondovat s preventivní strategií školy
  • Musí korespondovat s koncepcí/strategií MČ/HMP v oblasti prevence rizikového chování
  • Zohledňují všechny oblasti RCH

 

 2. Krátkodobé cíle

Jedná se o konkrétní cíle školy v oblasti PP.

Krátkodobé cíle jsou zásadní součástí dokumentu MPP. Měly by být zcela konkrétní pro dané cílové skupiny a měl by navazovat na preventivní strategii školy. Pokuste se stanovit priority a podle těch cíle řadit. V následující části MPP už budou jen konkrétní opatření (aktivity), která povedou k realizaci těchto cílů. Cíle a opatření tedy spolu musejí korespondovat. K definování cílů při plánování MPP lze využít model SMART. Ten nám může posloužit i k rychlému zhodnocení proveditelnosti školního programu.

 

Podle modelu SMART mají být cíle:


S
– specifické

M – měřitelné

A – akceptovatelné

R – realistické

T– termínované (časově ohraničené) a úroveň jejich vzájemného střetu.

 

Podrobnější informace k modelu SMART najdete v příloze materiálu (Příloha V). V příloze také naleznete příklady cílů, které mohou být v rámci MPP na škole stanoveny (Příloha VI).

Pro posouzení zda vybraný program primární prevence naplňuje stanovený cíl je třeba najít měřitelné informace – ukazatele úspěšnosti (indikátory). U každého cíle byste se tedy měli pokusit přijít na nějaký ukazatel (indikátor), který Vám řekne, zdali byl daný cíl splněn. Prostřednictvím systematického sběru ukazatelů programu můžeme s větší přesností měřit (nikoli pouze odhadovat), zda-li jsou naše cíle naplňovány.

Příklad cíle a příslušného ukazatele úspěšnosti je uveden v příloze (Příloha VI a VII).