Home Legislativa Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
wellness centrum san antonio cialis koupit Patio drogy metairie la

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

MŠMT

Přehled aktuálních dokumentů k prevenci rizikového chování na webových stránkách MŠMT.

V současné době probíhá připomínkové řízení k novému metodickému pokynu k prevenci rizikového chování.

 

INKLUZE Právní předpisy a související dokumenty k inkluzivnímu vzdělávání  

 561/2004 Sb.

Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 5 Školní vzdělávací programy, jejich vazba na RVP, jejich obecný obsah, odpovědnost za jeho vydání a zveřejnění. § 12 Vlastní hodnocení školy, hodnocení ČŠI, vypracování výroční zprávy. § 30 Školní řád (vnitřní řád v případě ostatních školských zařízení), jeho náležitosti, odpovědnost a povinnost zveřejnění.§ 116 Školská  poradenská  zařízení  zajišťují  pro  děti,  žáky a studenty a jejich  zákonné  zástupce,  pro  školy  a  školská zařízení informační, diagnostickou,  poradenskou  a  metodickou  činnost,  poskytují odborné speciálně  pedagogické  a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou  péči  a  napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo  studentů  a  přípravě  na  budoucí  povolání.  Školská poradenská zařízení  spolupracují  s  orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče  o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

(s účinností od 1.1.2005)

49/2009 Sb.

Zákon kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.

(S účinností od 5. března 2009)

Novela vyhlášky 72/2005 Sb.

Novela vyhlášky č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních


Podle www.msmt.cz

 • Vyhláška nabízí možnost větší informovanosti klientů poradenských služeb o obsahu doporučení poradny a o jejich dalších možnostech v rámci vyšetření
 • Klienti můžou využít nově zavedený „institutu výhrad“ k doporučením – můžou například vyjádřit svůj nesouhlas s doporučením poradny
 • Informace o poradenských službách musí být klientům poskytované srozumitelnějednoznačně
 • Stanovují se časové lhůty – poradenská služba musí být zahájena do 3 měsíců od doporučení, do 1 měsíce od ukončení vyšetření musí být vydaná zpráva
 • Do poraden můžou chodit (kromě běžných žáků) nově i žáci zdravotně a sociálně znevýhodněni,přičemž jim bude poskytnuta potřebná odborná pomoc
 • Novela vyhlášky již vyšla ve Sbírce zákonů, platit má od 1. 9. 2011

(s účinností

od  1.9.2011)

72/2005 Sb.

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

§ 1 O poskytování poradenských služeb (komu jsou poskytovány a za jakých podmínek, povinnost podrobně informovat příjemce služeb). § 2 Obsah poradenských služeb § 5 Poradna

Odst. a, b, c- spektrum poradenských služeb poskytovaných poradnou

Odst. d):

Poradny poskytují metodickou podporu škole

Odst. e):

Prostřednictvím metodika prevence zajišťuje (poradna) prevenci sociálně patologických jevů, realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence.

§ 7

O poskytování poradenských služeb ve škole, jejich personálním zajištění a zaměření ( Odst. b): primární prevenci sociálně patologických jevů)

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

Standardní činnosti poraden

Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace apod.:

8)  Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.

Stanovuje činnosti školního metodika prevence (metodické, koordinační, informační, poradenské atd.), standardní činnosti školního psychologa ( konzultační, poradenské, intervenční, metodické, vzdělávací atd.).

(s účinností

od  17.2.2005)


Novela vyhlášky 73/2005 Sb.

Novela vyhlášky č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných:

Podle www.msmt.cz:

 • Nově se vyhláška věnuje kromě zdravotně postiženým také podmínkám vzdělávání dětí, žáků a studentů zdravotně a sociálně znevýhodněných
 • Vyhláška zakazuje vzdělávat děti bez mentálního postižení podle vzdělávacího programu určeného pro žáky takto postižené
 • Rozšiřuje se okruh činnosti asistenta pedagoga pro žáky s těžkým zdravotním postižením o pomoc při sebeobsluze a pohybu žáků s těžkým zdravotním postižením
 • Nově se doplňuje termín „středně těžké mentální postižení“ (v původní vyhlášce vynecháno nedopatřením)
 • Zpřesňuje se složení týmu pedagogických pracovníků působících ve třídě zřízené pro žáky s těžkým zdravotním postižením (mohou zde působit 3, z nichž alespoň 1 je asistent pedagoga)
 • Novela vyhlášky bude zveřejněna ve Sbírce zákonů, platit má od 1. 9. 2011

(s účinností

od 1.9.2011)

 

73/2005 Sb.

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

(s účinností

od 17.2.2005)

 

263/2007 Sb.

Vyhláška kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Stanovuje povinnost spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, s výchovným poradcem, se školním metodikem prevence, s metodikem informačních a komunikačních technologií, spolupráce se zákonnými zástupci žáků, odborná péče o kabinety, knihovny a další zařízení sloužící potřebám vzdělávání, výkon prací spojených s funkcí třídního učitele a výchovného poradce, účast na poradách svolaných vedoucím zaměstnancem školy nebo školského zařízení, studium a účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

(s účinností

od 1.11.2007)

 

15/2005 Sb.

Vyhláška kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Obsahem výroční zprávy podle této vyhlášky musí být i vyhodnocení plnění dalších úkolů, například prevence sociálně patologických jevů, environmentální a multikulturní výchovy, vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin a výchovy k udržitelnému rozvoji.

(s účinností od 11.1.2005)

563/2004 Sb.

Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Tento  zákon upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich další vzdělávání a kariérní systém. Vztahuje se na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení a na pracovníky v zařízeních sociální péče. Vymezuje pedagogickou činnost, kdo ji vykonává, vymezuje obecné podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

(s účinností od 1.1.2005)

317/2005 Sb.

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

§ 9

O studiu k výkonu specializovaných činností (tvorba a následná koordinace ŠVP, prevence sociálně patologických jevů), jeho délce (250 hodin) a způsobu zakončení.

(s účinností

od  1.9.2005)

412/2006 Sb.

Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb.

(S účinností od 1. září 2006)

109/2002 Sb.

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Tento zákon stanoví podmínky činnosti ve školských zařízeních v oblasti předcházení vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňování nebo odstraňování příčin nebo důsledků již vzniklých poruch chování. Dále definuje zařízení pro preventivně výchovnou péči, podmínky pro její vykonávání a dále také práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení.

(s účinností od 1.7.2002)

383/2005 Sb.

Zákon kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb.

(S účinností od 1. prosince 2005)

 

458/2005 Sb.

Tato vyhláška upravuje podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče (dále jen "středisko") a stanoví vzorový vnitřní řád střediska. Dále upravuje podrobnosti o obsahu a rozsahu činnosti střediska, o podmínkách, za kterých středisko poskytuje své služby, o organizaci a podmínkách provozu střediska, stanoví kritéria pro přijímání osob uvedených v odstavci 2 do střediska a podrobnosti o jejich propouštění ze střediska.

(s účinností

od

28.11.2005)

438/2006 Sb.

Vyhláška kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné

výchovy ve školských zařízeních. Stanovuje organizační postupy diagnostických ústavů,

zvláště při práci s dětmi vyžadujícími výchovně léčebný režim v důsledku jejich

neurologického poškození a psychického onemocnění, dětmi se závažnými poruchami chování, dětmi s extrémními poruchami chování.

 

(s účinností

od  13.9.2006)

60/2006 Sb.

Vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků

(S účinností od 8. března 2006)

Metodický pokyn MSMT-22294/2013-1

 Metodický pokyn k řešení šikanování na školách a školských zařízeních

(Schválen 2.7.2013)