Home MPP FAQ
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

 

1. Proč musí Minimální preventivní program obsahovat aktuální analýzu výchozí situace?

2. Proč je nutné stanovit si cíle?

3. Proč musí být do MPP zahrnuty nejen děti, ale také učitelé a rodiče?

4. Je třeba do MPP zahrnovat preventivní aktivity prováděné ve výuce?

5. Jaké preventivní aktivity má tedy MPP obsahovat?


1. Proč musí Minimální preventivní program obsahovat aktuální analýzu výchozí situace?

Vstupní analýza je předpokladem toho, abyste v rámci prevence mohli ve škole cokoli dělat. Musíte znát současný stav, oblasti, které Vás trápí. Je to vlastně popis aktuálního stavu situace, který chcete prostřednictvím MPP měnit. Aktuální musí být analýza proto, že MPP je dokument plánující primárně preventivní činnost školy přesně na jeden školní rok. Jenom tak lze identifikovat změny, které v průběhu tohoto období ve Vaší škole proběhly.

 

Jak na to:

Zpracovávejte aktuální analýzu. To znamená, sepište si to co Vás v oblasti RCh ve škole trápí. Vycházet můžete z dotazníkových šetření, zpráv výchovného poradce a ŠMP, schránky důvěry, sdělení rodičů, žáků i kolegů z pedagogického sboru, ale i nepedagogických pracovníků školy. Rozhodněte, zda věci, které Vás trápí můžete ovlivnit. Stanovte si priority. Jednou z metod, které můžete k takovému utřídění informací využít, je SWOT analýza, která je popsána v Manuálu pro tvorbu MPP na našich webových stránkách.

 

2. Proč je nutné stanovit si cíle?

Stanovení cílů úzce souvisí s předchozí otázkou. Představují vlastně konkrétní shrnutí a výstupy z výchozí analýzy. Pomohou Vám jasně vydefinovat, čemu se  konkrétně budete ve Vaší škole věnovat v následujícím školním roce. Bez stanovení konkrétních cílů se ztratíte v textu analýzy.

 

 Jak na to:

Stanovujte Cíle MPP. Poslouží Vám jako odrazový můstek pro plánování preventivních aktivit. Vyhledejte v analýze oblasti, které Vás trápí. Vaším CÍLEM by mělo být tento stav změnit!

 

3. Proč musí být do MPP zahrnuty nejen děti, ale také učitelé a rodiče.

MPP školy je samozřejmě primárně zaměřen na děti. Učitelé a rodiče jsou ale nedílnou součástí systému školy. Jsou to oni, kdo vytvářejí podmínky pro zdravé školní prostředí a kdo nese za děti zodpovědnost. Učitelé musí získávat nové aktuální informace a dovednosti, které při práci se skupinou dětí využívají. Kvalitní a otevřený vztah s rodiči zase umožňuje, aby tato práce neskončila bez návaznosti a zpětné vazby za branou školy.

 

Jak na to:

Zahrňte do plánování preventivních aktivit všechny cílové skupiny (žák, rodič, učitel) Nezapomínejte na sebe (pedagogy)! Vzdělávání v oblasti PP Vám usnadní práci se třídou a to nejen při výchově, ale i při vzdělávání. Vychovávané, neohrožené děti se raději učí.

Snažte se s rodiči vytvářet otevřený, vzájemně podporující vztah. Základem preventivní práce směrem k rodičům by mělo být vyhledávání možností, jak tento vztah tvořit (školní akademie, besídky, dny otevřených dveří, třídní schůzky, formy předávání informací…) Podaří-li se Vám rodiče také vzdělávat, je to výsledkem dobře navázaných vztahů.

 

4. Je třeba do MPP zahrnovat preventivní aktivity prováděné ve výuce?

Preventivní aktivity zahrnuté ve výuce jsou popsány v rámci školního vzdělávacího programu. Cílem MPP není tento dokument zdvojovat, opisovat. Tato část dokumentu by Vám měla pomoci si uvědomit, že je škola v rámci výuky schopna předat dětem informace z oblasti primární prevence rizikového chování. To je zásadní pro výběr externích preventivních programů. Pokud máte jasno v tom, že informace dostávají žáci od Vás v rámci výuky, externí programy by pak měli přinést něco jiného, nového (práce se vztahy, emocemi, zážitky…..) Pokud informujete žáky v hodinách o účincích návykových látek, je zbytečné zvát někoho na informační přednášku!

 

Jak na to:

Podstatou oblasti MPP zaměřené na prevenci ve výuce je reflexe toho, co škola v rámci prevence zvládne vlastními silami v rámci výuky. To jednak zabrání zdvojování některých aktivit prostřednictvím externích poskytovatelů služeb, jednak to může být odrazovým můstkem pro plánování vzdělávání pedagogů v následujících letech.

 

5. Jaké preventivní aktivity má tedy MPP obsahovat?

Především dbejte na to, aby mezi jednotlivými kroky plánování MPP (výchozí analýza, stanovení cílů, výběr preventivních aktivit) byla provázanost. Preventivní aktivity tedy plánujte v návaznosti na CÍLE! Například program na prevenci šikany má význam pouze v případě, že jste v analýze zjistili, že ve škole je se šikanou problém a stanovili jste si CÍL, že s tímto problémem budete pracovat.

Pokud se jsou hlavními kritérii pro výběr programů cena a dostupnost, může se stát, že napíráte úsilí v oblasti, která řešení nevyžaduje a skutečné riziko pro Vaši školu Vám uniká.

 

Jak na to:

Zde je odpověď docela jednoduchá. Postupujte při tvorbě MPP po jednotlivých krocích (výchozí analýza, stanovení cílů, výběr preventivních aktivit). Žádný z kroků nepřeskakujte a nevynechávejte. Postupujte důsledně ve stanoveném pořadí, jenom pak si můžete být jisti, že skutečně řešíte problémy, které Vaši školu trápí.