Home MPP Manuál pro tvorbu PPŠ
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Pedagog - Minimální preventivní program
seznam článků
Manuál pro tvorbu Preventivního programu školy
Základní pojmy
Pět kroků při tvorbě MPP
Krok 1: Charakterizujte Vaši školu
Krok 2: Analyzujte výchozí situaci
Krok 3: Stanovte cíle MPP
Krok 4: Vytvořte soubor aktivit pro cílové skupiny
Krok 5: Proveďte evaluaci
Poděkování
Všechny strany

 

Krok 2: Analyzujte výchozí situaci s využitím evaluace z předchozího školního roku


Cílem analýzy situace je subjektivní pohled školy na aktuální realitu, ve které se nachází. Měla by být stručná (max. 20-25 vět), věcná a mít hodnotící charakter. Pro úspěšné naplnění této kapitoly je třeba učinit následující:

 

1. Zmapovat vnitřní a vnější zdroje školy

 

2. Provést monitoring pro školu

 

3. Provést analýzu výchozí situace

Pro všechny výše uvedené body je zásadní informace od třídních učitelů. Ti musí nejlépe vědět, jaká je v oblasti rizikového chování situace v jejich konkrétní třídě. Soustředit by se měli především na tyto otázky:

 

 • Jaký je celkový počet řešení RCh ve třídě?
 • Jaké RCh bylo řešeno?
 • Jak byla situace zjištěna?
 • Kdo situaci řešil?
 • S použitím jakých metod byla vedena intervence?
 • Jaký byl způsob ověření efektivity intervence?

 

Ad.1. Zmapovat vnitřní a vnější zdroje školy

Soustřeďte na následující oblasti:

 

Vnitřní zdroje
Charakteristiky školy
 • Charakteristika budovy (jedna, nebo více budov, detašované učebny, dojíždění)
 • Charakteristika materiálně – technického vybavení (možnosti realizace preventivních a volnočasových aktivit)
 • Sociokulturní a národnostní charakteristika žáků (včetně nárůstu a poklesu žáků)
 • Prostředí (venkovská, městská, sídlištní, neúplná/úplná ZŠ)
 • Riziková prostředí ve škole (šatny, hřiště, WC…..)
 • Školní řád
 • RVP (tzn. návaznost MPP na výuku)
 • Jiné rizikové faktory
ŠMP, preventivní tým 
a vedení školy
 
 • Funkce ŠMP (Postavení ŠMP ve škole, kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem…)
 • Školní preventivní tým (složení, charakteristika, kompetence)
 • Možnosti a limity pedagogického sboru
Dále je vhodné zmapovat vnitřní informační zdroje, 
jejichž výčet je možné uvést v přílohách dokumentu MPP. Mapovat lze následující:
 • Odborná a metodická literatura, odborné časopisy
 • Videotéka
 • Webové stránka školy
 • Schránka důvěry (pokud funguje), e-mailová adresa ŠMP, školního psychologa, výchovného poradce pro cílové skupiny žáků
 • Školní časopis, školní rozhlas, nástěnky …

 

Vnější zdroje

Vnější zdroje pro tvorbu MPP nemusí být nutně zahrnuty do FORMULÁŘE, jejich výčet však může být uveden v přílohách dokumentu. Zpracovatelé by si měli ujasnit, jaké jsou zdroje metodické pomoci při tvorbě dokumentu, ale i pomoci při realizaci MPP. Takovým zdrojem by měl být v první řadě poradenský metodik prevence při pedagogicko-psychologické poradně, dále MŠMT a HMP.

Dokument by měl obsahovat přehlednou databázi vzdělávacích aktivit pro ŠMP a další pedagogické pracovníky, přehled preventivních programů a volnočasových aktivit. To vše vždy s uvedením kontaktní osoby a zdůvodněním, na základě jakých kritérií si škola daný program/aktivitu vybrala.  Dále by měl dokument obsahovat odkazy na zákony a metodické pokyny MŠMT, popř. PČR.
Součástí dokumentu by měla být také sociální síť – tedy síť organizací a odborných zařízení (na celostátní a především regionální úrovni), na které se bude škola obracet v indikovaných případech. Nezbytné jsou kontakty na tyto organizace:
 
 • Pediatři
 • Praktičtí lékaři

 

Vnějšími zdroji pro přípravu dokumentu MPP a pro následnou realizaci projektu jsou i internetové stránky, které jsou informačními zdroji v oblasti primární prevence SPJ (RCh) (např.: MŠMT.czprimarniprevence.cz, webové stránky odborných zařízení, webové stánky PCPP, Oddělení protidrogové prevence MHMPa zdroje internetového poradenství pro pedagogy v oblasti primární prevence.

Zásadním vstupním zdrojem pro tvorbu Minimálního preventivního programu jsou data získaná z evaluace MPP z roku předchozího!!! (viz Krok 5)

 

 

Ad.2. Monitoring

Existují čtyři hlavní skupiny, které slouží jako užitečné zdroje pro shromažďování informací:

 • Žáci
 • Rodiče
 • Pedagogové
 • Škola jako celek


Co vše lze ve škole monitorovat a jakým způsobem uvádí Přehled monitorovacího schématu pro školy (Příloha II).

Pro monitorování názorů výše zmíněných skupin lze využít standardizovaných dotazníků. Dalšími zdroji pro popis situace ve škole (především v oblasti prevence rizikového chování) mohou být: 

 • Výstupy záznamů školního metodika prevence
 • Záznamy četnosti výskytu RCh
 • Důvěrná sdělení na OSPOD, popř. PČR
 • Zápisy z výchovných komisí

(Často se jedná o důvěrné osobní údaje, které lze v rámci monitoringu využít jen obecně a nelze uvádět konkrétní data nebo informace o jednotlivých případech!!!)

 

Pro monitoring lze opět využít výstupy evaluace z minulých let!

 

 

Stručná charakteristika cílových skupin a monitorovací schéma pro školu jsou uvedeny v příloze tohoto materiálu (Příloha I, Příloha II) .

 

 Ad.3. Analýza výchozí situace

Analýza výchozí situace je základem pro plánování cílů a následně konkrétních aktivit naplňujících obsahově Minimální preventivní program. Pro analýzu výchozí situace lze využít různých nástrojů. To, jaký nástroj zpracovatel využije, záleží čistě na něm a na jeho zkušenostech.

Jedním z nástrojů je například SWOT analýza. Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin (tj. faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní stránky systému a faktory vyjadřující příležitosti a rizika jako vlastnosti vnějšího prostředí). Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.

Podrobný popis realizace SWOT analýzy, včetně příkladů, je uveden v příloze materiálu (Příloha III).