Home MPP Manuál pro tvorbu PPŠ
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la
Pedagog - Minimální preventivní program
seznam článků
Manuál pro tvorbu Preventivního programu školy
Základní pojmy
Pět kroků při tvorbě MPP
Krok 1: Charakterizujte Vaši školu
Krok 2: Analyzujte výchozí situaci
Krok 3: Stanovte cíle MPP
Krok 4: Vytvořte soubor aktivit pro cílové skupiny
Krok 5: Proveďte evaluaci
Poděkování
Všechny strany

 

Rizikové chováníCentrum adiktologie definuje následující oblasti rizikového chování:

 

Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí a podobně.

 

Primární prevence u žáků – základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Cílem primární prevence je zabránit výskytu rizikového chování, nebo co nejvíce omezit škody působené jeho výskytem mezi žáky.

 

Nespecifická primární prevence – veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání.

 

Specifická primární prevence – aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o:

 

  • všeobecnou prevenci, která je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika,
  • selektivní prevenci, která je zaměřena na žáky, u nichž lze předpokládat zvýšenou hrozbu rizikového chování,
  • indikovanou prevenci, která je zaměřena na jednotlivce a skupiny, u nichž byl zaznamenán vyšší výskyt rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky.

 

Efektivní primární prevence – kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy, především programy pomáhající čelit žákům sociálnímu tlaku, zaměřené na zkvalitnění komunikace, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod.

 

Minimální preventivní program – konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. Minimální preventivní program je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy.

 

Použité zkratky v manuálu:

MPP - Minimální preventivní program

RCh - Rizikové chování

SPJ - Sociálně patologické jevy

NNO - Nestátní neziskové organizace

ŠMP - Školní metodik prevence

RVP - Rámcový vzdělávací program

ŠVP - Školní vzdělávací program

OSPOD - Orgán sociálně právní ochrany dětí

PČR - Policie ČR

MP - Městská policie

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

MHMP - Magistrát hlavního města Prahy

PCPP - Pražské centrum primární prevence

SWOT analýza  - metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats)

SMART - souhrn pravidel, která pomáhají definovat cíle, cíle musí být Specifické, Měřitelné, Akceptovatelné, Realistické a Termínované